Predpis bol zrušený predpisom 165/1989 Zb.

18/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.1989 do 27.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
zo 17. februára 1989
o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku1) sa dopustí ten, kto organizuje zakázané alebo neohlásené verejné zhromaždenie, manifestáciu alebo sprievod (ďalej len „verejné zhromaždenie“), zúčastní sa takéhoto verejného zhromaždenia, alebo neposlúchne výzvu na jeho rozpustenie alebo opustenie, alebo v súvislosti s ním iným spôsobom porušuje verejný poriadok.
§ 2
Za priestupok uvedený v § 1 možno uložiť pokutu až do výšky 10 000 Kčs.
§ 3
V blokovom konaní2) za priestupok uvedený v § 1 možno uložiť pokutu až do výšky 500 Kčs.
§ 4
Ak nie je v tomto zákonnom opatrení ustanovené inak, platia o priestupku a jeho prejednávaní všeobecné predpisy.2)
§ 5
Ustanovenie § 3 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku sa mení tak, že sa vzťahuje len na porušenie rozhodnutia o zastavení činnosti alebo rozpustení dobrovoľnej organizácie.
§ 6
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Šalgovič v. r.

I. Knotek v. r.
1)
Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach.
§ 7 až 11 vyhlášky č. 348/1951 Ú. v. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení vyhlášky č. 158/1957 Ú. v.
§ 1 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku.
2)
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).