300/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
ZÁKON
z 19. júla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim potom, keď príslušnému ministerstvu (§ 7 ods. 1) bol doručený návrh na jej evidenciu.
(2)
Pre evidenciu odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov platia obdobne ustanovenia § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 9 ods. 2; ustanovenia § 6 ods. 1, § 7 ods. 2 a 3, § 8 a § 9 ods. 1 sa na odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov nevzťahujú.“.
2.
V § 16 ods. 2 posledná veta znie: „Pre zväz platia obdobne ustanovenia tohto zákona; ak ide o zväz odborových organizácií alebo zväz zamestnávateľov, platí obdobne ustanovenie § 9a.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.