81/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988 do 30.04.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 26. mája 1988,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:
Čl. I
Vyhláška č. 33/1984 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Slobodnému pracovníkovi, ktorý bol v súvislosti s prestavbou organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky a zmenami v organizácii ústredných orgánov6a) preložený v rámci organizácie alebo uvoľnený a prijatý do pracovného (členského) pomeru na neurčitú dobu inou organizáciou, môže organizácia poskytovať náhrady podľa § 12 až § 16 ods. 1 alebo niektoré z nich za rovnakých podmienok ako ženatému pracovníkovi.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.
Minister:

M. Boďa v. r.
6a)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 82/1988 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov.