160/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.1990 do 30.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 2. mája 1990,
ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu sa mení takto:
Ustanovenie § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Sekretárom Rady obrany štátu je riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a funkciu sekretariátu vykonáva odbor obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.