161/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 3. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
V článku 24 v odseku 2 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie: „V súkromných školách a cirkevných školách sa môže právo na vzdelanie zabezpečovať za odplatu.“,
odsek 3 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.