28/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1989 do 23.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 18. januára 1989
o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb. (úplné znenie č. 157/1988 Zb.) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú slová
„Prievidza
Poprad“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Knotek v. r.