192/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 včítane nadpisu znie:
㤠6
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.“.
2.
V § 15 písm. a) a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v osobnom vlastníctve“.
3.
§ 22 včítane nadpisu znie:
㤠22
Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely
Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:
a)
do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,
b)
do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,
c)
do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.“.
4.
V § 23 sa vypúšťa odsek 5.
5.
§ 24 znie:
㤠24
Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.“.
Čl. II
Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.