102/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 20. apríla 1990
o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Štátnymi symbolmi sú štátny znak, štátna vlajka, štandarda prezidenta republiky, štátna pečať a štátna hymna.
Čl. II
(1)
Štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí štvrtený štít, v ktorom v prvom a štvrtom červenom poli je strieborný dvojchvostý ručiaci lev v skoku hľadiaci vpravo, so zlatými pazúrmi, zlatým vyplazeným jazykom a zlatou heraldickou korunou. V druhom a treťom červenom poli je strieborný dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Štvrtenie znaku je vyznačené striebornou linkou.
(2)
Vyobrazenie štátneho znaku je v prílohe č. 1.
Čl. III
(1)
Štátna vlajka Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa skladá z horného poľa bieleho a dolného poľa červeného, medzi ktoré je vsunutý modrý klin od žrde do polovice dĺžky vlajky; pomer strán je 2:3.
(2)
Vyobrazenie štátnej vlajky je uvedené v prílohe č. 2.
Čl. IV
(1)
Vlajka a štandarda prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je biela s okrajom skladajúcim sa z plamienkov striedavo bielych, červených a modrých. Uprostred bieleho poľa je votkaný znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pod ním je na červenej stuhe strieborný nápis „VERITAS VINCIT“. Nad oboma koncami stuhy sú zlaté lipové vetvičky s tromi listami. Štandarda prezidenta je štvorcového formátu.
(2)
Vyobrazenie štandardy je v prílohe č. 3.
Čl. V
(1)
Štátnu pečať Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí štátny znak s lipovými ratolesťami po stranách, okolo ktorého je kruhový opis názvu štátu v českom a slovenskom jazyku.
(2)
Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident republiky.
(3)
Vyobrazenie odtlačku štátnej pečate je v prílohe č. 4.
Čl. VI
Štátnu hymnu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí hymna Českej republiky1) a prvá sloha hymny Slovenskej republiky;2) pri hraní a speve štátnej hymny sa zachováva toto poradie.
Čl. VII
Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Federálneho zhromaždenia.
Čl. VIII
Zrušuje sa:
1.
článok 110 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky;
2.
zákon č. 163/1960 Zb. o štátnom znaku a štátnej vlajke.
Čl. IX
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1
ústavného zákona č. 102/1990 Zb.