108/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.1990 do 31.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
ZÁKON
z 19. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 odst. 1 písm. g) znie:
„g)
ostatné organizácie, ktorých vzťah ku štátnemu rozpočtu neupravujú iné všeobecne záväzné právne predpisy, a fyzické osoby prevádzkujúce súkromné podnikanie zapísané do podnikového registra;3a) “.
Slová „v písmenách c), i) a j)“ sa nahrádzajú slovami „v písmenách c) a i)“.
2.
Poznámka 3a) znie:
„3a) § 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.
3.
§ 2 odst. 1 písm. i) znie:
„i)
subjekty so sídlom v cudzine a fyzické osoby prevádzkujúce súkromné podnikanie zapísané do podnikového registra,3a) ktoré majú bydlisko v cudzine.“.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena j).
5.
V § 2 odst. 2 písm. a) znie:
„a)
ústredné, krajské a okresné orgány a im na roveň postavené orgány spoločenských organizácií s výnimkou politických strán a politických hnutí, podniky a hospodárske zariadenia priamo napojené na rozpočty ústredných orgánov týchto organizácií;“.
6.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „socialistické“.
7.
§ 3 ods. 4 novo znie:
„(4)
V bytových družstvách, ktoré sa zaoberajú prevažne činnosťami pre iných odberateľov než pre bytové družstvá, ktoré sú vlastníkmi družstevného bytového fondu, je predmetom dôchodkovej dane všetka činnosť a príjmy z nej plynúce, okrem príjmov z úhrad za užívanie družstevných bytov, ktoré sú v správe týchto družstiev.“.
8.
V § 3 ods. 6 sa na začiatku slová „U subjektov so sídlom v cudzine“ nahrádzajú slovami „U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i)“.
9.
V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.
10.
V § 4 ods. 1 sa vo vete následujúcej za písmenom d) slová „v § 2 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. a), b) a g)“.
11.
V § 4 ods. 3 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.
12.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i)“.
13.
V § 4 ods. 5 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.
14.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 6.
15.
V § 4 ods. 7 úvodná veta znie:
„(7)
Základom dôchodkovej dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) sú:“.
16.
V § 4 ods. 7 písm. d) sa za slovami „Česko-slovenskej federatívnej republiky“ nahrádza čiarka bodkou a koniec vety sa vypúšťa.
17.
V § 4 sa vypúšťa odsek 8.
18.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „f a g)“.
19.
V § 5 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
20.
V § 5 ods. 1 písm. f) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
21.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
22.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „v organizáciách“ nahrádzajú slovami „u daňovníkov“.
23.
V § 6 ods. 1 sa za slová „bytovým družstvám uvedeným v § 3 ods. 4“ vkladajú slová „iným družstvám, fyzickým osobám prevádzkujúcim súkromné podnikanie uvedeným v § 2 ods. 1 písm. g), s výnimkou tých, pre ktoré je ustanovená sadzba dôchodkovej dane v § 5 ods. 1 písm. h),“.
24.
§ 7 ods. 2 znie:
„(2)
Daňovníkmi dane z objemu miezd podľa odseku 1 nie sú bytové družstvá a ich zväzy s výnimkou bytových družstiev uvedených v § 3 ods. 4, cirkvi, cirkevné organizácie, náboženské spoločnosti, nadácie, daňovníci uvedení v § 2 ods. 2 písm. b), umelecké zväzy, kultúrne fondy a organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, podniky a hospodárske zariadenia ústredných odborových orgánov a ďalšie podniky a hospodárske zariadenia ústredných orgánov spoločenských organizácií s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou, ktoré sú oslobodené od dôchodkovej dane podľa § 2 ods. 2 písm. a), a podnik Sazka.“.
25.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „Ústredí slovenskej advokácie,“ vkladajú slová „v podnikoch a hospodárskych zariadeniach ústredných orgánov spoločenských organizácií s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou,“, slová „vyšších orgánov“ sa nahrádzajú slovami „ústredných orgánov“, slová „Českej socialistickej republiky“ a „Slovenskej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Českej republiky“ a „Slovenskej republiky“ a vypúšťa sa slovo „socialistickými“.
V § 9 ods. 1 písm. c) doplniť za slová „hospodárskych zariadeniach zväzov invalidov“ slová „ako aj u fyzických osôb, prevádzkujúcich súkromné podnikanie“.
26.
V § 10 ods. 1 doplniť za slová „hospodárskych zariadení zväzov invalidov“ slová „ako aj fyzických osôb prevádzkujúcich súkromné podnikanie, ktoré zamestnávajú prevažne občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.
27.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo od svojho zápisu do podnikového registra.3a)“.
28.
V § 11 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
29.
V § 14 ods. 7 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
30.
V § 18 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a na konci sa pripája táto veta: „U fyzických osôb prevádzkujúcich súkromné podnikanie, ktoré sa stali daňovníkmi podľa § 2 ods. 1 písm. g) a i) v priebehu zdaňovacieho obdobia, určí platenie preddavkov orgán vykonávajúci správu dane.“.
31.
V § 19 ods. 1 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
32.
V § 19 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
33.
V § 19 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
34.
V § 19 ods. 7 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
35.
V § 20 ods. 6 sa slová „Českej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej republiky“ a slová „Slovenskej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
36.
V § 26 ods. 2 sa v úvodnej vete nahrádzajú slová „a j)“ slovami „a i)“, slová „Českej socialistickej republiky“ slovami „Českej republiky“ a slová „Slovenskej socialistickej republiky“ slovami „Slovenskej republiky“.
37.
V § 26 ods. 3 sa slová „v § 2 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. i)“.
Čl. III
1.
Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a použije sa po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990.
2.
Daňovníci, u ktorých sa podľa článku I zrušilo oslobodenie od dôchodkovej dane a dane z objemu miezd, zaplatia preddavky na dôchodkovú daň a daň z objemu miezd splatné od začiatku roka najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vyhlásenia tohto zákona.
3.
Ustanovenie článku II nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
4.
S účinnosťou od 1. januára 1991 sa zrušuje § 2 a § 3 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.