135/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 29. novembra 1989,
ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky, sa mení takto:
1.
Článok 4 sa vypúšťa.
2.
Článok 6 znie:
„Národný front je politickým výrazom zväzku národov a národností, sociálnych vrstiev a záujmových skupín. Môžu sa v ňom združovať politické strany, spoločenské a záujmové organizácie.“.
3.
Článok 16 ods. 1 znie:
„(1)
Všetka kultúrna politika v Československu, rozvoj vzdelania, výchova a vyučovanie sú vedené v duchu vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

v z. Marko v. r.

Adamec v. r.