263/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 25. júna 1990,
ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 2 ods. 3 písm. b), § 9, § 51 ods. 1 a 2§ 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 148/1983 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 36 ods. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 95/1968 Zb., vyhlášky č. 178/1968 Zb., vyhlášky č. 113/1975 Zb., vyhlášky č. 165/1979 Zb., vyhlášky č. 79/1982 Zb., vyhlášky č. 154/1983 Zb., vyhlášky č. 80/1984 Zb., vyhlášky č. 134/1984 Zb. a vyhlášky č. 239/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 4 sa vypúšťa.
2.
§ 11 ods. 3 znie:
„(3)
Závod môže postupovať podľa predchádzajúcich odsekov len so súhlasom príslušného orgánu nemocenského poistenia.“.
3.
V § 12 ods. 1 sa slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“ a vypúšťa sa slovo „záväzné“.
4.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Pri určení a výpočte nemocenského u pracovníkov, ktorých mzdy sa vypočítavajú na počítačoch, sa postupuje podľa ustanovení § 1 až 10 s týmito odchýlkami:
a)
pri určení a výpočte nemocenského sa vychádza z priemernej hrubej hodinovej mzdy,
b)
podmienka ustanovená v § 4 ods. 3 sa zisťuje u pracovníkov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a na základe prepočtu odpracovaných hodín na pracovné dni podľa priemernej dĺžky pracovného dňa (smeny), pričom z odpracovaných hodín sa vylučujú hodiny práce nadčas a u pracovníkov so skráteným pracovným úväzkom hodiny odpracované nad dojednaný pracovný úväzok,
c)
na celé koruny sa zaokrúhľuje až celková suma nemocenského určená na výplatu; ustanovenie § 12 ods. 3 platí obdobne.“.
5.
V § 21 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „ktorá je zložkou Národného frontu“.
6.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
U pracovníkov, ktorých mzdy sa vypočítavajú na počítačoch, sa nemocenské poskytuje za toľko hodín, koľko by ich pracovník inak odpracoval podľa rozvrhnutia pracovného času pre neho určeného, pričom v nižšej percentnej sadzbe1) sa poskytuje za toľko hodín, koľko by ich inak pracovník odpracoval podľa rozvrhnutia pracovného času v prvých troch pracovných dňoch pracovnej neschopnosti.
(4)
Pri uplatnení pružného pracovného času ako pružného pracovného týždňa pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase alebo ako pružného štvortýždňového pracovného obdobia pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase sa pracovníkom odmeňovaným hodinovou mzdou, pracovníkom, u ktorých sa určuje nemocenské na hodiny, a pracovníkom, ktorých mzdy sa vypočítavajú na počítačoch, poskytuje nemocenské v jednotlivých pracovných dňoch za toľko hodín, koľko ich v priemere pripadá podľa rozvrhu pracovného času platného pre pracovníka na pracovný deň (smenu); rovnako sa postupuje u pracovníkov odmeňovaných mesačnou mzdou, ak sa im táto mzda prepočítava v jednotlivých obdobiach podľa počtu pracovných hodín určených na príslušný mesiac harmonogramom smien.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
7.
§ 32 ods. 1 znie:
„(1)
Ak pracovník za trvania zamestnania v jednej organizácii vstúpil do zamestnania v druhej organizácii, v tomto zamestnaní vykonáva prácu namiesto práce v prvej organizácii (nie súbežne s ňou) a pracovná neschopnosť (karanténa) vznikla za trvania zamestnania v druhej organizácii, patrí mu nemocenské zo zamestnania, v ktorom dosahuje vyšší zárobok.“.
8.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 35 sa slová „posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“ a slová „odborový orgán“ sa nahrádzajú slovami „orgán nemocenského poistenia“.
10.
§ 36 znie:
㤠36
Zvýšenie nemocenského pri aktívnej tuberkulóze
(1)
Skutočnosť, že ide o pracovnú neschopnosť pre aktívnu tuberkulózu, sa dokladá potvrdením o pracovnej neschopnosti overeným príslušným odborným oddelením zdravotníckeho zariadenia, prípadne iným na to povereným zdravotníckym zariadením.
(2)
Nemocenské zvýšené pri aktívnej tuberkulóze sa poskytuje od začiatku druhého mesiaca trvania pracovnej neschopnosti pre aktívnu tuberkulózu, a to po dobu, po ktorú je pracovník práceneschopný z tohto dôvodu, najdlhšie však do uplynutia podpornej doby, prípadne do uplynutia doby, na ktorú sa mu povolilo predĺženie výplaty nemocenského podľa § 35.“.
11.
V § 37 ods. 2 sa slová „spôsobom ustanoveným Ústrednou radou odborov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „ustanoveným spôsobom“.
12.
V § 39 sa slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán nemocenského poistenia“.
13.
V § 53 sa v prvej vete slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí“ a vypúšťa sa slovo „záväzné“ a v druhej vete sa slová „Ústredná rada odborov“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán nemocenského poistenia“.
14.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne pre pracovníkov po skončení civilnej služby.“.
15.
V § 63 ods. 2 sa slová „okresnej správe nemocenského poistenia príslušnej“ nahrádzajú slovami „orgáne nemocenského poistenia príslušnom“.
16.
V § 72 ods. 2 sa slová „Okresná správa“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“.
17.
V § 75 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „v úzkej súčinnosti s odborovými orgánmi“, v písmene c) veta za bodkočiarkou znie: „inak predkladajú vec bez meškania spoločne so všetkými dokladmi orgánom príslušným na rozhodovanie vo veciach nemocenského poistenia;“, v písmene d) sa vypúšťa slovo „odborové“, v písmene e) sa slová „odborové orgány“ nahrádzajú slovami „príslušné orgány nemocenského poistenia“, v písmene f) sa slová „priznané dávky“ nahrádzajú slovami „dávky priznané rozhodnutím príslušného orgánu“ a písmeno g) sa vypúšťa.
18.
§ 75 ods. 2 prvá veta znie: „Závod (organizácie) je povinný vydať pracovníkovi, ktorého zamestnanie sa skončilo, potvrdenie o skutočnostiach rozhodných pre dávky nemocenského poistenia.“.
19.
V § 75 ods. 3 sa vypúšťa slovo „odborovým“.
20.
V nadpise § 76 sa slová „odborových orgánov v závode“ nahrádzajú slovami „orgánov nemocenského poistenia“.
21.
V § 76 ods. 1 sa slová „Odborové orgány v závode“ nahrádzajú slovami „Príslušné orgány nemocenského poistenia“.
22.
§ 76 ods. 2 znie:
„(2)
Ak príslušný orgán nemocenského poistenia zistí, že závod poskytol dávku podľa § 75 ods. 1 písm. c) v rozpore s platnými predpismi, dá príkaz, aby ďalšie poskytovanie dávky bolo zastavené. Závod je povinný tento príkaz ihneď vykonať.“.
23.
§ 76 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú.
24.
§ 77 ods. 1 písm. e) a f) znejú:
„e)
umožniť zdravotníckym pracovníkom a zástupcom závodu a príslušného orgánu nemocenského poistenia potrebnú návštevu v byte, ak ide o práceneschopného pracovníka, aj iné preskúmanie skutočností rozhodných pre vznik alebo trvanie nároku;
f)
vyžiadať si na zmenu pobytu počas trvania práceneschopnosti alebo karantény predchádzajúci súhlas ošetrujúceho lekára.“.
25.
§ 78 ods. 1 znie:
„(1)
Dávky sa vyplácajú podľa príslušných dokladov.“.
26.
V § 78 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
27.
V § 78 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po dohode s odborovým orgánom v závode“.
28.
V § 78 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na žiadosť oprávneného je závod povinný po vykonaní prípadných zrážok podľa príslušných právnych predpisov2) poukazovať dávky na jeho účet v česko-slovenskom peňažnom ústave.“.
29.
§ 79 znie:
㤠79
(1)
Kde sa v tejto vyhláške hovorí o zamestnaní, rozumie sa tým aj členstvo v nepoľnohospodárskom družstve, ktorého súčasťou je tiež pracovný vzťah.
(2)
Kde sa v tejto vyhláške hovorí o organizácii, rozumie sa tým na účely nemocenského poistenia aj občan, ktorý zamestnáva iných občanov v zamestnaní zakladajúcom nemocenské poistenie. Ak má taký občan povahu tzv. malého závodu, nie je povinný plniť úlohy uvedené v § 75 ods. 1 a 2.“.
30.
V § 80 sa vypúšťa odsek 1 a zrušuje sa označenie odseku 2.
31.
V § 80 sa slová „Ústredná rada odborov po dohode s príslušným ústredným úradom“ nahrádzajú slovami „osobitný právny predpis“.
Čl. II
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb., vyhlášky č. 79/1984 Zb., vyhlášky č. 135/1984 Zb., vyhlášky č. 59/1987 Zb., vyhlášky č. 148/1988 Zb. a vyhlášky č. 123/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová: „alebo civilnú službu,“.
2.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
3.
§ 35 ods. 1 znie:
„(1)
Za expertov v zahraničí (ďalej len „experti“) sa na účely nemocenského poistenia považujú československí občania, ktorí boli vyslaní ústredným orgánom štátnej správy do zahraničia na výkon činnosti pre medzinárodnú organizáciu.“.
4.
V § 39 druhá veta znie: „V ostatných prípadoch plní tieto povinnosti vysielajúci orgán.“.
5.
V § 46 písm. b) sa vypúšťa slovo „osobitných“.
6.
V § 47 sa v odseku 1 vypúšťa slovo „osobitného“ a v odseku 3 sa slová „v osobitnom“ nahrádzajú slovom „v“.
7.
V § 49 ods. 2 sa slová „stredného alebo osobitného odborného učilišťa“ nahrádzajú slovami „stredného odborného alebo iného učilišťa“.
8.
V § 50 ods. 3 sa slová „okresná správa nemocenského poistenia príslušná“ nahrádzajú slovami „orgán nemocenského poistenia príslušný“ a slová „táto správa“ sa nahrádzajú slovami „tento orgán“.
9.
V nadpisoch § 50a a § 51a sa slová „alebo osobitných odborných“ nahrádzajú slovami „odborných alebo iných“.
10.
V § 51 ods. 5 sa slová „okresnej správe nemocenského poistenia príslušnej“ nahrádzajú slovami „orgánu nemocenského poistenia príslušnému“ a slová „táto správa“ na nahrádzajú slovami „tento orgán“.
11.
V § 69 ods. 2 písm. d) a v § 81 ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza slovami „alebo civilnú službu,“.
12.
V § 102b sa vypúšťa druhá veta.
13.
Za § 102d sa vkladá nový § 102e, ktorý znie:
㤠102e
Pomer k inému poisteniu (zabezpečeniu)
Prídavky na deti a jednorazové dávky nemocenského poistenia (podpora pri narodení dieťaťa a pohrebné) nepatrí z poistenia podľa tohto oddielu, ak je už na ne nárok z poistenia (zabezpečenia) občana vykonávajúceho civilnú službu z iného dôvodu.“.
14.
V § 105 ods. 3 sa slová „okresnej správe nemocenského poistenia príslušnej“ nahrádzajú slovami „orgáne nemocenského poistenia príslušnom“.
Čl. IV
Vyhláška č. 141/1958 Ú. l. o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení odsúdených v znení vyhlášky č. 102/1964 Zb., vyhlášky č. 143/1965 Zb., vyhlášky č. 95/1968 Zb. a vyhlášky č. 155/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2, § 5, 7 a § 10 ods. 1 sa slová „Ministerstva vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti Českej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“.
2.
V § 12 ods. 3, sa slová „Ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „vo svojej príslušnosti Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“.
3.
§ 13 ods. 2 znie:
„(2)
Väzenský ústav zúčtuje poistné a dávky nemocenského poistenia odsúdených mesačne podľa svojej príslušnosti s Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky alebo Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky; tieto ministerstvá zúčtujú úhrn poistného a dávok mesačne za všetky väzenské ústavy s príslušnými orgánmi nemocenského poistenia učenými zákonmi národných rád.“.
4.
§ 23 sa vypúšťa.
Čl. V
(2)
Ak vznikol advokátovi nárok na peňažnú dávku nemocenského poistenia nahrádzajúcu mzdu pred 1. júlom 1990 a dôvod pre jej poskytovanie trvá aj po 30. júne 1990, poskytuje sa taká dávka ďalej z nemocenského poistenia zamestnancov; z tohto poistenia sa poskytnú aj jednorazové dávky a prídavky na deti, ak podmienky rozhodné pre ich priznanie trvajú alebo sa splnili počas doby, po ktorú advokát poberá peňažnú dávku nahrádzajúcu mzdu. Povinnosti závodu vyplývajúce z predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov plní v takom prípade právny nástupca krajského združenia advokátov, ktorého bol advokát členom.
Čl. VI
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.
Minister:

Miller v. r.
1)
§ 18 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 148/1983 Zb.
1)
§ 35 a násl.vyhlášky č. 165/1979 Zb.