133/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.1990 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. l
Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
2.
§ 2 ods.1 znie:
„(1)
Činnosť Slovenskej národnej rady vychádza zo zásad humanity, demokracie, pluralitného politického systému a zo vzájomného porozumenia politických strán a politických hnutí.“.
3.
§ 4 písm. h) znie:
„h)
rokovať o správach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o správach generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti v Slovenskej republike,“.
4.
V § 16 ods.5 sa slová „ako 15 minút.“ nahrádzajú slovami „ako 10 minút.“.
5.
V § 17 ods.2 sa slová „ako 5 minút.“ nahrádzajú slovami „ako 3 minúty.“.
6.
§ 36 písm. a) znie:
„a)
zastupuje Slovenskú národnú radu navonok, najmä v styku s vládou Slovenskej republiky, Federálnym zhromaždením a Českou národnou radou,“.
7.
§ 38 ods.1 znie:
„(1)
Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor, ústavnoprávny výbor, výbor pre plán a rozpočet, výbor pre národné výbory, výbor pre národnosti a ďalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky; výbory za svoju činnosť zodpovedajú Slovenskej národnej rade.“.
8.
§ 39 ods. 2 písm. f) znie:
„f)
prerokúvajú správy o stave zákonnosti, ktoré Slovenskej národnej rade predkladajú Najvyšší súd Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky.“.
9.
§ 39 ods. 2 písm. h) znie:
„h)
prerokúvajú podnety národných výborov, iných štátnych orgánov, hospodárskych, spoločenských a iných organizácií na upevnenie zákonnosti, ako aj podnety na zlepšenie činnosti v jednotlivých úsekoch štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky,“.
10.
§ 41 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
podnety poslancov a výborov Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štátnej arbitráže Slovenskej republiky a Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky na novú právnu úpravu,“.
11.
V § 43 v nadpise sa vypúšťajú slová „a národnosti“.
12.
V § 43 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a národnosti“.
13.
V § 43 sa vypúšťajú písmená c) a d).
14.
Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý znie:
㤠43
Výbor Slovenskej národnej rady pre národnosti
Výbor pre národnosti najmä:
a)
sleduje, ako sa utvárajú možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj národností a etnickej skupiny Romov žijúcich v Slovenskej republike,
b)
sleduje, ako sa utvárajú predpoklady na národný rozvoj Slovákov žijúcich v zahraničí,
c)
prerokúva správy o uplatňovaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie národností v Slovenskej republike,
d)
sleduje vzájomné spolunažívanie slovenského národa a národností v Slovenskej republike.“.
15.
§ 60 ods. 5 znie:
„(5)
Politický, ekonomický a právny rozbor obsahuje aj spôsob prípravy zásad, najmä ako sa na nej zúčastnili národné výbory, iné štátne orgány, hospodárske, spoločenské, prípadne iné organizácie, ako aj orgány samosprávy a pracovné kolektívy.“.
16.
§ 88 ods.1 znie:
„(1)
Slovenská národná rada prerokúva správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti.“.
17.
V § 90 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Prednesenie otázky nemá trvať dlhšie ako 3 minúty.“.
18.
§ 96 sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.