177/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 15. decembra 1989,
ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane
Vláda Československej socialistickej republiky na bežné usmerňovanie vývoja ekonomiky podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a podľa § 25 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani) nariaďuje:
§ 1
(1)
Sadzba odvodu zo zisku ustanovená v § 8 ods. 1 zákona č. 156/1989 Zb. sa zvyšuje z 55 % na 65 % zo základu odvodu zo zisku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na organizácie výskumnej a vývojovej základne.
(2)
Sadzba odvodu zo zisku ustanovená v § 8 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. sa zvyšuje zo 65 % na 75 % zo základu odvodu zo zisku.
§ 2
(1)
Sadzba dôchodkovej dane ustanovená v § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/1989 Zb. sa zvyšuje zo 65 % na 75 % zo základu dôchodkovej dane.
(2)
Sadzba dôchodkovej dane ustanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 157/1989 Zb. sa zvyšuje z 55 % na 65 % zo základu dôchodkovej dane.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a platí pre odvodové obdobie roka 1990.
Čalfa v. r.