166/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
ZÁKON
zo 7. mája 1990,
ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
1.
K 31. 7. 1990 sa zrušuje Federálny úrad pre tlač a informácie.
2.
Na Úrad Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prechádzajú k dátumu uvedenému v 1. bode práva a povinnosti
a)
z pracovnoprávnych vzťahov, najmä uvedených v § 47 ods. 2 Zákonníka práce,
b)
z majetkovoprávnych a iných vzťahov.
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie;
2.
§ 111 a 112 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.