132/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.01.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 15. novembra 1989
o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a rozsah zákona
(1)
Účelom tohto zákona je upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vznikajúce z vytvorenia nových odrôd rastlín (ďalej len „odrody“) a plemien zvierat (ďalej len „plemená“), ako aj z ich obchodného využívania.
(2)
Zákon sa vzťahuje na odrody a plemená hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat, ktorých zoznam ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
odrodou - súbor kultúrnych rastlín vykazujúcich charakteristické vlastnosti a znaky, ktoré si pri množení a bežnom pestovaní zachováva; za odrodu sa považujú tiež línie, hybridy, komponenty odrôd a hybridov a klony;
b)
množiteľským materiálom odrôd - osivo, sadba, škôlkárske výpestky, ako aj rastliny a ich časti určené pre ďalšie rozmnožovanie;
c)
plemenom - populácia zvierat jednotného pôvodu, charakteristických morfologických a fyziologických vlastností, schopná sa reprodukovať; za plemeno sa považujú tiež línie a hybridy a pri hydine tiež úžitkové typy;
d)
množiteľským materiálom plemien - embryá, spermy, ako aj živé zvieratá a vajíčka určené pre ďalšie rozmnožovanie;
e)
pôvodcom - fyzická osoba, ktorá vlastnou tvorivou činnosťou vytvorila odrodu alebo plemeno; pôvodcom sa rozumie aj viac osôb v prípade, že sa na vytvorení odrody alebo plemena vlastnou tvorivou činnosťou zúčastnili;
f)
vytvorením odrody alebo plemena v rámci činnosti československej organizácie - vytvorenie odrody alebo plemena v súvislosti s plnením úloh z pracovného členského alebo obdobného pomeru k tejto organizácii alebo za jej hmotnej podpory;
g)
šľachtiteľom -
1.
právnická osoba, ktorá má vlastnícke právo alebo právo hospodárenia k odrode alebo k plemenu ako k výsledku svojej šľachtiteľskej činnosti,
2.
pôvodca, ktorý odrodu alebo plemeno vytvoril mimo rámca činnosti československej organizácie,
3.
zahraničná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo nakladať s odrodou alebo s plemenom;
h)
obchodným využívaním odrôd a plemien - výroba pre predaj, ponúkanie a na predaj a predaj množiteľského materiálu odrôd a množiteľského materiálu plemien;
i)
majiteľom šľachtiteľského osvedčenia - ten, ktorému bolo udelené šľachtiteľské osvedčenie, alebo jeho právny zástupca.
DRUHÁ ČASŤ
UDEĽOVANIE ŠĽACHTITEĽSKÉHO OSVEDČENIA A PRÁVA A POVINNOSTI ŠĽACHTITEĽOV A PÔVODCOV
§ 3
(1)
Šľachtiteľovi alebo jeho právnemu nástupcovi (ďalej len „prihlasovateľ“) sa na základe jeho prihlášky udeľuje šľachtiteľské osvedčenie na odrodu alebo plemeno, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 4 až 6.
(2)
Šľachtiteľským osvedčením sa potvrdzuje
a)
vyšľachtenie odrody alebo plemena,
b)
názov odrody alebo plemena s uvedením druhu (rodu),
c)
pôvodcovstvo,
d)
právo majiteľa šľachtiteľského osvedčenia obchodne využívať odrodu alebo plemeno,
e)
doba ochrany práv k odrode alebo k plemenu.
§ 4
Podmienky pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu
(1)
Podmienky pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu sú splnené, ak je odroda
a)
odlišná aspoň jedným podstatným znakom alebo vlastnosťou od každej inej odrody všeobecne známej ku dňu podania prihlášky,
b)
vyrovnaná primerane biologickým vlastnostiam daného materiálu,
c)
stála v podstatných znakoch pri rešpektovaní zvláštností, ktoré vyžaduje pri množení,
d)
nová.
(2)
Odroda je nová, ak sa nepredávala alebo neponúkala na predaj
a)
na území Československej socialistickej republiky pred viac ako jedným rokom pred podaním prihlášky (§ 16),
b)
na území iného štátu,
1.
ak ide o odrody ovocných stromov, lesných alebo okrasných drevín alebo viniča hroznorodého, pred viacerými ako šiestimi rokmi pred podaním prihlášky,
2.
ak ide o odrody ostatných druhov, pred viacerými ako štyrmi rokmi pred podaním prihlášky.
(3)
Za novú odrodu sa považuje tiež odroda, ktorá sa predávala alebo ponúkala na predaj bez súhlasu šľachtiteľa.
§ 5
Podmienky pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia na plemeno
(1)
Podmienky pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia na plemeno, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,1) sú splnené, ak bolo plemeno uznané alebo povolené podľa týchto predpisov v čase nie dlhšom ako jeden rok pred podaním prihlášky (§ 16).
(2)
Podmienky pre udelenie šľachtiteľského osvedčenia na plemeno, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy,1) sú splnené, ak je plemeno
a)
odlišné aspoň jedným podstatným znakom alebo vlastnosťou od každého iného plemena všeobecne známeho ku dňu podania prihlášky,
b)
vyrovnané primerane biologickým vlastnostiam daného plemena,
c)
stále v podstatných znakoch pri rešpektovaní zvláštností daných chovateľským prostredím,
d)
nové,
e)
dostatočne početné pre reprodukciu.
(3)
Plemeno je nové, ak sa nepredávalo alebo neponúkalo na predaj
a)
na území Československej socialistickej republiky pred viac ako jedným rokom pred podaním prihlášky,
b)
na území iného štátu pred viacerými ako šiestimi rokmi pred podaním prihlášky.
(4)
Za nové plemeno sa považuje tiež plemeno, ktoré sa predávalo alebo ponúkalo na predaj bez súhlasu šľachtiteľa.
§ 6
Názov odrody alebo plemena
(1)
Pokiaľ boli odroda alebo plemeno povolené v Československej socialistickej republike podľa osobitných predpisov,2) majú názov určený v súlade s týmito predpismi.
(2)
Nie sú prípustné názvy
a)
zložené len z čísel,
b)
zhodné alebo zameniteľné s názvom používaným v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí pre odrodu alebo plemeno rovnakého alebo príbuzného rodu, prípadne inak porušujúce práva iných šľachtiteľov,
c)
vyvolávajúce nesprávne predstavy o hodnote, vlastnostiach alebo pôvode odrody či plemena, o totožnosti šľachtiteľa alebo pôvodcu,
d)
zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou, označením pôvodu alebo zemepisným názvom pre rovnaké alebo podobné výrobky, s chýrnou ochrannou známkou bez ohľadu na druh výrobku alebo inak porušujúce práva a chránené záujmy iných subjektov,
e)
odporujúce záujmu spoločnosti,
f)
nevhodné z jazykových dôvodov.
(3)
Zahraničným odrodám alebo plemenám sa ponecháva pôvodný názov, prípadne jeho preklad do českého alebo slovenského jazyka za predpokladu, že zodpovedá požiadavkám uvedeným v odseku 2.
§ 7
Práva pôvodcu
(1)
Pôvodcovstvo vzniká vytvorením odrody alebo plemena a je neprevoditeľné.
(2)
Pôvodca musí byť uvedený v prihláške i v šľachtiteľskom osvedčení, ak bola prihlásená československá odroda alebo plemeno.
(3)
Pôvodca, ktorý vytvoril odrodu alebo plemeno v rámci činnosti československej organizácie, má voči československému majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia právo na podiel na finančnom prínose z obchodného využívania odrody alebo plemena a na finančnom prínose z prípadného prevodu šľachtiteľského osvedčenia na zahraničný subjekt. Ak nie je dohodnuté inak, je podiel splatný vždy k 1. aprílu za uplynulý kalendárny rok, v ktorom sa finančný prínos dosiahol.
(4)
Ak sa na vytvorení odrody alebo plemena podieľalo vlastnou tvorivou činnosťou viac pôvodcov, podieľajú sa na svojich právach v tom pomere, v akom sa podieľali na ich vytvorení. Ak nemožno podiely jednotlivých pôvodcov určiť, predpokladá sa, že ich podiely sú rovnaké.
(5)
Postup pri zisťovaní finančného prínosu z obchodného využívania odrody alebo plemena, určenie výšky podielu pôvodcov na finančnom prínose a spôsob jeho výpočtu a jeho vyplácanie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.
Práva a povinnosti zo šľachtiteľského osvedčenia
§ 8
(1)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia má výlučné právo obchodne využívať odrodu alebo plemeno; bez jeho súhlasu nemožno odrodu a plemeno po dobu ochrany obchodne využívať.
(2)
Československé organizácie, ktoré plnia úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva na základe oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov,1) taký súhlas nepotrebujú, ak je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia na plemeno československá právnická alebo fyzická osoba.
(3)
Súhlas majiteľa šľachtiteľského osvedčenia sa nevyžaduje v prípade, že odroda alebo plemeno slúžia na vyšľachtenie inej odrody alebo plemena; to neplatí, ak ide o ich opakované využívanie ako komponentu pre výrobu inej odrody alebo tvorbu iného plemena za účelom predaja.
(4)
Právo obchodne využívať odrodu alebo plemeno zahŕňa tiež právo poskytovať súhlas na ich obchodné využívanie iným osobám. Súhlas (licencia) sa poskytuje písomnou zmluvou, ktorá obsahuje podmienky využívania a dojednania o licenčných poplatkoch.
§ 9
(1)
Pri spoločnom vyšľachtení odrody alebo plemena viacerými pôvodcami v rámci ich činnosti vo viacerých československých organizáciách sa tieto organizácie ako spolumajitelia šľachtiteľského osvedčenia podieľajú na právach a povinnostiach k odrode alebo plemenu v rovnakom pomere, v akom sa na svojich právach podieľajú pôvodcovia.
(2)
Z právnych úkonov voči tretím osobám sú spolumajitelia šľachtiteľského osvedčenia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Medzi sebou sa vyporiadajú podľa výšky svojich podielov.
§ 10
Nútená licencia
(1)
Ak majiteľ šľachtiteľského osvedčenia odmietne dať súhlas na obchodné využívanie odrody alebo plemena buď vôbec, alebo v potrebnom rozsahu, môže Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy (ďalej len „ministerstvo“) vo všeobecnom záujme nahradiť jeho súhlas udelením nútenej licencie.
(2)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia má v prípade udelenia nútenej licencie právo na úhradu licenčných poplatkov. V prípade sporu o výške úhrady medzi majiteľom šľachtiteľského osvedčenia a organizáciou, v ktorej prospech bola nútená licencia udelená, rozhodne o nej na návrh niektorého z nich orgán uvedený v § 25, a to s prihliadnutím na náklady vynaložené na vyšľachtenie odrody alebo plemena a na očakávané finančné prínosy z ich obchodného využívania.
§ 11
Prevod šľachtiteľského osvedčenia
(1)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia môže šľachtiteľské osvedčenie previesť písomnou zmluvou na iný subjekt. Tým sa prevádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti vyplývajúce zo šľachtiteľského osvedčenia, s výnimkou pôvodcovstva. Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia má právo požadovať od nadobúdateľa za tento prevod finančnú úhradu.
(2)
Spolumajiteľ šľachtiteľského osvedčenia môže previesť svoj podiel na ktoréhokoľvek z ostatných spolumajiteľov. Na tretiu osobu môže previesť svoj podiel len v prípade, že žiadny zo spolumajiteľov neprijme v lehote jedného mesiaca písomnú ponuku prevodu.
(3)
Zmluva o prevode šľachtiteľského osvedčenia nadobúda účinnosť dňom zápisu do registra chránených odrôd alebo do registra chránených plemien, ktorý vedie ministerstvo; zápis sa vykoná po zaplatení správneho poplatku.3)
(4)
Iná zmena v osobe majiteľa šľachtiteľského osvedčenia mimo prevodu podľa odsekov 1 až 3 je možná iba v prípadoch ustanovených zákonom.
(5)
Zmena v osobe majiteľa šľachtiteľského osvedčenia sa zapisuje do registra chránených odrôd alebo do registra chránených plemien.
§ 12
Doba platnosti šľachtiteľského osvedčenia
Šľachtiteľské osvedčenie platí odo dňa podania prihlášky
a)
pri odrodách chmeľu, viniča hroznorodého, ovocných, okrasných a lesných drevín a podnoží týchto druhov 25 rokov,
b)
pri odrodách ostatných druhov 20 rokov,
c)
pri plemenách po dobu trvania plemena.
§ 13
Zánik šľachtiteľského osvedčenia
(1)
Šľachtiteľské osvedčenie zaniká, ak
a)
uplynie doba jeho platnosti,
b)
majiteľ šľachtiteľského osvedčenia nezaplatí včas správny poplatok,3)
c)
majiteľ (všetci spolumajitelia) šľachtiteľského osvedčenia písomne oznámi, že sa šľachtiteľského osvedčenia vzdáva,
d)
bolo zrušené (§ 23).
(2)
Zánik šľachtiteľského osvedčenia sa vyznačuje v registri chránených odrôd alebo v registri chránených plemien a uverejňuje sa vo Vestníku Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy (ďalej len „Vestník“).
§ 14
Ochrana názvu
Názov odrody alebo plemena sa musí používať pri obchodnom využívaní odrody alebo plemena aj pri ďalšom šľachtení. Názov odrody alebo plemena sa nesmie používať pre inú odrodu alebo plemeno rovnakého alebo príbuzného rodu ani po skončení doby platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
§ 15
Vzťahy k zahraničiu
(1)
Zahraničné fyzické a právnické osoby majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako československé osoby, ale - ak ide o práva majiteľov šľachtiteľského osvedčenia - jedine vtedy, ak štát, ktorého je táto osoba príslušníkom alebo v ktorom má svoje sídlo, poskytuje danému druhu rastlín alebo zvierat ochranu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže šľachtiteľské osvedčenie udeliť, aj keď nie je táto podmienka splnená.
(2)
Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, zostávajú nedotknuté.
TRETIA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH OCHRANY ODRÔD A PLEMIEN
§ 16
Podanie prihlášky
(1)
Prihlášku na ochranu odrody alebo plemena je oprávnený podať prihlasovateľ (§ 3).
(2)
Prihlášky sa podávajú na ministerstve; podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.
(3)
Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a počas troch mesiacov ho preukázať, inak sa naň neprihliada. V prihláške musí byť uvedený dátum a štát podania prvej prihlášky v zahraničí, od ktorej prihlasovateľ odvodzuje právo prednosti.
(4)
Ministerstvo zapisuje prihlášky v poradí, v akom boli doručené, do zoznamu prihlášok nových odrôd alebo do zoznamu prihlášok nových plemien.
§ 17
Preskúmanie prihlášky
(1)
Ak prihláška nemá ustanovené náležitosti, ministerstvo vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil; v prípade hodnom osobitného zreteľa mu pomôže s ich odstránením. Ak nedostatky nebudú v určenej lehote odstránené, ministerstvo konanie zastaví. Na tento dôsledok musí byť prihlasovateľ pri určení lehoty upozornený.
(2)
Ak prihlasovateľ odstráni nedostatky riadne a v určenej lehote, zostáva mu právo prednosti zachované.
(3)
Náležitosti prihlášky ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.
§ 18
Uverejnenie prihlášky
(1)
Ministerstvo uverejňuje oznámenie o podaných prihláškach vo Vestníku. V lehote troch mesiacov od uverejnenia oznámenia možno podať na ministerstve odôvodnené námietky proti podanej prihláške; môže ich podať ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba. O námietkach rozhoduje ministerstvo. Pokiaľ bol k rozhodnutiu o námietkach vyžiadaný odborný posudok (§ 20), rozhodne ministerstvo v lehote troch mesiacov od dôjdenia tohto posudku.
(2)
Zmenu v osobe prihlasovateľa možno po podaní prihlášky vykonať
a)
so súhlasom prihlasovateľa,
b)
bez jeho súhlasu na základe právoplatného rozhodnutia orgánu uvedeného v § 25.
(3)
Ak v priebehu konania o prihláške vznikne spor o to, či prihlášku podal oprávnený prihlasovateľ, pokračuje ministerstvo v konaní, ale rozhodnutie o šľachtiteľskom osvedčení vydá až po právoplatnosti rozhodnutia orgánu uvedeného v § 25.
(4)
Zmena v osobe prihlasovateľa sa vyznačuje v zozname prihlášok nových odrôd alebo v zozname prihlášok nových plemien.
§ 19
Prihlášky československých odrôd a plemien v zahraničí
(1)
Prihláška na ochranu československej odrody alebo plemena sa môže v zahraničí podať až po prihlásení v Československej socialistickej republike; ministerstvo môže z tejto povinnosti povoliť výnimku z dôležitých obchodno-politických záujmov. Táto úprava platí za podmienky, že medzinárodná zmluva, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, neustanovuje inak.
(2)
Prihlásenie československej odrody alebo plemena v zahraničí je prihlasovateľ povinný oznámiť ministerstvu.
§ 20
Zisťovanie znakov a vlastností odrôd a plemien
(1)
Podmienky uvedené v § 4 až 6 zisťuje ministerstvo na základe posudkov odborných orgánov a organizácií, pri plemenách, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,1) na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(2)
Odborné orgány a organizácie sú povinné na výzvu ministerstva a v lehote určenej po dohode s nimi posúdiť znaky a vlastnosti odrôd a plemien. Za tým účelom je prihlasovateľ povinný poskytnúť odbornému orgánu alebo organizácii bezplatne k dispozícii biologický a dokumentačný materiál.
(3)
Odborné orgány a organizácie môžu využívať pri posudzovaní odrôd a plemien aj výsledky skúšok vykonaných v zahraničí.
(4)
Odborné orgány a organizácie majú voči prihlasovateľovi právo na úhradu za výkony spojené s posudzovaním odrôd a plemien, a to v súlade s cenovými predpismi.
§ 21
Udelenie šľachtiteľského osvedčenia
(1)
Po dôjdení posudku odborného orgánu alebo organizácie, prípadne rozhodnutia príslušného orgánu, rozhodne ministerstvo do troch mesiacov o udelení šľachtiteľského osvedčenia.
(2)
Rozhodnutie o udelení šľachtiteľského osvedčenia sa zapisuje do registra chránených odrôd alebo do registra chránených plemien. Československý pôvodca, ktorý nie je prihlasovateľom, dostane rovnopis šľachtiteľského osvedčenia.
(3)
Šľachtiteľské osvedčenie sa uverejňuje vo Vestníku; šľachtiteľské osvedčenie na odrody sa tiež zapisuje do štátnej odrodovej knihy.4)
§ 22
Overovacie skúšky
(1)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia je povinný po dobu platnosti šľachtiteľského osvedčenia udržiavať odrodu alebo plemeno. Ak vzniknú pochybnosti, či odroda alebo plemeno spĺňajú aj naďalej podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 písm. b) a c) a v § 5 ods. 2 písm. b), c) a e), je majiteľ šľachtiteľského osvedčenia povinný na výzvu ministerstva poskytnúť bezplatne k dispozícii biologický a dokumentačný materiál na overenie uvedených podmienok.
(2)
Overenie vykonávajú organizácie poverené na výkon overovacích skúšok osobitnými predpismi.5) Pri plemenách, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy,1) vykonávajú overovanie orgány alebo organizácie poverené na to ministerstvom.
(3)
Orgány a organizácie uvedené v odseku 2 majú voči majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia právo na úhradu za výkony spojené s vykonávaním overovacích skúšok, a to v súlade s cenovými predpismi. Toto ustanovenie sa nepoužije na overovacie skúšky plemien, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.1)
§ 23
Rozhodnutie o zrušení šľachtiteľského osvedčenia
(1)
Ministerstvo zruší šľachtiteľské osvedčenie, ak
a)
dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky pre jeho udelenie; v takom prípade sa na šľachtiteľské osvedčenie hľadí, akoby nebolo udelené,
b)
odroda alebo plemeno už nevykazujú znaky zistené v dobe udelenia šľachtiteľského osvedčenia,
c)
nebude dodaný riadne a včas biologický a dokumentačný materiál pre overovacie skúšky (§ 22),
d)
nebude v určenej lehote zaplatená úhrada za vykonanie overovacích skúšok.
(2)
Zrušenie šľachtiteľského osvedčenia sa vyznačuje v registri chránených odrôd alebo v registri chránených plemien a uverejňuje sa vo Vestníku. Zrušenie šľachtiteľského osvedčenia pri odrodách sa zapisuje tiež do štátnej odrodovej knihy.4).
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
Správne konanie
V konaní pred ministerstvom sa postupuje podľa správneho poriadku,6) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 25
Rozhodovanie sporov
Spory, ktoré vznikli z právnych vzťahov na základe tohto zákona, prejednávajú a rozhodujú súdy alebo hospodárska arbitráž podľa svojej právomoci.
§ 26
Ochrana práv
V prípade neoprávneného zásahu do práva chráneného týmto zákonom sa môže majiteľ šľachtiteľského osvedčenia alebo pôvodca, ak nie je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia, ktorých právo bolo porušené, domáhať najmä toho, aby rušenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené. Ak týmto zásahom bola spôsobená škoda, má poškodený právo na jej náhradu. Pri nemajetkovej ujme má poškodený právo na primerané zadosťučinenie, ktoré môže spočívať aj v peňažnom plnení.
§ 27
Pokuty organizáciám
(1)
Organizácii, ktorá
a)
v dobe platnosti šľachtiteľského osvedčenia
1.
obchodne využíva odrodu alebo plemeno bez súhlasu majiteľa šľachtiteľského osvedčenia,
2.
pri obchodnom využívaní odrody alebo plemena nepoužíva pre nich ich registrovaný názov pre inú odrodu alebo plemeno toho istého alebo príbuzného rodu,
b)
neoprávnene podá prihlášku na ochranu československej odrody alebo plemena v zahraničí (§ 19 ods. 1),
c)
neoznámi ministerstvu, že prihlásila československú odrodu alebo plemeno na ochranu v zahraničí (§ 19 ods. 2),
môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 500 000,- Kčs.
(2)
Pri určení výšky pokuty prihliadne ministerstvo najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.
§ 28
Priestupky
Občan, ktorý neoprávnene obchodne využíva odrodu alebo plemeno, na ktoré bolo vydané šľachtiteľské osvedčenie, neoprávnene podá prihlášku na ochranu československej odrody alebo plemena v zahraničí (§ 19 ods. 1) alebo neoznámi ministerstvu, že prihlásil československú odrodu alebo plemeno na ochranu v zahraničí (§ 19 ods. 2), sa dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu až do výšky 5000,- Kčs.
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 1 ods. 2.
(2)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 7 ods. 5 a § 17 ods. 3.
§ 30
Prechodné ustanovenie
(1)
Odrody, ktoré boli podľa osobitných predpisov4) zapísané ako pôvodné odrody do štátnej odrodovej knihy pred účinnosťou tohto zákona a obchodne sa nevyužívali skôr ako pred 10 rokmi pred účinnosťou tohto zákona, ako aj existujúce plemená uznané alebo povolené podľa osobitných predpisov,1) môžu byť prihlásené na ochranu podľa tohto zákona. Na tieto odrody sa nevzťahuje ustanovenie § 7 ods. 3.
(2)
Prihlášku podľa odseku 1 je potrebné podať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia môže obchodne využívať odrodu alebo plemeno len vtedy, pokiaľ boli odroda alebo plemeno, na ktoré bolo vydané šľachtiteľské osvedčenie, tiež povolené podľa osobitných predpisov.2) V takom prípade sa naň hľadí ako na poverenú organizáciu podľa týchto predpisov.
§ 31
§ 2 ods. 1 druhá veta vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby, sa mení tak, že slová „podávajú poverené organizácie (§ 1 ods. 1)“ sa nahrádzajú slovami „sa podávajú“.
§ 32
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa
1.
§ 4 ods. 2 a 4 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby,
§ 33
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.
1)
Zákon ČNR č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
2)
Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.
Zákon ČNR č. 86/1972 Zb.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií cien a miezd SSR č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch.
4)
Zákon č. 61/1964 Zb.
5)
Zákon č. 61/1964 Zb.
Zákon ČNR č. 86/1972 Zb.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb.
Zákon č. 102/1963 Zb.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).