232/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1990 do 31.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 28 ods. 2 znie:
„(2)
Na liečenie chorých sa v lekárňach vydávajú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok zdravotníckym zariadeniam na osobitné žiadanky a jednotlivým pacientom na recept označený modrým pruhom.“.
2.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami vo veterinárnych organizáciách
Veterinárni lekári predpisujú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psy-chotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok pre zvieratá liečené vo veterinárnych organizáciách na osobitné žiadanky, pre zvieratá liečené mimo veterinárnych organizácií na receptúrne tlačivo označené modrým pruhom.“.
3.
V § 30 ods. 1 sa slová „presná evidencia“ nahrádzajú slovami „evidencia podľa odseku 2“.
4.
§ 37 ods. 2 znie:
„(2)
Omamné látky, psychotropné látky a prípravky musia byť v organizáciách, ktoré ich vyrábajú, uložené v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu.“.
5.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V ostatných organizáciách a zariadeniach, ktoré s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami zaobchádzajú, musia byť uložené:
a)
omamné látky uvedené v skupine I. a II. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psy-chotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu,
b)
prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine II. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV. zoznamu psychotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečené proti odcudzeniu.“.
6.
Zoznam psychotropných látok uvedený v prílohe č. 4 sa dopĺňa takto:
Do skupiny III. sa dopĺňa
„Buprenorfín buprenorphinum 21-cyklopropyl-7-(S)-l-hydro-l, 2, 2-trimethylpropyl-6, 14-endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavin“.
Do skupiny IV. sa dopĺňa
„Pemolín pemolinum 5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
M. Čič v. r.