234/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 23. decembra 1988,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. d) a g) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „hospodárskou organizáciou“ vkladajú slová „štátny podnik,“.
2.
V § 1 ods. 6 sa slová „Ministerstvom práce a sociálnych vecí “ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií, cien a miezd“.
3.
V § 3 ods. 2 sa nahrádza v písmene b) bodka na konci vety čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c)
mzdovému vyrovnaniu poskytnutému pracovníkovi organizácie a sumám refundovaným iným organizáciám na úhradu tohto vyrovnania.“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. b) druhá veta znie:
„Východiskovým stavom rozhodujúceho ukazovateľa je pri vypracovaní štátneho a hospodárskeho plánu očakávaná výška (očakávaná skutočnosť) tohto ukazovateľa za predchádzajúci rok; ak skutočná výška rozhodujúceho ukazovateľa za predchádzajúci rok sa odchýli od očakávanej, upraví organizácia najneskôr do konca prvého štvrťroka hospodársky plán, pričom východiskovým stavom je skutočná výška rozhodujúceho ukazovateľa za predchádzajúci rok.“.
5.
§ 4 ods. 4 znie:
„(4)
Ak normatívy alebo limity nie sú určené v štátnom pláne, určí ich ústredný orgán v hospodárskom pláne po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Štátnou plánovacou komisiou, a pokiaľ ide o projektové a inžinierske organizácie a hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne aj po dohode so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; ak ide o ústredný orgán v pôsobnosti Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Českou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj alebo Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj (ďalej len „príslušné ministerstvo financií, cien a miezd" a „príslušná plánovacia komisia").“.
6.
§ 5 ods. 4 znie:
„(4)
Nadriadené orgány nie sú povinné určiť podmieňujúci ukazovateľ, ak s tým vysloví súhlas Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a Štátna plánovacia komisia alebo príslušné ministerstvo financií, cien a miezd a príslušná plánovacia komisia, a ak ide o projektové a inžinierske organizácie a hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne, ktoré sú v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov, aj Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.“.
7.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa novo označuje ako odsek 4 a znie:
(4) Plán miezd, ktorý obsahuje ukazovatele pre kontrolu dodržania normatívov a limitov mzdových prostriedkov rozdelené na jednotlivé obdobia roka narastajúcim spôsobom, oznamujú hospodárske a príspevkové organizácie nadriadenému orgánu a príslušnému orgánu Štátnej banky československej alebo iného peňažného ústavu, s ktorým sú v spojení (ďalej len „banka"), najneskôr do desiatich kalendárnych dní po skončení obdobia, za ktoré sa vykonáva kontrola; rovnako oznamujú plán miezd vyplývajúci zo zmeny. (§ 8).“.
8.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a zmeny týchto plánov potvrdzovať“.
9.
V § 10 sa v odseku 6 písm. g) a v odseku 8 písm. d) slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí“ nahrádzajú slovami „ príslušným ministerstvom financií, cien a miezd“ a z odseku 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „pokiaľ toto prekročenie nie je so súhlasom nadriadeného orgánu kryté úsporou mzdových prostriedkov iných organizácií, ktoré patria do pôsobnosti nadriadeného orgánu,“.
10.
§ 11 znie:
㤠11
Fond odmien
(1)
Hospodárske organizácie môžu do výšky sumy, o ktorú použiteľný objem mzdových prostriedkov prevyšuje objem mzdových prostriedkov zúčtovaný za príslušné obdobie na výplatu do nákladov, utvárať fond odmien prídelom z finančných zdrojov.
(2)
Fond odmien si hospodárske organizácie dopĺňajú dotáciami poskytovanými v rámci rezervy mzdových prostriedkov štátneho plánu alebo rezervy mzdových prostriedkov Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a príslušnej plánovacej komisie, ktorá slúži k stimulácii úspešného riešenia a realizácie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, alebo rozpisových rezerv nadriadených orgánov, ďalej prevodom z fondu odmien iných organizácií a z fondu hmotnej stimulácie vývozu, prípadne podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z iných fondov.
(3)
Hospodárske organizácie z fondu odmien
a)
uhrádzajú pracovníkom podiely na hospodárskych výsledkoch, odmeny podľa mzdových predpisov pre uplatňovanie mzdových foriem,5) s výnimkou osobitných ročných odmien poskytovaných pri práci s chemickými karcinogénmi, stabilizačných odmien pri práci s výbušninami a odmien za vedenie služobných vozidiel6) a obdobné plnenia žiakom odborných učilíšť v období odborného rozvoja,
b)
uhrádzajú vedúcim pracovníkom prémie (odmeny) za ročné výsledky práce a cieľové odmeny,
c)
uhrádzajú pracovníkom podľa vlastného rozhodnutia prémie alebo ich časti a žiakom odborných učilíšť v období odborného rozvoja obdobné plnenia,
d)
prevádzajú sumy do fondov odmien svojich organizačných jednotiek a do ostatných svojich fondov,
e)
prevádzajú sumy iným organizáciám, pokiaľ sa tieto organizácie zaslúžili o výsledky ich činnosti.
(4)
Hospodárske organizácie zúčastnené na dôležitých stavbách môžu z fondu odmien previesť do fondu odmien investora sumu na úhradu peňažných odmien pri rozvoji iniciatívy pracujúcich, ktoré poskytuje investor podľa podmienok určených staveniskovou odborovou radou po dohode s týmito organizáciami.
(5)
Vo fonde odmien viažu hospodárske organizácie, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, sumu potrebnú na zvýšenie použiteľného objemu mzdových prostriedkov [§ 10 ods. 6 písm. c)] tak, aby vykázali čo najnižšie prekročenie tohto objemu alebo ho vôbec neprekročili.
(6)
Vo fonde odmien nemusia hospodárske organizácie viazať sumy, ktoré si do tohto fondu doplnili podľa odseku 2 a ktoré dosiaľ nepoužili. Sumy viazané vo fonde odmien podľa odseku 5 použijú hospodárske organizácie na konci roka na doplnenie finančných zdrojov.
(7)
Hospodárske organizácie môžu použiť z fondu odmien podľa odsekov 3 a 4 len sumu, ktorá nie je viazaná, ak sa ďalej neustanovuje inak (§ 19a ods. 3). Na výplatu podielov na hospodárskych výsledkoch a ročných prémií (odmien) vedúcich pracovníkov za predchádzajúci rok môžu použiť len sumu, ktorá im zostala vo fonde odmien k 31. decembru predchádzajúceho roka a ktorú nemuseli použiť na doplnenie finančných zdrojov.
(8)
Zostatok fondu odmien prevádzajú hospodárske organizácie do nasledujúceho roka.
(9)
Rozpočtové a príspevkové organizácie môžu utvárať a používať fond odmien podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí urobeného po dohode s Federálnym ministerstvom financií, a ak ide o organizácie, ktoré sú v pôsobnosti ústredných orgánov Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, tiež po dohode s príslušným ministerstvom financií, cien a miezd a pri organizáciách v pôsobnosti národných výborov tiež so súhlasom príslušného národného výboru.“.
11.
V § 12 sa v odseku 1 písm. b) vypúšťajú slová „a že zníži sadzby prémií a výkonnostných a obdobných odmien podľa odsekov 3 až 5," a za slová „osobné ohodnotenie" sa dopĺňa čiarka.
V odseku 2 sa vypúšťa druhá veta.
12.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa novo označuje ako odsek 3.
13.
V § 13 ods. 2 sa slová v zátvorke „písm. b)" nahrádzajú slovami „písm. d)" a slová „§ 11 ods. 3 písm. a), c) a e) a § 11 ods. 4 až 9" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 3 písm. a), b), c) a e) a § 11 ods. 4 až 8".
Odsek 3 znie:
„(3)
Organizačné jednotky vyplácajú z fondu odmien pracovníkom prémie alebo ich časť a žiakom odborných učilíšť v období odborného rozvoja obdobné plnenia, ak tak rozhodne výrobná hospodárska jednotka.".
Z odseku 4 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písmeno c) sa novo označuje ako písmeno b).“.
14.
V § 14 v odseku 1 prvej vete sa slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí a príslušnou plánovacou komisiou" nahrádzajú slovami „Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Štátnou plánovacou komisiou alebo príslušným ministerstvom financií, cien a miezd a príslušnou plánovacou komisiou".
V odseku 2 sa za slová „a organizáciách výskumnej a vývojovej základne" vkladajú slová „ktoré sú v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov", slová „s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj" sa nahrádzajú slovami „so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj" a slová „Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „príslušné ministerstvo financií") sa nahrádzajú slovami „príslušným ministerstvom financií, cien a miezd".
15.
V § 15 sa v odsekoch 1 a 2 slová „ministerstvá práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky" nahrádzajú slovami „príslušné ministerstvo financií, cien a miezd".
V odseku 3 sa slová „príslušnému ministerstvu práce a sociálnych vecí" nahrádzajú slovami „Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí alebo príslušnému ministerstvu financií, cien a miezd".
16.
§ 18 znie:
㤠18
Pri nedostatočnej tvorbe fondu odmien môžu organizácie rozhodnutie o konečnej výške úhrady prémií a odmien z tohto fondu odložiť, najneskôr však do schválenia ročnej účtovnej uzávierky za príslušný rok.“.
17.
V § 19 sa označuje doterajšie ustanovenie ako odsek 1, slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí" sa v tomto odseku nahrádzajú slovami „Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí alebo príslušným ministerstvom financií, cien a miezd" a dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na hospodárske organizácie, ktoré používajú rozhodujúci ukazovateľ vyjadrený vo veľkoobchodných alebo nákupných cenách s výnimkou ukazovateľa vyjadreného v tarifách cestnej nákladnej dopravy, sa v prvom polroku 1989 nevzťahuje v § 7 ods. 3 prvá veta a v § 10 ods. 1 písm. a) slová „prepočítaného objemu mzdových prostriedkov alebo" a slová „ak nadriadený orgán určí organizácii limit týchto prostriedkov".“.
18.
Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1)
Hospodárske organizácie rozdelia objem mzdových a ostatných osobných nákladov plánovaný na rok 1989 bez súm plánovaných na vybrané integračné akcie do jednotlivých štvrťrokov tak, aby podiely prvého a druhého štvrťroka neboli vyššie než skutočné podiely v rovnakých obdobiach roka 1987 upravené o vplyv rozdielu v počte platených dní. Skutočné podiely vypočítajú zo skutočného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1987 a v prvom a druhom štvrťroku tohto roka bez súm zúčtovaných na výplatu na vybraných integračných akciách.
(2)
Do použiteľného objemu mzdových prostriedkov zahŕňajú hospodárske organizácie za prvý štvrťrok roka 1989 štvrtinu a za prvý polrok roka 1989 polovicu odpočítateľnej sumy, ktorou je podľa § 10 ods. 8 písm. a) prekročenie mzdových prostriedkov za rok 1988.
(3)
Hospodárske organizácie zmenia pre rok 1989 najdlhšie s účinnosťou od 1. apríla 1989 a pre rok 1990 s účinnosťou od začiatku tohto roka vnútorné mzdové predpisy pre uplatňovanie mzdových foriem tak, aby jednotlivé zložky miezd, ktoré sa podľa nich vyplácajú, zodpovedali plánovanému objemu mzdových a ostatných osobných nákladov, ak sa zahŕňajú do týchto nákladov, a plánovanému fondu odmien (§ 7 ods. 1), ak sa poskytujú z tohto fondu. Pokiaľ organizácie uhrádzajú prémie a odmeny pracovníkov z fondu odmien, nemusia z ich okruhu vylučovať pracovníkov útvarov technickej kontroly.
(4)
Hospodárske organizácie uhrádzajú v roku 1989 z fondu odmien podľa § 11 ods. 3 písm. a) a c) aj odmeny a prémie alebo časť prémií, na ktoré vznikol pracovníkom nárok podľa plnenia úloh (ukazovateľov, podmienok) do 31. decembra 1988. Pokiaľ si vytvorili ku koncu roka 1988 na výplatu týchto plnení rezervu v nákladoch, môžu sumu zodpovedajúcu nevyužitej rezerve previesť do fondu odmien a upraviť o túto sumu zostatok fondu odmien k začiatku roka 1989. Na úhradu týchto plnení použijú hospodárske organizácie prípadne aj sumu, ktorú si pridelia do fondu odmien v roku 1989 a ktorá je viazaná. Ak vo fonde odmien nemajú ku dňu výplaty dostatočnú sumu, môžu fond odmien prekročiť.
(5)
Na výplatu podielov na hospodárskych výsledkoch a ročných odmien vedúcich pracovníkov za rok 1988 môžu hospodárske organizácie v roku 1989 použiť len sumu, ktorá im zostala vo fonde odmien k 31. decembru 1988 a ktorú nemuseli použiť na doplnenie finančných zdrojov (§ 11 ods. 6) alebo na úhradu odmien a prémií (časti prémií) ostatných pracovníkov.
(6)
Za neoprávnené použitie fondu odmien sa nepovažuje jeho prekročenie v prípadoch
a)
povolených touto vyhláškou,
b)
zníženej tvorby fondu odmien oproti predchádzajúcemu obdobiu roka, pokiaľ organizácia pri tvorbe a použití fondu odmien v predchádzajúcom období dodržala ustanovenia § 11 tejto vyhlášky.
(7)
Nadriadený orgán môže výnimočne povoliť hospodárskej organizácii rozdelenie objemu mzdových a ostatných osobných nákladov plánovaného na rok 1989 inak, než sa ustanovuje v odseku 1, ak bol skutočný objem týchto nákladov v prvom a druhom štvrťroku roka 1987 výrazne ovplyvnený neplnením úloh (ukazovateľov, podmienok) a vyššou chorobnosťou v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok na začiatku roka alebo tvorbou rezerv pre uskutočnenie druhej etapy programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy v druhom polroku roka alebo pri projektových a inžinierskych organizáciách prechodným predĺžením obdobia (len v roku 1987 a prípadne v roku 1988) pre poskytovanie prémií.“.
19.
V § 20 ods. 2 sa v zátvorke slová „písm. c)" nahrádzajú slovami „písm. e)".
Čl. II
Nároky a povinnosti organizácií vzniknuté do 31. decembra 1988 sa posudzujú podľa doterajších predpisov, pokiaľ sa neustanovuje v tejto vyhláške inak.
Čl. III
1.
V § 3 ods. 5 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení, v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb. sa v druhej vete na konci vypúšťajú slová „a to po skončení doby, za ktorú mzdové vyrovnanie patrí".
2.
Ustanovenia mzdových predpisov vydaných ústrednými orgánmi, ktoré upravujú úhradu prémií a odmien a ich výplatu inak, než ustanovuje táto vyhláška, strácajú platnosť.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Námestník:

Mařík v. r.
5)
§ 3 ods. 7 a 8 výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. decembra 1987 č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).
6)
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 22. decembra 1987 č. 313-35673-5118 o poskytovaní osobitných ročných odmien pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1984 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov vo výrobe a spracovaní výbušnín (reg. v čiastke 14/1984 Zb.).
Úprava Ministerstva priemyslu ČSR č. 1/1984 - ročné stabilizačné odmeny pracovníkov vo výrobe a spracovaní výbušnín.
Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 1/1984-E - mzdové zvýhodnenie pracovníkov pri výrobe a spracovaní výbušnín.
Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7315 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú služobné cestné motorové vozidlá (reg. v čiastke 25/1979 Zb.).