52/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. apríla 1988
o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky odborného a racionálneho projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geologických prác, ich koordinácie a kontroly, využitia ich výsledkov v národnom hospodárstve v národnom hospodárstve, vo vede a technike, ako aj vymedziť postavenie a pôsobnosť Slovenského geologického úradu.
§ 2
Geologické práce
(1)
Geologickými prácami sa podľa tohto zákona rozumie geologický výskum a prieskum, ktorý zahŕňa
a)
skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitostí,
b)
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu,
c)
vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu,
d)
zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území,
e)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel,1)
f)
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie.
(2)
Pri pochybnostiach, či niektorá činnosť je geologickou prácou podľa odseku 1, rozhodne Slovenský geologický úrad po prerokovaní s ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia vykonávajúca takúto činnosť, a so Slovenským banským úradom.
DRUHÁ ČASŤ
PROJEKTOVANIE, VYKONÁVANIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC
Oprávnenie na vykonávanie geologických prác
§ 3
(1)
Geologické práce sú oprávnené vykonávať
a)
štátne organizácie zriadené na tento účel Slovenským geologickým úradom,
b)
Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých alebo pedagogických úloh,
c)
organizácie pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov a tých ložísk nevyhradených nerastov, ktoré sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva (ďalej len „výhradné ložisko“), v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)
d)
iné organizácie na základe a v rozsahu udeleného povolenia.
(2)
Povolenie na vykonávanie geologických prác udeľujú
a)
po prerokovaní so Slovenským geologickým úradom,
1.
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy štátnym organizáciám, ktoré patria do ich pôsobnosti,
2.
krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“) štátnym organizáciám, ktoré patria do pôsobnosti národných výborov,
b)
Slovenský geologický úrad ostatným organizáciám.
(3)
Povolenie na vykonávanie geologických prác možno udeliť, ak to vyžadujú potreby národného hospodárstva a organizácia je spôsobilá riadne vykonávať geologické práce. V povolení sa vymedzí rozsah, podmienky a doba platnosti. Povolenie možno odňať, ak organizácia už nie je spôsobilá riadne vykonávať geologické práce alebo plní podmienky určené v povolení.
(4)
Oprávnenie na vykonávanie geologických prác zahŕňa aj ich projektovanie a vyhodnocovanie.
(5)
Slovenský geologický úrad eviduje organizácie oprávnené vykonávať geologické práce s výnimkou organizácií uvedených v odseku 1 písm. b) a c).
(6)
Na území Slovenskej socialistickej republiky môžu vykonávať geologické práce aj organizácie a zariadenia so sídlom v českej socialistickej republike oprávnené na ich vykonávanie podľa právnych predpisov platných v Českej socialistickej republike.
(7)
Udeľovanie povolenia na vykonávanie geologických prác a vedenie evidencie organizácií oprávnených vykonávať geologické práce, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 4
Vyhľadávanie a prieskum ložiska nevyhradeného nerastu, kým sa nerozhodlo, že je vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva,3) môže okrem organizácií uvedených v § 3 ods. 1 vykonávať aj vlastník (správca, užívateľ) pozemku, kde je toto ložisko, ale len povrchovými prácami a pre vlastnú potrebu. Na tieto geologické práce vykonávané vlastníkom (správcom, užívateľom) pozemku sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 2, 12, 19, 20 a § 22.
§ 5
Etapy a komplexnosť geologických prác
(1)
Geologické práce sa projektujú, vykonávajú a vyhodnocujú s účelným členením na ucelené etapy a s komplexným využitím získaných poznatkov.
(2)
Členenie na etapy a požiadavky na komplexnosť geologických prác podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 6
Projektovanie geologických prác
(1)
Geologické práce sa vykonávajú podľa schváleného projektu geologických prác, ktorý vyjadruje najmä sledovaný cieľ geologických prác a určuje metodický a technický postup ich odborného, racionálneho a bezpečného vykonávania; súčasťou projektu je rozpočet a ekonomické zdôvodnenie geologických prác.
(2)
Pri projektovaní geologických prác sa vychádza zo zhodnotenia výsledkov a poznatkov získaných skoršími geologickými prácami. Pritom sa zisťuje, či geologické práce sa nedotýkajú záujmov chránených osobitnými predpismi (§ 22).
(3)
Projekt geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu schvaľuje Slovenský geologický úrad alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorému sú zverené prostriedky štátneho rozpočtu určené na geologické práce. Projekt geologických prác financovaných z iných prostriedkov ako zo štátneho rozpočtu schvaľuje zadávateľ geologických prác, ak si toto schválenie nevyhradil orgán, do pôsobnosti ktorého patrí zadávateľ geologických prác.
(4)
Postup pri projektovaní geologických prác, pri zistení stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a pri schvaľovaní projektu geologických prác a jeho zmien podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež ustanoví náležitosti projektu geologických prác a kedy možno začať vykonávať geologické práce výnimočne pred schválením projektu.
§ 7
Registrácia geologických prác
(1)
Na zabezpečenie evidencie geologických prác, na zamedzenie ich neúčelného opakovania a na využitie už získaných poznatkov sa geologické práce pred vykonávaním registrujú. Žiadosť o registráciu podáva organizácia vykonávajúca geologické práce. Registráciu vykonáva organizácia poverená Slovenským geologickým úradom, a to do tridsať dní od podania žiadosti o registráciu.
(2)
Registrovať nemožno geologické práce, ktoré by neúčelne opakovali už vykonané alebo skôr registrované geologické práce. Pri pochybnostiach o účelnosti opakovať geologické práce prihlásené na registráciu, o registrácii rozhodne Slovenský geologický úrad po prerokovaní s ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia, ktorá podala žiadosť o registráciu, a ak ide o organizáciu, ktorá patrí do pôsobnosti národného výboru, s príslušným krajským národným výborom.
(3)
registrácii nepodliehajú geologické práce vykonávané organizáciami pri prieskume výhradných ložísk v ich dobývacích priestoroch2) a geologické práce menšieho rozsahu.
(4)
Geologické práce, ktoré sa nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa registrácie, sa pred začatím znova registrujú.
(5)
Ak sa registrované geologické práce neuskutočnia, organizácia, ktorá podala žiadosť o ich registráciu, je povinná oznámiť to organizácii, ktorá vykonala registráciu.
(6)
Podmienky a postup registrácie geologických prác podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež bližšie vymedzí geologické práce nepodliehajúce registrácii.
§ 8
Rozšírenie geologických prác
(1)
Slovenský geologický úrad môže po dohode s ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia, ak ide o organizáciu v pôsobnosti národného výboru, s príslušným krajským národným výborom, uložiť organizácii rozšírenie geologických prác nad rámec projektu geologických prác, ak to prispeje k získaniu úplnejších poznatkov o geologickej stavbe územia a ak bude toto rozšírenie účelné a hospodárne.
(2)
Náklady geologických prác uložených nad rámec projektu uhradí Slovenský geologický úrad.
§ 9
Vykonávanie geologických prác
(1)
Organizácia je povinná vykonávať geologické práce odborne, racionálne a bezpečne v súlade so schváleným projektom geologických prác.
(2)
Ak pri vykonávaní geologických prác organizácia zistí, že treba voliť iný metodický alebo technický postup alebo vykonať väčší rozsah prác, než sa uvažovalo v projekte geologických prác, je povinná nevrhnúť zmenu projektu. Do schválenia zmeny projektu môže pokračovať v geologických prácach, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu, len v rozsahu a za podmienok určených orgánom, prípadne organizáciou, ktorá schvaľuje zmenu projektu.
(3)
Organizácia navrhne tiež zmenu projektu geologických prác, prípadne ich zastavenie, len čo zistí, že cieľ projektu geologických prác nemožno dosiahnuť, najmä ak sa geologické pomery podstatne líšia od predpokladov v projekte.
(4)
Zmenu projektu geologických prác schvaľuje orgán, prípadne organizácia, ktoré schválili projekt, ak schvaľovaním zmien projektu nepoverili iný orgán alebo organizáciu.
(5)
Organizácia je povinná geologické práce počas ich vykonávania riadne a včas dokumentovať a viesť, dopĺňať a uchovávať o tom písomné, grafické a hmotné doklady (ďalej len „geologická dokumentácia“). Pritom dbá, aby sa s postupom geologických prác určovali a zaznamenávali všetky geologické skutočnosti a podľa nich sa usmerňovalo ďalšie vykonávanie geologických prác.
(6)
Vykonávanie geologických prác, náležitostí a obsah geologickej dokumentácie podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež určí dobu, po ktorú treba uchovávať geologickú dokumentáciu.
§ 10
Vyhodnocovanie geologických prác
(1)
Vykonané geologické práce organizácia vyhodnocuje. Vyhodnotenie všetkých geologických prác vykonaných podľa projektu geologických prác obsahuje najmä ich prehľad a výsledky z hľadiska cieľa sledovaného v projekte, nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s cieľom projektu, predovšetkým ložiská nerastov a zdroje podzemných vôd. ďalej obsahuje údaje a zdroje podzemných vôd. Ďalej obsahuje údaje o prostriedkoch vynaložených na geologické práce.
(2)
Náležitosti a obsah vyhodnocovania geologických prác podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež určí lehoty vyhodnocovania týchto prác.
§ 11
Preverovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác
(1)
Spôsob preverenia a schválenia výsledkov geologických prác vrátane ich spôsobilosti na využitie na investičnú a inú hospodársku alebo technickú činnosť určí po dohode so Slovenským geologickým úradom ústredný orgán, v pôsobnosti ktorého sa majú ich výsledky využiť, a ak ide o organizáciu, ktorá patrí do pôsobnosti národného výboru, príslušný krajský národný výbor; ak ide o využitie výsledkov geologických prác uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), postupujú tieto orgány aj po dohode so Slovenským banským úradom a v súlade s osobitnými predpismi.4)
(2)
Slovenský geologický úrad preveruje a schvaľuje výsledky geologických prác financovaných z rozpočtových prostriedkov, ktoré spravuje.
§ 12
Odovzdávanie a sprístupňovanie výsledkov geologických prác
(1)
Organizácia, ktorá vykonala geologické práce, je povinná do dvoch mesiacov po ich ukončení, prípadne schválení bezodplatne odovzdať v určenom rozsahu a úprave výsledky geologických prác Slovenskému geologickému úradu na trvalé uchovanie a ďalšie využitie.
(2)
Slovenský geologický úrad sprístupňuje výsledky geologických prác a poskytuje z nich informácie oprávneným záujemcom. pritom sa musí zachovať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo.5)
(3)
Slovenský geologický úrad uchovávaním a sprístupňovaním výsledkov geologických prác môže poveriť organizáciu, ktorá patrí do jeho pôsobnosti.
(4)
Odovzdávanie výsledkov geologických prác a podmienky ich sprístupňovania podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 13
Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1)
Národné výbory dbajú, aby sa pre potreby územného plánovania overovali geologické pomery ich územných obvodov. Na ten účel krajské národné výbory predkladajú Slovenskému geologickému úradu návrhy na vykonanie geologických prác.
(2)
Orgány územného plánovania pri územnom konaní postupujú v súlade s výsledkami geologických prác najmä vo vzťahu k ochrane zistených a predpokladaných ložísk nerastov a zdrojov podzemných vôd.
(3)
Slovenský geologický úrad poskytuje orgánom územného plánovania informácie o výsledkoch geologických prác, ktoré môžu mať vplyv na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie a na životné prostredie.
(4)
Slovenský geologický úrad môže v záujme racionálneho postupu pri územnom plánovaní vymedziť územie s osobitnými podmienkami geologickej stavby najmä s predpokladanými ložiskami nerastov alebo s osobitne nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, kde môžu orgány územného plánovania vydať územné rozhodnutie len s jeho predchádzajúcim súhlasom alebo po splnení ním určených podmienok. Z území vojenských obvodov 6) a v záujmových územiach vojenskej správy postupuje Slovenský geologický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany.
§ 14
Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie
(1)
Pracovníci orgánov a organizácií za účelom projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geologických prác a ich kontroly môžu po predchádzajúcom písomnom upovedomení vlastníka (správcu, užívateľa) v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty. Pritom majú dbať, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka (správcu, užívateľa) nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
(2)
Ak vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom , so spôsobom alebo s časom výkonu oprávnenia podľa odseku 1, rozhodne o tom okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť alebo jej väčšia časť.
(3)
Vstup do priestorov a objektov užívaných ozbrojenými silami alebo ozbrojenými zbormi, ďalej vstup na miesta, kde sú umiestnené zariadenia slúžiace na obranu a bezpečnosť štátu, a na územia, v ktorých možno vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom príslušných orgánov,7) upravujú osobitné predpisy.8)
§ 15
Ochrana výskumných a prieskumných diel
Vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je povinný na svojej nehnuteľnosti strpieť vyznačenie a uchovávanie významných výskumných a prieskumných diel, ktoré určí Slovenský geologický úrad po prerokovaní s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy, a zdržať sa všetkého, čo by mohlo tieto diela poškodiť, zničiť alebo urobiť nepoužívateľnými.
§ 16
Náhrada škody
(1)
Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 14 ods. 1 a § 15 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody,9) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Orgány a organizácie po ukončení činností podľa § 14 ods. 1 a § 15 sú povinné bezodkladne uviesť použité nehnuteľnosti do predošlého stavu, prípadne po dohode s vlastníkom (správcom, užívateľom) nehnuteľnosti pozemky rekultivovať.
(3)
Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.
(4)
Ak vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti je činnosťou podľa § 14 ods. 1, prípadne vyznačením a uchovávaním významných, výskumných a prieskumných diel podľa § 15 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podstatne obmedzený, má za toto obmedzenie tiež právo na primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu treba uplatniť v organizácii do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení geologických prác, prípadne na Slovenskom geologickom úrade do jedného roka odo dňa doručenia jeho rozhodnutia o vyznačení a uchovávaní významných výskumných a prieskumných diel, inak právo zaniká.
(5)
Spory o jednorazovú náhradu podľa odseku 4 rozhoduje okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť.
(6)
Ak sa vyhľadávanie a prieskum výhradných ložísk vykonáva banskými dielami, o náhrade takto spôsobenej škody platia osobitné predpisy.10)
TRETIA ČASŤ
SLOVENSKÝ GEOLOGICKÝ ÚRAD
§ 17
(1)
Slovenský geologický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre oblasť geologického výskumu a prieskumu.
(2)
Na čele Slovenského geologického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského geologického úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 18
(1)
Slovenský geologický úrad
a)
vypracúva v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a krajskými národnými výbormi koncepcie a návrhy dlhodobých výhľadov a plánov geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej socialistickej republiky a koordinuje návrhy plánov geologických prác s výnimkou plánov základného výskumu11) a plánov prieskumu výhradných ložísk vykonávaného organizáciami v ich dobývacích priestoroch,
b)
v súlade s plánmi podľa odseku 1 písm. a) zabezpečuje systematický geologický výskum a prieskum územia Slovenskej socialistickej republiky,
c)
v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi12) zabezpečuje zadávanie, vykonávanie, preberanie a úhradu geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje odovzdanie ich výsledkov s geologickou dokumentáciou na využitie,
d)
schvaľuje a v spolupráci so Slovenským úradom geodézie a kartografie vydáva geologické mapy,
e)
zabezpečuje zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie výsledkov geologických prác,
f)
vydáva osvedčenia a rozhodnutia o výhradnom ložisku a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa stará o ochranu nerastného bohatstva,13)
g)
zabezpečuje správu výhradných ložísk v období vyhľadávania a prieskumu a správu výhradných ložísk neodovzdaných na využitie, súhrnne eviduje stav a zmeny zásob výhradných ložísk, vedie bilanciu zásob a rozhoduje o odpisoch zásob výhradných ložísk podľa osobitných predpisov.14)
h)
v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a prieskumu s výnimkou úloh Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl,
i)
zabezpečuje jednotný systém vedecko-technických informácií v oblasti geologického výskumu a prieskumu,
j)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Podrobnejšie vymedzenie úloh, zásad činnosti a organizácie Slovenského geologického úradu upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 19
Kontrola
(1)
Slovenský geologický úrad kontroluje, ako orgány a organizácie plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho základe; je oprávnený uložiť, aby sa v určenej lehote odstránili zistené nedostatky.
(2)
Organizácie sú povinné umožniť pracovníkom povereným Slovenským geologickým úradom vstup do priestorov, kde sa projektujú, vykonávajú a vyhodnocujú geologické práce a uchováva geologická dokumentácia, a poskytnúť im potrebné podklady, informácie a vysvetlenia. Poverenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom Slovenského geologického úradu.
(3)
V dobývacích priestoroch vykonáva Slovenský geologický úrad kontrolu geologických prác po dohode so Slovenským banským úradom a v súčinnosti s ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého patrí kontrolovaná organizácia.
Sankcie
§ 20
(1)
Slovenský geologický úrad môže uložiť pokutu až do 100 000 Kčs organizácii, ktorá porušuje ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
vykonáva geologické práce bez oprávnenia,
b)
vykonáva bez registrácie geologické práce podliehajúce registrácii,
c)
nezabezpečuje riadne a včas geologickú dokumentáciu a jej predpísané uchovávanie,
d)
neodovzdáva výsledky geologických prác Slovenskému geologickému úradu alebo ním poverenej organizácii,
e)
neodstráni v určenej lehote závažné nedostatky, ktorých odstránenie sa uložilo podľa § 10 ods. 1.
(2)
Ak organizácia, ktorej bola uložená pokuta, nevykoná nápravu v určenej lehote, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.
(3)
Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď Slovenský geologický úrad zistil porušenie ustanovení tohto zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4)
Pokuta sa neuloží, ak za to isté porušenie povinností bola organizácii uložená pokuta podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 21
Orgán, ktorý udelil organizácii povolenie na vykonávanie geologických prác, môže toto povolenie odňať, ak organizácia opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Ak sa vykonávanie geologických prác týka záujmov chránených osobitnými predpismi,15) postupuje sa v súlade s týmito predpismi.
§ 23
(1)
Pôsobnosť a úlohy orgánov týkajúce sa geologického výskumu a prieskumu a využitia výsledkov geologických prác, ako aj spôsob financovania geologických prác, upravené osobitnými predpismi,16) nie sú týmto zákonom dotknuté.
(2)
Ustanovenia § 18 až 20 sa nevzťahujú na vyhľadávanie, prieskum a správu ložísk rádioaktívnych nerastov a na organizácie, ak tieto činnosti vykonávajú.
(3)
Ustanovenia § 3 a § 5 až 8 sa nevzťahujú na geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. d), ak sú zamerané na získanie doplňujúcich údajov pre dokumentáciu stavieb;17) ostatné ustanovenia tohto zákona platia pre ne primerane. Tieto práce podrobnejšie vymedzí všeobecne záväzný právny predpis.
(4)
Registráciu geologických prác, odovzdávanie a sprístupňovanie ich výsledkov a kontrolu geologických prác vykonávaných Československou akadémiou vied, Slovenskou akadémiou vied a organizáciami v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky upraví Slovenský geologický úrad po dohode s týmito ústrednými orgánmi. Ak ide o ložiská rádioaktívnych nerastov, registráciu geologických prác, odovzdávanie a sprístupňovanie ich výsledkov upraví Slovenský geologický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.
§ 24
Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú v predmete činnosti určenom v zriaďovacej listine, v štatúte alebo v stanovách, prípadne v inom obdobnom akte vykonávanie geologických prác a vzťahuje sa na ne ustanovenie § 3 ods. 1 písm. d), považujú sa za organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie geologických prác podľa tohto zákona.
§ 25
Všeobecné predpisy o správnom konaní18) sa nevzťahujú na konanie podľa § 2 ods. 2, § 6 ods. 3, § 7 a § 11.
§ 26
(1)
Slovenský geologický úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 3 ods. 7, § 5 ods. 2, § 7 ods. 6, § 9 ods. 6 a § 12 ods. 4.
(2)
Slovenský geologický úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 6 ods. 4, § 10 ods. 2 a § 23 ods. 3 po dohode s Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. b), aj po dohode so Slovenským banským úradom, a ak ide o geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. c), aj po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 27
Zrušujú sa § 1 až 3 a § 5 až 9 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby v znení vládneho nariadenia č. 82/1967 Zb., ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde, a v znení zákona SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.19)
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
1)
§ 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
5)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva. Nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.
6)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
7)
§ 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
8)
Napr. zákon č. 169/1949 Zb. a zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
9)
Napr. § 443 Občianskeho zákonníka, § 145 až 150 Hospodárskeho zákonníka a vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.
11)
§ 2 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov.
15)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a banský zákon.
16)
Napr. zákon č. 54/1964 Zb., zákon SNR č. 74/1963 Zb., tretia časť vyhlášky č. 9/1967 Zb., zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení neskorších predpisov, smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 o oponentskom konaní, registrované v čiastke 24/1978 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb, banský zákon a zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
17)
Vyhláška č. 5/1987 Zb.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
19)
§ 4 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 82/1967 Zb. sa zrušuje banským zákonom.