105/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 18. apríla 1990
o súkromnom podnikaní občanov
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
ČASŤ I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Občania môžu individuálne prevádzkovať podnikateľskú činnosť v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Na spoločné prevádzkovanie podnikateľskej činnosti občania môžu vytvárať obchodné spoločnosti,1) tichú spoločnosť alebo konzorcium.2)
(2)
Podnikateľskou činnosťou podľa tohto zákona sa rozumie trvalé prevádzkovanie výroby, obchodu alebo poskytovanie služieb a prác alebo iných činností za účelom získavania trvalého zdroja peňažných príjmov (ďalej len „podnikanie“).
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na tvorbu diel podľa autorského zákona, na poľnohospodársku výrobu, na výkon zárobkovej činnosti lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, overovateľov (audítorov) a na poskytovanie právnej pomoci, prípadne na výkon obdobných špecializovaných činností, pokiaľ ich upravujú osobitné predpisy.
§ 2
Občan podnikajúci podľa tohto zákona (ďalej len „podnikateľ“) môže prevádzkovať aj činnosť vyhradenú osobitnými predpismi organizáciám,3) a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako organizácia, s výnimkou činnosti vyhradenej takto štátu alebo osobitným predpisom určenej organizácii.4)
§ 3
Podnikateľovi nemožno určiť povinnosti v štátnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
§ 4
(1)
Podnikateľ môže pri podnikaní zamestnávať neobmedzený počet pracovníkov.
(2)
Vzťah podnikateľa a pracovníka sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi.5) Pracovnoprávny vzťah nemôže vzniknúť medzi manželmi.
§ 5
Podnikateľ je oprávnený za účelom podnikania nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu.
ČASŤ II
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť
§ 6
(1)
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť podľa tohto zákona vzniká registráciou vykonanou na základe žiadosti na orgáne príslušnom na registráciou.
(2)
Orgán príslušný na registráciou vykoná registráciu, pokiaľ podmienky a náležitosti žiadosti zodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.
§ 7
(1)
Podmienkou registrácie je vek najmenej 18 rokov žiadateľa, jeho spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a odborná kvalifikácia, pokiaľ ju povaha podnikania vyžaduje.
(2)
Bezúhonnosť orgán príslušný na registráciu posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania s ohľadom na ochranu práv iných občanov a organizácií.
(3)
Ak podľa osobitných predpisov6) na výkon činnosti, ktorá má byť predmetom podnikania, treba osobitné povolenie, oprávnenie alebo preukaz spôsobilosti, nemožno registráciu vykonať bez predloženia príslušného dokladu.
(4)
V prípade, že podnikateľ má v úmysle uskutočňovať podnikateľskú činnosť, ktorej predpokladom je určitá odborná kvalifikácia, spôsobilosť alebo oprávnenie, prostredníctvom vedúceho alebo iného pracovníka, musí uvedené podmienky spĺňať tento vedúci alebo iný pracovník.
§ 8
(1)
V žiadosti o registráciu žiadateľ uvedie
a)
svoje meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne tieto údaje týkajúce sa vedúceho alebo iného pracovníka (§ 7 ods. 4),
b)
predmet podnikania,
c)
miesto podnikania, ak je trvalé,
d)
obchodný názov (firmu),7) prípadne ochrannú známku,8) ktoré bude používať. Obchodný názov sa skladá z priezviska podnikateľa, prípadne z dodatku zamedzujúceho zameniteľnosť; orgán príslušný na registráciu môže pripustiť aj iný obchodný názov (firmu),
e)
deň začatia podnikania.
(2)
K žiadosti o registráciu je žiadateľ povinný pripojiť
a)
doklad o povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ je potrebný podľa § 7 ods. 3 tohto zákona pre predmet podnikania, o ktorého registráciu sa žiada,
b)
doklad o odbornej kvalifikácii, spôsobilosti alebo oprávnení vedúceho alebo iného pracovníka, pokiaľ je podľa § 7 ods. 4 tohto zákona tento doklad pre podnikanie nevyhnutný,
c)
výpis z registra trestov.
(3)
Žiadateľ, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, priloží tiež povolenie na podnikanie udelené príslušným ústredným orgánom štátnej správy republiky, na ktorej území hodlá podnikať.
(4)
Orgán príslušný na registráciu môže upustiť od požiadavky predložiť doklad o odbornej kvalifikácii, ak žiadateľ iným spôsobom preukáže primeranú prax a skúsenosti v odbore podnikania, o ktorého registráciu žiada.
§ 9
(1)
Rozhodnutie o registrácii obsahuje náležitosti uvedené v § 8 ods. 1, prípadne aj časové obmedzenie registrácie, pokiaľ o ne žiadateľ požiadal.
(2)
Orgán príslušný na registráciu zašle odpis rozhodnutia o registrácii orgánu vykonávajúcemu správu dane, príslušnej poisťovni a príslušnému orgánu štátnej štatistiky. Ak ide o podnikateľa, ktorý má bydlisko na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, zašle odpis rozhodnutia o registrácii aj orgánu, ktorý vykonáva jeho sociálne zabezpečenie.
(3)
Na základe oznámenia podľa odseku 2 pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky podnikateľovi identifikačné číslo.
§ 10
(1)
Podnikateľ je povinný orgánu príslušnému na registráciu oznámiť všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré je povinný uviesť a predložiť pri podaní žiadosti o registráciu, prípadne predložiť doklady o nich, a to do 15 dní od vzniku týchto zmien.
(2)
Na základe hlásenia podnikateľa podľa odseku 1 orgán príslušný na registráciu rozhodne o zmene rozhodnutia o registrácii alebo registráciu zruší.
§ 11
(1)
Orgán príslušný na registráciu zruší registráciu, ak
a)
podnikateľ stratil povolenie, oprávnenie alebo spôsobilosť, pokiaľ sú podľa § 7 ods. 3 tohto zákona pre predmet podnikania potrebné,
b)
podnikateľ bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,
c)
o to podnikateľ požiada.
(2)
Orgán príslušný na registráciu môže registráciu zrušiť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky alebo povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia o registrácii, z tohto zákona alebo z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušuje zásady poctivého obchodného styku alebo hospodárskej súťaže;9) ak bola registrácia zrušená z týchto dôvodov, môže občan požiadať o novú registráciu najskôr po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.
(3)
Orgán príslušný na registráciu môže registráciu zrušiť z dôvodov uvedených v odseku 2 najdlhšie do troch mesiacov od zistenia dôvodov, ktoré ho na zrušenie registrácie oprávňujú, najneskôr však do jedného roka od ich vzniku.
(4)
V rozhodnutí o zrušení registrácie určí orgán príslušný na registráciu lehotu potrebnú na ukončenie podnikania, splnenie uzavretých zmlúv a na ukončenie prípadných pracovnoprávnych vzťahov.
(5)
Orgán príslušný na registráciu zašle odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení registrácie orgánu vykonávajúcemu správu dane, príslušnej poisťovni, príslušnému orgánu, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie podnikateľa, a príslušnému orgánu štátnej štatistiky. Ak je podnikateľ zapísaný do podnikového registra, zašle orgán príslušný na registráciu odpis rozhodnutia o zrušení registrácie príslušnému registrovému súdu.
(6)
Orgán príslušný na registráciu pozastaví podnikateľovi výkon tej podnikateľskej činnosti, na ktorej výkon je nevyhnutná podľa § 7 ods. 4 odborná kvalifikácia, spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré podnikateľ nemá, a ktorú vykonával za neho vedúci alebo iný pracovník, ktorý podľa oznámenia podnikateľa prestal byť jeho pracovníkom. Po predložení dokladov, ktoré treba na podnikanie podľa § 7 ods. 3 alebo 4 tohto zákona, orgán príslušný na registráciu svoje rozhodnutie o pozastavení výkonu podnikateľskej činnosti zruší.
§ 12
(1)
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť zaniká
a)
rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu (§ 11),
b)
smrťou podnikateľa.
(2)
Ak činnosť uvedená v rozhodnutí o registrácii nezaniká smrťou podnikateľa, prechádzajú jeho práva a povinnosti z podnikateľskej činnosti na jeho dedičov, a to iba na dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie povinností zo záväzkov vzniknutých pred smrťou podnikateľa. Podmienkou ďalšieho podnikania je oprávnenie podľa § 6.
ČASŤ III
Právne pomery podnikateľov
§ 13
(1)
Pokiaľ v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol základ dane10) podnikateľa z jeho podnikateľskej činnosti sumu 540 000 Kčs a zamestnáva v pracovnom pomere viac ako 25 pracovníkov, je povinný zapísať sa do podnikového registra.11) Návrh na zápis je podnikateľ povinný podať do 15. februára nasledujúceho roka a súčasne o tejto skutočnosti upovedomiť orgán príslušný na registráciu.
(2)
Podnikateľ, ktorý bol podľa odseku 1 zapísaný do podnikového registra, zostáva v tomto registri zapísaný aj v prípade, že v nasledujúcich rokoch nesplní podmienky uvedené v odseku 1.
(3)
Do podnikového registra sa môže pri začatí súkromného podnikania alebo na začiatku kalendárneho roka, najdlhšie do 15. februára, zapísať registrovaný podnikateľ bez ohľadu na ustanovenie odseku 1.
§ 14
(1)
Na podnikateľa zapísaného do podnikového registra sa vzťahujú ustanovenia právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti česko-slovenských právnických osôb, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ to povaha veci nevylučuje.
(2)
Predpisy o normalizácii12) a metrológii13) sa vzťahujú na všetkých podnikateľov.
§ 15
(1)
Na veci vo vlastníctve podnikateľa slúžiace na podnikanie sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o osobnom vlastníctve a spoluvlastníctve s výnimkou ustanovení Občianskeho zákonníka o zdroji, účele a o predmete osobného vlastníctva.14)
(2)
Podnikateľ môže nakladať tiež s právami a inými hodnotami spojenými s podnikateľskou činnosťou.
§ 16
(1)
Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.
(2)
Súd na návrh jedného z manželov zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Ak podnikateľskú činnosť po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom.
§ 17
Podnikateľ môže konať prostredníctvom zástupcu. Pracovník podnikateľa je ako jeho zástupca oprávnený na právne úkony, ku ktorým pri plnení pracovných úloh obvykle dochádza. Pre zastúpenie na základe plnomocenstva platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
§ 18
(1)
Občianskoprávne vzťahy medzi podnikateľmi a inými občanmi sa spravujú Občianskym zákonníkom, pokiaľ tento zákon alebo iné právne predpisy neustanovujú inak.
(2)
Právne vzťahy pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti medzi podnikateľmi a česko-slovenskými právnickými osobami, ako aj medzi podnikateľmi navzájom sa spravujú Hospodárskym zákonníkom s výnimkou ustanovení, ktoré ustanovujú bez súhlasu strán vznik povinnosti uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť zmluvu alebo právomoc založiť, zmeniť alebo zrušiť záväzkové vzťahy, ako aj tých ustanovení, ktoré svojím obsahom nezodpovedajú povahe súkromného podnikania občanov alebo sú v rozpore s postavením podnikateľa vymedzeným v zákone.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutý predmet úpravy Zákonníka medzinárodného obchodu.
(4)
Podnikateľ je oprávnený vykonávať zahraničnohospodársku činnosť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.15)
§ 19
(1)
Podnikateľ nie je viazaný lehotami, ktoré ustanovuje Občiansky zákonník pre vykonanie služby a pre odstránenie vady poskytnutej služby.16) Vady poskytnutej služby je povinný odstrániť v lehote dohodnutej so zákazníkom; ak nedôjde k dohode o lehote na odstránenie vady, je povinný túto vadu odstrániť v lehote primeranej povahe služby a okolnostiam jej poskytovania.
(2)
Pri prijatí vecí na opravu, úpravu alebo na zhotovenie veci na zákazku je podnikateľ povinný vydať písomné potvrdenie o jej prevzatí. Potvrdenie o prijatí objednávky17) je povinný vydať len na žiadosť zákazníka. Tieto povinnosti nemá, ak sa služba poskytne na počkanie.
§ 20
O rozsahu poskytnutej služby a o zaplatení ceny za ňu je podnikateľ povinný vydať písomné potvrdenie len vtedy, pokiaľ o to zákazník požiada.
§ 21
Zodpovednosť podnikateľa za škodu vzniknutú pri podnikaní iným občanom sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tejto zodpovednosti organizácií, prípadne organizácií poskytujúcich služby, ak ide o škodu vzniknutú pri ich poskytovaní.
§ 22
(1)
Registráciou vzniká zákonné poistenie zodpovednosti podnikateľa za škodu vzniknutú pracovníkom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s ním, za ktorú podnikateľ zodpovedá podľa Zákonníka práce.18)
(2)
Bližšie podmienky tohto poistenia včítane sadzby poistného upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky.
§ 23
Podnikateľ je pri podnikaní povinný na vyzvanie oprávnených orgánov preukázať svoje oprávnenie na podnikanie. Ďalej je pri podnikaní oprávnený a povinný používať obchodný názov (firmu) uvedený v rozhodnutí o registrácii.
§ 24
Predávať tovar a poskytovať služby na území Česko-slovenskej federatívnej republiky môže podnikateľ na miestach, ktoré má právo užívať, na trhoch alebo na iných miestach na to určených.
§ 25
(1)
Podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo, ktorým preukazuje príjmy, výdavky a výsledok podnikateľskej činnosti, majetok slúžiaci na jej prevádzkovanie a záväzky vyplývajúce z tejto činnosti.
(2)
Podnikateľ vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo v súlade s určenými účtovnými zásadami.
§ 26
Postavenie, práva a povinnosti odborových orgánov ustanovené právnymi predpismi nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 27
(1)
Podnikateľ je pri podnikaní povinný čo najúčinnejšie chrániť životné a prírodné prostredie pred škodlivými vplyvmi, ktoré jeho činnosť vyvoláva, a najmä dbať na to, aby neohrozoval zdravie iných občanov; z vlastných zdrojov financuje a uskutočňuje opatrenia zamerané na odstránenie škôd vzniknutých jeho činnosťou a opatrenia na tvorbu a ochranu všetkých zložiek životného a prírodného prostredia ohrozovaných jeho činnosťou.
(2)
Podnikateľ je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a prírodného prostredia, uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod.
ČASŤ IV
Súdne preskúmanie rozhodnutí
§ 28
(1)
Rozhodnutia o registrácii, zmene registrácie a zrušení registrácie podľa tohto zákona sú preskúmateľné krajským súdom podľa osobitných predpisov.19)
(2)
Návrh na preskúmanie rozhodnutí podľa odseku 1 možno krajskému súdu podať až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní20) v lehote podľa osobitných predpisov.21)
ČASŤ V
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Povolenia na predaj tovaru a poskytovanie iných služieb udelené občanom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona podľa nariadenia vlády Českej socialistickej republiky č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru alebo podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru sa považujú za registráciu podľa tohto zákona. Občan, ktorému sa také povolenie udelilo, sa považuje za podnikateľa a jeho právne pomery sa naďalej spravujú týmto zákonom, ledaže výkon týchto činností upravujú osobitné predpisy.
§ 30
Súhlas národného výboru udelený občanom na poskytovanie dočasného ubytovania v súkromí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona podľa nariadenia vlády Českej socialistickej republiky č. 63/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru alebo podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru sa považuje za registráciu podľa tohto zákona. Občan, ktorému sa taký súhlas udelil, sa považuje za podnikateľa a jeho právne pomery sa naďalej spravujú týmto zákonom.
§ 31
Pokiaľ sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa termín „predaj tovaru a poskytovanie iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru“ alebo „poskytovanie dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru“ alebo „poskytovanie vecných plnení a výkonov občanmi na základe povolenia národného výboru“, rozumie sa tým podnikanie podľa tohto zákona.
§ 32
Federálne ministerstvo financií upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob odpisu základných prostriedkov.
§ 33
Po dni účinnosti tohto zákona sa nepoužijú tieto ustanovenia:
1.
§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov;
2.
§ 3 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov;
3.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu;
4.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami;
5.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve;
6.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov;
7.
§ 6 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
§ 34
Zrušujú sa § 397 ods. 4, § 489a a § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka a zákon č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcii v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety v znení neskorších predpisov.
§ 35
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 106a a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Najmä:§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.§ 2 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.§ 3 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
5)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov.
6)
Napríklad:
§ 25 ods. 2, § 34 ods. 1 a 2, § 37 ods. 3, § 40 ods. 1 a § 43 ods. 2 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
§ 5 ods. 1 a 2, § 12 ods. 1, § 17, § 32 ods. 2 zákona č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive.
§ 3 zákona ČNR č. 62/1988 Zb. o geologických prácach a o Českom geologickom úrade.
§ 3 zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
§ 5 ods. 2 a § 27 zákona ČNR č. 61/1988 Zb. o baníckej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 5 ods. 2 a § 27 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o baníckej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
§ 5 a 27 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
§ 5 a 27 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
§ 13 ods. 1 písm. b), § 14 zákona ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona ČNR č. 116/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákona ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode.
§ 13 ods. 1 písm. b), § 14 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
7)
§ 5 Hospodárskeho zákonníka.
8)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
10)
§ 13 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.
13)
Napríklad zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení neskorších predpisov.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 113 /1990 Zb.Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
20)
§ 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).