Predpis bol zrušený predpisom 347/1990 Zb.

50/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.1988 do 27.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20.apríla 1988
o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona SNR č. 150/1970 Zb., zákona SNR č. 121/1971 Zb., zákona SNR č. 41/1972 Zb., zákona SNR č. 39/1973 Zb. a zákona SNR č. 121/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 včítane nadpisu znie:
„Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády
§ 1
(1)
V Slovenskej socialistickej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky:
a)
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj,
b)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky,
c)
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky,
d)
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky,
e)
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky,
f)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky,
g)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,
h)
Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky,
i)
Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,
j)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky,
k)
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,
l)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky,
m)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Prácu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj.
(3)
Ministerstvo Slovenskej socialistickej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.“.
2.
§ 1a, 1b, 1c, 4 a 8 sa vypúšťajú.
3.
§ 9 ods. 2 znie:
„(2)
Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého na návrh ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.“.
4.
§ 12 znie:
㤠12
Podrobnejšie vymedzenie úloh ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, zásad ich činnosti a organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.“.
Čl. II
(1)
Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú
a)
zo Slovenskej plánovacej komisie, zo Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na úseku vedeckotechnického rozvoja a štátnej expertízy investícií, z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku plánovania práce a miezd a zo Slovenského cenového úradu na úseku plánovania vývoja cien na Slovenskú komisiu pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj;
b)
z Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, zo Slovenského cenového úradu okrem plánovania vývoja cien a z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku miezd a iných odmien za prácu na Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky;
c)
zo Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na úseku investičného rozvoja s výnimkou štátnej expertízy investícií, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a z Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky;
d)
z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na úseku drevospracujúceho priemyslu a priemyslu celulózy a papiera na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky;
e)
z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a zo Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na úseku tvorby a ochrany životného prostredia na Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky;
f)
z Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku starostlivosti o mládež a na úseku starostlivosti o telesnú výchovu a šport;
g)
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku pracovnoprávnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky;
h)
zo Slovenského úradu pre tlač a informácie na Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky;
i)
z Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku cestovného ruchu.
(2)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku 1 písm. a) až e) a g) si ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na ktoré tieto práva a povinnosti prechádzajú, upravia dohodou, v ktorej najmä vymedzia druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov, ako aj určia, ktorí pracovníci k nim prechádzajú do pracovného pomeru.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.