241/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 30.04.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 30. decembra 1988,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 33/1984 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:
㤠34a
V súvislosti s voľbou a činnosťou orgánov samosprávy9) štátnych podnikov, družstiev, spoločných podnikov a podnikov zahraničného obchodu podľa osobitných predpisov10) a podnikov alebo hospodárskych zariadení spoločenských organizácií poskytne organizácia pracovníkom náhrady ako pri pracovných cestách.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Námestník:

Mařík v. r.
9)
Písm. l) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
10)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.). Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.