294/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 18. júla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 2 ods. 3 znie:
„(3)
Zákonodarné zbory v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike sú: Federálne zhromaždenie, Česká národná rada a Slovenská národná rada.“.
Odsek 4 sa vypúšťa.“.
2.
V článku 2 ods. 2, článku 3 a článku 29 sa slovo „zastupiteľské“ vždy nahrádza slovom „zákonodarné“.
3.
Názov siedmej hlavy znie:
„Siedma hlava
MIESTNA SAMOSPRÁVA“.
4.
Články 86 a 87 znejú:
„Čl. 86
(1)
Základom miestnej samosprávy je obec.
(2)
Obec je samosprávnym spoločenstvom občanov. Je právnickou osobou; má vlastný majetok, s ktorým samostatne hospodári. Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.
(3)
O veciach miestnej samosprávy rozhodujú občania na obecných zhromaždeniach alebo referendom alebo prostredníctvom zastupiteľstva obce.
(4)
Právo voliť členov zastupiteľstva obce je všeobecné, rovné a priame; uskutočňuje sa tajným hlasovaním.
(5)
Obec vydáva vo veciach miestnej samosprávy všeobecne záväzné vyhlášky. Vyhlášky môže tiež vydávať vo veciach štátnej správy, ak bola na to splnomocnená zákonom.
Čl. 87
(1)
Obce sa môžu združovať na zabezpečovanie vecí spoločného záujmu.
(2)
Hranice obce možno meniť len s jej súhlasom. Podmienky a spôsob vzniku, zániku, rozdelenia alebo zlúčenia obcí ustanovia zákony národných rád.
(3)
Zákony národných rád ďalej ustanovia najmä
a)
postavenie, organizáciu a pôsobnosť obcí,
b)
podmienky výkonu volebného práva a spôsob vykonávania volieb do zastupiteľstiev obcí a ich volebné obdobie,
c)
prostriedky ochrany práva obcí na miestnu samosprávu,
d)
ktoré veci sa považujú za veci miestnej samosprávy,
e)
v ktorých veciach sa obce poverujú výkonom štátnej správy.“.
5.
Články 88 až 96 sa zrušujú.
6.
Článok 101 ods. 3 znie:
„(3)
Voľby sudcov z ľudu krajských a okresných súdov upravia zákony národných rád; voľby sudcov z ľudu vojenských súdov upraví zákon Federálneho zhromaždenia.“.
7.
V článku 104 ods. 1 sa vypúšťajú slová „národnými výbormi“.
Čl. II
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 2 sa odsek 2 vypúšťa.
2.
V článku 11 ods. 2 druhá veta znie: „Súčasťou štátneho rozpočtu každej republiky sú aj dotácie do rozpočtov obcí.“.
3.
V článku 12 ods. 4 v prvej vete sa slová „na základe ich poverenia národným výborom alebo iným orgánom“ nahrádzajú slovami „v zákonom ustanovenom rozsahu iným orgánom a obciam“.
4.
Článok 102 ods. 3 znie:
„(3)
Národná rada je jediným zákonodarným orgánom republiky.“.
5.
Článok 107 ods. 1 písm. a) znie:
a)
uznášať sa na ústavných zákonoch a iných zákonoch republiky a sledovať, ako sa vykonávajú,“.
6.
Článok 108 sa zrušuje.
7.
V článku 122 ods. 2 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „zastupiteľstiev obcí“.
8.
Článok 136 znie:
„Čl. 136
Vláda republiky riadi a kontroluje činnosť obcí, pokiaľ ide o výkon štátnej správy, ktorý na ne bol zákonom prenesený.“.
9.
Za článok 139 sa vkladá nový článok 139a, ktorý znie:
„Čl. 139a
Miestne orgány štátnej správy môžu na základe zákonov Federálneho zhromaždenia aj zákonov národnej rady a v ich medziach vydávať všeobecne záväzné právne predpisy pre obvody svojej pôsobnosti, ak sú na to zákonom splnomocnené.“.
Čl. III
Volebné obdobie národných výborov zvolených v roku 1986 sa skončí dňom volieb do zastupiteľstiev obcí.
Čl. IV
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom volieb do zastupiteľstiev obcí. Ustanovenia upravujúce právo voliť členov zastupiteľstiev obcí, vyhlasovanie volieb do zastupiteľstiev obcí, volebné obdobie národných výborov zvolených v roku 1986, ako aj ustanovenia vykonávané zákonmi národných rád, však nadobúdajú účinnosť už dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.