297/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
ZÁKON
z 19. júla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú slová „vytýčených Komunistickou stranou Československa“.
2.
V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
3.
§ 18 ods. 1 znie:
„(1)
Federálne ministerstvá informujú verejnosť o návrhoch závažných opatrení týkajúcich sa najmä životnej úrovne, ochrany zdravia, sociálnych a kultúrnych potrieb občanov.“.
4.
§ 19 až 21 včítane nadpisu znejú:
„Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie
§ 19
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre dlhodobú stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
§ 20
(1)
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie spoločne s ústrednými orgánmi pre národohospodársku stratégiu republík a v spolupráci s ústrednými orgánmi federácie a republík koordinuje prípravu stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vypracúva jej návrhy a predkladá ich vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie v procese prípravy a tvorby stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vypracúva najmä návrhy:
a)
základných smerov, vecných a systémových podmienok hospodárskeho a sociálneho rozvoja a štátnej politiky štrukturálnych zmien;
b)
koncepcií rozvoja vedy a vedecko-technickej politiky;
c)
koncepcie ekonomického zabezpečenia obranyschopnosti a bezpečnosti štátu;
d)
dlhodobých koncepcií zapojenia česko-slovenskej ekonomiky do svetovej ekonomiky;
e)
hlavných zámerov v oblasti životných podmienok a životnej úrovne obyvateľstva.
§ 21
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie vyhodnocuje uskutočňovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj opatrenia prijatá na jej realizáciu a ich účinnosť.“.
5.
§ 22 sa vypúšťa.
6.
§ 23 a 24 včítane nadpisu znejú:
„Federálny výbor pre životné prostredie
§ 23
Federálny výbor pre životné prostredie je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre oblasť životného prostredia.
§ 24
(1)
Federálny výbor pre životné prostredie v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi republík pre životné prostredie a ďalšími federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy a ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúva návrh štátnej ekologickej politiky a spôsoby jej realizácie. Po prerokovaní vo vládach republík predkladá návrh tejto politiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Federálny výbor pre životné prostredie v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi republík pre životné prostredie a s ďalšími ústrednými orgánmi federácie a republík spôsob realizácie štátnej ekologickej politiky, najmä
a)
navrhuje programy realizácie štátnej ekologickej politiky, včítane vybraných stavieb na ochranu životného prostredia, prevažne financovaných z rozpočtu federácie;
b)
koordinuje v nadväznosti na medzinárodné dohody celoštátny informačný systém o životnom prostredí;
c)
podnecuje a podporuje riešenie vybraných vedeckých a technických problémov v oblasti životného prostredia;
d)
navrhuje ekonomické nástroje realizácie štátnej ekologickej politiky.
(3)
Federálny výbor pre životné prostredie koordinuje plnenie úloh na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vo veciach, ktoré sa svojimi dôsledkami dotýkajú oboch republík alebo ktoré sa dotýkajú záujmov susedných štátov.
(4)
Federálny výbor pre životné prostredie uskutočňuje medzinárodnú spoluprácu v pôsobnosti federácie a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v pôsobnosti republík.
(5)
Federálnemu výboru pre životné prostredie podlieha štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou.“.
7.
§ 25 až 29 sa vypúšťajú.
8.
V § 40 sa na záver dopĺňajú slová „pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak“.
9.
V § 45 ods. 2 sa na záver dopĺňajú slová „a metodicky riadi a kontroluje šifrovú službu“.
10.
§ 48 sa vypúšťa.
11.
V § 49 sa na záver dopĺňajú slová „a cien“.
12.
§ 72 až 77 včítane nadpisu znejú:
„Federálne ministerstvo hospodárstva
§ 72
Federálne ministerstvo hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre uskutočňovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a realizáciu štátnej hospodárskej, najmä štrukturálnej politiky.
§ 73
Federálne ministerstvo hospodárstva
a)
v úzkej súčinnosti s príslušnými orgánmi republík koordinuje prípravu štátnej štrukturálnej, najmä priemyselnej, energetickej, poľnohospodárskej, výživovej a surovinovej politiky, vypracúva jej návrhy a predkladá ich vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;
b)
rozpracúva koncepciu štátnej investičnej politiky včítane jej realizácie a zabezpečenia štátnej expertízy pri investičných akciách, pri ktorých sa majú použiť finančné zdroje z rozpočtu federácie;
c)
formuluje štátne podnikateľské zámery a priority, vyhlasuje konkurzné konanie na štátne zákazky a všeobecne podporuje podnikateľskú činnosť;
d)
navrhuje a koordinuje programy a projekty na realizáciu štátnej vedecko-technickej politiky včítane spôsobov ich financovania, nákupu licencií a zabezpečenia sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií;
e)
pri realizácii stabilizačnej politiky uplatňuje v medziach ustanovených zákonom voči jednotlivým subjektom nástroje priamej regulácie;
f)
predkladá vláde návrhy na použitie prostriedkov priamej zahraničnej pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umiestnenie zahraničných investícií.
§ 74
(1)
Federálne ministerstvo hospodárstva vypracúva koncepciu tvorby a využívania štátnych hmotných rezerv.
(2)
Federálne ministerstvo hospodárstva navrhuje pri tvorbe a realizácii hospodárskej politiky opatrenia potrebné pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
§ 75
Federálne ministerstvo hospodárstva ďalej
a)
zabezpečuje v oblasti energetiky medzinárodnú spoluprácu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v nadväznosti na ňu ustanovuje zásady rozvoja zariadení pre prenos elektrickej energie;
b)
ustanovuje zásady rozvoja tranzitnej sústavy zemného plynu v súlade s medzinárodnými záväzkami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;
c)
organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy;
d)
vykonáva v rozsahu ustanovenom zákonom štátnu správu vo veciach výroby, dovozu a uvádzania do obehu prostriedkov na ochranu rastlín, ochrany práv k odrodám rastlín a plemenám zvierat;
e)
zabezpečuje jednotné vykonávanie štátneho skúšobníctva a normalizácie a ďalej riešenie medzinárodných normalizačných úloh.
§ 76
Federálne ministerstvo hospodárstva schvaľuje na úseku ťažby a spracovania rádioaktívnych surovín projektovanie a financovanie geologických prác podľa osobitných predpisov, preskúmava a schvaľuje výpočty ich zásob a vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o ich klasifikácii, odpisoch a evidencii.
§ 77
Federálne ministerstvo hospodárstva na základe tohto zákona vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na úseku
a)
vedecko-technického rozvoja, výskumnej a vývojovej základne;
b)
projektovej prípravy stavieb, štátnej expertízy a vyhodnocovania stavieb;
c)
investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti.“.
13.
§ 78 až 80 včítane nadpisu znejú:
„Federálny úrad pre hospodársku súťaž
§ 78
Federálny úrad pre hospodársku súťaž je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže.
§ 79
Federálny úrad pre hospodársku súťaž dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených osobitným zákonom.
§ 80
(1)
Federálny úrad pre hospodársku súťaž
a)
sleduje vývoj súťaže na trhu a vykonáva rozbory trhu z hľadiska hospodárskej súťaže;
b)
sleduje hospodársku činnosť podnikateľských subjektov, aby nedochádzalo k zneužívaniu ich monopolného alebo dominantného postavenia;
c)
zisťuje prípady narušenia hospodárskej súťaže a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom rozhoduje o náprave a postihu.
(2)
Federálny úrad pre hospodársku súťaž v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom
a)
schvaľuje zmluvy o zlúčení podnikateľských subjektov alebo ich hospodárskych činností alebo o spolupráci týkajúcej sa hospodárskej súťaže;
b)
prijíma protimonopolné opatrenia.“.
14.
§ 81 až 84 sa včítane nadpisu vypúšťajú.
15.
§ 95 až 99 včítane nadpisu znejú:
„Federálne ministerstvo kontroly
§ 95
Federálne ministerstvo kontroly je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre oblasť kontroly.
§ 96
(1)
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje Federálne ústredné orgány štátnej správy, orgány im podriadené, organizácie nimi zriadené alebo založené a organizácie zriadené federálnym zákonom.
(2)
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje podľa pokynov vlády
a)
ako sa plnia povinnosti vyplývajúce zo zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrenia na ich základe vydané;
b)
úroveň vybavovania sťažností, podnetov a petícií občanov a závažné z nich preveruje.
(3)
Pri výkone kontrolnej činnosti Federálne ministerstvo kontroly skúma zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť.
§ 97
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a vo veciach bezpečnosti zverených do pôsobnosti federácie plnenie povinností vyplývajúcich organizáciám zo zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
§ 98
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v súčinnosti s vecne príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy, či akosť výrobkov, prác a služieb štátnych podnikov nimi založených zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a opatreniam vydaným na ich základe a technickým normám, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a ochrany dobrého mena tuzemskej produkcie v zahraničí.
§ 99
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík na orgánoch a v organizáciách riadených orgánmi republík v prípadoch uvedených v § 97, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov.“.
16.
Za § 99 sa vkladajú § 99a až 99d, ktoré znejú:
㤠99a
Kontrolnú pôsobnosť podľa § 96 vykonáva Federálne ministerstvo kontroly v obdobnom rozsahu voči organizáciám povereným zákonom Federálneho zhromaždenia plnením úloh v oblasti štátnej správy.
§ 99b
Kontrolná pôsobnosť Federálneho ministerstva kontroly sa nevzťahuje na činnosť politických strán, politických hnutí, občianskych združení, odborových organizácií a orgánov, družstiev a ďalších družstevných organizácií, ako aj iných neštátnych organizácií s výnimkou kontroly nakladania s prostriedkami poskytnutými im zo štátneho rozpočtu federácie, prípadne z federálnych účelových fondov.
§ 99c
Federálne ministerstvo kontroly
a)
v oblasti pôsobnosti federácie usmerňuje činnosť orgánov na úseku kontroly;
b)
koordinuje svoju činnosť s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy vykonávajúcimi kontrolu a s príslušnými orgánmi republík pre kontrolu;
c)
upozorňuje ostatné štátne orgány na porušovanie zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
§ 99d
Federálne ministerstvo kontroly podľa požiadaviek Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
a)
predkladá správy o poznatkoch zo svojej kontrolnej činnosti;
b)
vykonáva kontrolu pre plnenie úloh Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov najmä v súvislosti s prerokúvaním štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu federácie a s prešetrovaním sťažností, návrhov a petícií podaných Federálnemu zhromaždeniu;
c)
obstaráva podklady pre kontrolnú činnosť Federálneho zhromaždenia, jeho orgánov a poslancov a vyjadruje sa k týmto podkladom.“.
17.
§ 100 včítane nadpisu sa vypúšťa.
18.
§ 101 až 107 sa označujú ako § 60a až 60g a slová „Federálny cenový úrad“ sa v nich nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo financií“.
19.
V § 124 sa vypúšťajú slová „§ 29“ a spojka „a“ a za číslovku „75“ sa dopĺňajú slová „77 a“.
Čl. II
(1) Majetkové práva, práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú
a)
zo Štátnej plánovacej komisie na Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie;
b)
zo Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na Federálny výbor pre životné prostredie;
c)
z Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, z Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a z Federálneho ministerstva palív a energetiky na Federálne ministerstvo hospodárstva;
d)
z Výboru ľudovej kontroly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Federálne ministerstvo kontroly;
e)
z Federálneho cenového úradu na Federálne ministerstvo financií.
(2)
K právnym subjektom zriadeným alebo založeným doterajšími federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy alebo ku ktorým obdobný vzťah ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, majú rovnaké postavenie federálne ústredné orgány štátnej správy, ktorým bola príslušná oblasť zverená do pôsobnosti týmto zákonom.
Čl. III
Pôsobnosť Federálneho ministerstva vnútra upravená v § 41, 42 a 43 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy sa nevzťahuje na útvary Zboru národnej bezpečnosti riadené Ministerstvom vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Čl. IV
(1)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Štátnej plánovacej komisii, vykonáva tuto pôsobnosť podľa povahy veci Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie, prípadne Federálne ministerstvo hospodárstva.
(2)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, vykonáva túto pôsobnosť v oblasti životného prostredia, územného plánovania a stavebného poriadku Federálny výbor pre životné prostredie, v ostatných oblastiach podľa povahy veci Federálne ministerstvo hospodárstva alebo Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie.
(3)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu cenovému úradu, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo financií.
(4)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu ministerstvu palív a energetiky, Federálnemu ministerstvu hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a Federálnemu ministerstvu poľnohospodárstva a výživy, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo hospodárstva, a to v rozsahu pôsobnosti federácie.
Čl. V
O Federálnom ministerstve kontroly a o oprávneniach a povinnostiach pracovníkov jeho aparátu platia až do vydania zákona o kontrole primerane ustanovenia zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.