205/1988 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky
z 24. novembra 1988
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien a čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Touto vyhláškou sa ustanovuje spôsob zistenia ceny
a)
obytných domov,
b)
stavieb na individuálnu rekreáciu,
c)
garáží,
d)
plotov a studní,
e)
ostatných stavieb,
f)
vonkajších úprav,
g)
nedokončených stavieb,
h)
pozemkov,
i)
trvalých porastov
na účely prevodov alebo prechodov vlastníctva k nim.
(2)
Ďalej sa vyhláškou ustanovuje spôsob zistenia
a)
úhrady za zriadenia práva osobného užívania pozemkov,
b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov.
(3)
Vyhláška sa nevzťahuje na
a)
ceny pri odplatných prevodoch vlastníctva a práva hospodárenia s majetkom medzi socialistickými organizáciami,1)
b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi socialistickými organizáciami,2)
c)
ceny bytov v osobnom vlastníctve,3)
d)
náhrady pri vyvlastnení,4)
e)
ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodov na strane vlastníka,6)
f)
určenie hodnoty základných prostriedkov na účely ich evidencie,
g)
náhrady škôd vzniknutých na stavbách, pozemkoch a trvalých porastoch.
PRVÝ ODDIEL
OBYTNÉ DOMY
§ 2
Rodinné domčeky
(1)
Cena rodinného domčeka7) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Plochou podlažia sa na zistenie ceny rozumie:
a)
zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80% skutočnej výmery,
b)
podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia , pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.
(3)
Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestnosti a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.
(4)
Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domčeka vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu,9) ktoré sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.
(5)
Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebenia sa vypočíta delením 100% celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
(6)
Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roka, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.
(7)
Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti roľníckej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,10) pritom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 11 ods. 1. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.
§ 3
Ostatné obytné domy
(1)
Cena obytného domu,11) ktorého úhrn podlahovej plochy obytných miestností,12) nepresahuje 180 m2 sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom. Koeficient sa vypočíta delením 120 m2 skutočnou podlahovou plochou obytných miestností.
(2)
Cena ostatných obytných domov sa zistí vynásobením ceny za 1 m2 určenej podľa triedy kvality a počtom m3 obostavaného priestoru. 8) Postup pre zaradenie do jednotlivých tried kvality je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
Tabuľka č. 1
Trieda kvality stavby Kčs za 1 m3
obostavaného priestoru
I 10,-
II 8,-
III 6,-
IV 4,-
DRUHÝ ODDIEL
STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU
§ 4
Rekreačné chaty a záhradkárske chaty
(1)
Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty13) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1, 30 Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
§ 5
Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy
(1)
Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy14) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50%. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.
TRETÍ ODDIEL
GARÁŽE
§ 6
Samostatné a radové garáže
(1)
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 tejto vyhlášky a zastavanou plochou v m2. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýši o 30% za každé ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie, ktoré nie je určené na garážovanie, ktorého plocha zistená podľa § 2 ods. 2 a 3 zaberá aspoň 50% zastavanej plochy garáže, a o 60%, ak je v celej ploche garáže.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
§ 7
Poschodové garáže
Cena poschodovej garáže je 85% z ceny zistenej podľa § 6 s tým, že sa zistený počet bodov celej stavby vynásobí súčtom zastavaných plôch všetkých podlaží určených na garážovanie.
ŠTVRTÝ ODDIEL
PLOTY A STUDNE
§ 8
Ploty
(1)
Cena plota sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 tejto vyhlášky a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90%.
§ 9
Studne
(1)
Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:
Kopaná studňa
Tabuľka č. 2
V hĺbke Kčs za 1 m Kčs za 1 ks ručného čerpadla
(podľa celkovej hĺbky studne)
od 0 do 5 m 770,- 520,-
od ďalších 5 do 10 m 1410,- 700,-
nad 10 m 1930,- 950,-
Vŕtaná studňa
Tabuľka č.3
Profil hĺbka studne Kčs za 1 m Kčs za 1 ks ručného
čerpadla
do 150 mm od 0 do 10 m 385,- 700,-
od 0 do 20 m 450,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 555,- 1050,-
nad 150 mm
do 300 mm
od 0 do 10 m 575,- 700,-
od 0 do 20 m 665,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 805,- 1050,-
nad 300 mm
do 500 mm
od 0 do 10 m 930,- 700,-
od 0 do 20 m 1065,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 1185,- 1050,-
(2)
Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.
(3)
Vŕtaná studňa s profilom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.
(4)
Ustanovenia § 2 ods.5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe kopanej studne a vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
(5)
Cena kopanej studne neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20% z ceny zistenej podľa predchádzajúcich odsekov.
PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY
§ 10
Vedľajšie stavby
(1)
Cena stavby tvoriacej príslušenstvo rodinného domčeka, obytného domu oceňovaného podľa § 3 ods. 1, stavby na individuálnu rekreáciu a stavby, ktoré svojou povahou môže slúžiť osobnej potrebe (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 5 tejto vyhlášky a zastavanou plochou v m2. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.
(2)
Cena zistená podľa odseku 1 sa zvýši o 40%, ak má stavba ďalšie podzemné alebo nadzemné podlažie v celej zastavanej ploche, a o 20%, ak je aspoň z polovice podpivničená alebo ak má podkrovie zaberajúce aspoň 50% zastavanej plochy. Plocha podzemného alebo nadzemného podlažia sa zistí podľa § 2 ods. 2 a 3. Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 12.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.
§ 11
Stavby neslúžiace osobnej potrebe
(1)
Cena stavby neslúžiacej osobnej potrebe, a to i tej, ktorá má obytnú časť, sa zistí podľa § 10, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Cena obytnej časti stavby neslúžiacej osobnej potrebe, ktorá inak spĺňa podmienky rodinného domčeka,15) sa zistí samostatne podľa § 2, cena obytnej časti stavby neslúžiacej osobnej potrebe, ktorá inak spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 1, sa zistí podľa tohto ustanovenia. Opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne podľa § 2 ods. 5 a 6.
ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY
§ 12
Vonkajšie úpravy
(1)
Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.
(2)
Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.
SIEDMY ODDIEL
NEDOKONČENÉ STAVBY
§ 13
(1)
Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Neukončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určeným pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.
(2)
Na rozostavanej stavbe sa primerané zníženie ceny za opotrebenie vykoná vzhľadom na vek a stav vybudovaných konštrukcií a vybavenia a ich predpokladanú životnosť.
ÔSMY ODDIEL
POZEMKY
§ 14
Ceny pozemkov
(1)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určenej na stavbu,16) na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie,17) záhrada,18) ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odsekov 2 a 5, je:
20,-Kčs v hlavnom meste SSR Bratislave,
15,-Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
10,-Kčs v mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I.kategórie,19)
8,-Kčs v ďalších mestách, v ktorých pôsobí MsNV,
6,-Kčs v ostatných obciach.
Cena sa upraví podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.
(2)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je, aj nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 5, v Bratislave 20,-Kčs za 1 m2, v ostatných mestách a obciach 15,-Kčs za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.
(3)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad alebo vinica,21) je 2,-Kčs za 1 m2, ak nejde o pozemok určený na využitie podľa odsekov 1 a 2 a ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 5.
(4)
Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 3 je 0,40 Kčs za 1 m2.
(5)
Cena pozemku v užívaní socialistickej organizácie podľa osobitných predpisov,22) bez ohľadu na spôsob určenia alebo využitia, je 0,40 Kčs za 1 m2.
§ 15
Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemku,23) sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 14 ods.1 a 2, vzhľadom na účel, na ktorý je pozemok do osobného užívania prenechaný, prípadne na ktorý sa už užíva.
§ 16
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov
(1)
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku ,24) ktorý je prenechaný na užívanie ako záhrada alebo ako pozemok na stavbu na individuálnu rekreáciu a pozemok na tieto účely už užívaný, je 0,75 Kčs na 1 m2 ročne.
(2)
Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ako orná pôda a pôda, ktorá bola a má byť naďalej poľnohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, je za každých i začatých 100 m2 ročne
a)
3,-Kčs za sady, vinice a chmeľnice,
b)
1,50 Kčs za ornú pôdu,
c)
1,-Kčs za pasienky a lúky,
d)
0,50 Kčs za ostatné pozemky.
(3)
Náhrady zistené podľa odseku 2 sa zvýšia, ak je priemerná norma výnosnosti za 1 ha určená osobitným predpisom25) vyššia než uvedená v IV. skupine o
a)
10% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v III. skupine,
b)
12% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v II. skupine,
c)
15% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v I. skupine.
(4)
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemkov iných než uvedených v odsekoch 1 a 2 je 5% z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania; zníženie podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky sa v tomto prípade neuplatňuje.
DEVIATY ODDIEL
TRVALÉ PORASTY
§ 17
(1)
Cena ovocných stromov sa zistí podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(2)
Cena viničných porastov a zariadení viníc sa zistí podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(3)
Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(4)
Cena lesných porastov sa zistí podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(5)
Cena okrasných drevín sa zistí podľa tabuľky č. 5 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
DESIATY ODDIEL
STAVBY PREVÁDZANÉ ZO SOCIALISTICKÉHO SPOLOČENSKÉHO VLASTNÍCTVA
§ 18
Pri prevodoch stavieb uvedených v § 3 a 11 zo socialistického spoločenského vlastníctva do vlastníctva občanov alebo iných než socialistických organizácií môže dohodnúť prevádzajúca organizácia s kupujúcim vyššiu cenu. Takto dohodnutá cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnateľných stavby v mieste a v čase prevodu po dopočítaní primeraného opotrebenia.
JEDENÁSTY ODDIEL
STAVBY, POZEMKY A TRVALÉ PORASTY PRI PREVODOCH OD OBČANOV DO SOCIALISTICKÉHO SPOLOČENSKÉHO VLASTNÍCTVA
§ 19
(1)
Socialistické organizácie pri zmluvnom nadobúdaní stavieb môžu dohodnúť vyššie ceny než ceny zistené podľa tejto vyhlášky len v mimoriadnych prípadoch, najmä ak to vyžaduje záujem spoločnosti, a to so súhlasom riadiaceho orgánu, národné výbory so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa. Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, krajské národné výbory, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev a ústredné orgány spoločenských organizácií takýto súhlas nepotrebujú. Dohodnutá vyššia cena však nesmie prekročiť náklady na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a čase prevodu po dopočítaní primeraného opotrebenia.
(2)
Na jednotlivej parcele oceňovanej podľa § 14 ods.1, ktorá prevyšuje výmeru 3 000 m2, a na jednotlivej parcele oceňovanej podľa § 14 ods.2, ktorá prevyšuje výmeru 1 500 m2, sa výmera presahujúca tieto hranice ocení sadzbou 0,40 Kčs za 1 m2.
(3)
Ak prevyšuje cena trvalých porastov zistená podľa § 17 sumu 40 000,-Kčs, zníži sa suma prevyšujúca 40 000,-Kčs o 50%.
DVANÁSTY ODDIEL
SPOLOČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 20
Ceny stavieb zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch, zvýšené až o 20%, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Toto zvýšenie nemožno použiť pri prevodoch alebo prechodoch do socialistického spoločenského vlastníctva.
§ 21
(1)
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 20 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č.129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
(2)
Ak nadobudol vlastník pozemok po 1. januári 1985 podľa vyhlášky č. 129/1984 Zb. preukázateľne za vyššiu cenu, než je cena zistená podľa tejto vyhlášky, je cenou pozemku táto vyššia cena.
§ 22
Ceny stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhrady za dočasné užívanie pozemkov podľa tejto vyhlášky sú cenami a náhradami najvyššie prípustnými.
§ 23
Pri prevode stavieb a pozemkov medzi občanmi a pri prevodoch od socialistických organizácií na občanov alebo iné než socialistické organizácie môže Ministerstvo financií, cien a miezd SSR na žiadosť vlastníka, organizácie, ktorá má právo s nimi hospodáriť, pred uzavretím zmluvy z ustanovení tejto vyhlášky, a určiť cenu vyššiu. Obdobne možno takto zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemku v socialistickom spoločenskom vlastníctve inou než socialistickou organizáciou.
§ 24
Zrušuje sa vyhláška Slovenského cenového úradu č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov , úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Minister:

Ing. Mišeje v. r.
Príloha č. 1
RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY
Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m2
1. Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou 310
b) bez zvislej izolácie 205
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou 220
b) bez zvislej izolácie 140
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou 100
b) bez zvislej izolácie 65
2. Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou 130
2.2. bez izolácie 105
3. Murivo
3.1. murované v skladobnej hrúbke
a) nad 60 cm 350
b) nad 50 do 60 cm 595
c) nad 40 do 50 cm 530
d) nad 30 do 40 cm 465
e) do 30 cm 360
3.2. z monolitického betónu 320
3.3. montované z prefabrikovaných dielcov
a) z betónových 395
b) na báze dreva 270
3.4. drevené v hrúbke
a) nad 20 cm 360
b) nad 16 do 20 cm 340
c) do 16 cm 285
4. Stropy
4.1. s rovným podhľadom
a) vybudované po roku 1960 285
b) vybudované do roku 1960 225
4.2. s viditeľnými trámami
a) železobetónové 215
b) drevené 115
4.3. klenbové 180
5. Krovy
5.1. zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami
5.2. väznicové valbové, stanové
5.3. väznicové sedlové, manzardové
5.4. hambálkové
5.5. pultové
5.6. klincované väzníky
6. Krytiny strechy na krove
6.1. plechové
a) z medi 435
b) z hliníka 225
c) pozinkované 185
6.2. pálené
a) ťažké korýtkové (prejzové) 225
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné dvojdrážkové 110
c) obyčajné jednodrážkové 80
6.3. šindľové a doštené 225
6.4. azbestocementové
a) šablóny na debnení 105
b) šablóny na latách, vlnité dosky 80
6.5. z cementových drážkoviek 80
6.6. lepenkové 65
7. Krytiny na plochých strechách
7.1. z medeného plechu 425
7.2. z dlaždíc 260
7.3. z hliníkového plechu 210
7.4. z pozinkovaného plechu 165
7.5. z asfaltovaných privarovaných pásov 145
7.6. z asfaltovanej lepenky 125
7.7. z cementovaného poteru 60
8. Klampiarske konštrukcie
8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky) 195
8.2. z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) 50
b) len žľaby a zvody 25
c) parapety 5
9. Fasádne omietky
9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované 25
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo 15
9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované 20
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo 10
9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované 10
b) vápenné a vápenné-cementové hladké, škárované murivo 5
9.4. do 1/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované 5
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo 3
10. Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkladanej steny
a) obklad šindlom 95
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky) 90
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek 75
d) umelý kameň 60
e) obklady keramické, obklady drevom 45
f) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa 30
g) obklady azbestocementovými šablónami 30
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom 80
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky) 60
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek 50
d) umelý kameň 50
e) obklady keramické a obklady drevom 30
f) škárované licovky a murivo z lomového kameňa 20
g) obklady azbestocementovými šablónami 20
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny
a) obklady šindľom 50
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky) 45
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek 35
d) umelý kameň 25
e) obklady keramické a obklady drevom 20
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa 15
g) obklady azbestocementovými šablónami 15
10.4. do 1/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom 40
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, haklíky) 30
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek 25
d) umelý kameň 15
e) obklady keramické a obklady drevom 15
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa 10
g) obklady azbestocementovými šablónami 10
11. Vnútorné obklady
(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky 15
11.02 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky 15
11.03 vane 10
11.04 samostatnej sprchy 10
11.05 WC min. do výšky 1 m 10
11.06 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) 10
12. Schody
s povrchom
12.1. mramor 95
12.2. žula 85
12.3. tvrdé drevo, červený smrek 70
12.4. terazzo, PVC, guma 55
12.5. pieskovec, cementový poter 50
12.6. mäkké drevo s podstupnicami 45
12.7. mäkké drevo bez podstupníc 40
12.8. kovové 35
13. Dvere
13.1. plné alebo zasklené dýhované alebo z tvrdého dreva 90
13.2. hladké plné alebo zasklené 70
13.3. rámové s výplňou 60
13.4. oceľové, zvlakové 30
14. Okná
14.1. dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo z tvrdého dreva, s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklením 130
14.2. dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstvovým zasklením 65
14.3. dvojité rámové (von a dnu otvárané) 50
14.4. zdvojené ostatné, drevené s dvojvrstvovým zasklením 55
14.5. jednoduché drevené alebo oceľové 25
15. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
15.1. parkety, vlysy (okrem bukových), korok 80
15.2. podlahoviny netkané všívané (napr. kovral) 75
15.3. vlysy bukové 65
15.4. podlahoviny textilné vpichované (napr. Jehor, Riga) 60
15.5. podlahoviny gumové, z PVC, lino 45
15.6. palubovky, dosky, xylolit 40
16. Dlažby a podlahy ostatných miestností
16.1. mramorové 80
16.2. keramické 45
16.3. xylolit, dlaždice, palubovky, dosky 35
16.4. terazzo, lepené povlakové podlahy 30
16.5. cementové dlaždice, liaty xylolit 25
16.6. cementový poter, tehlová dlažba 20
17. Vykurovanie
17.1. ústredné
17.11 kotol ústredného vykurovania (započítava sa len do najväčšieho podlažia a to i vtedy, ak je mimo objektu)
a) na plyn, naftu, vykurovací, olej, elektrinu 180
b) na tuhé palivá 100
17.12 radiátory
a) hliníkové, liatinové 60
b) oceľové a vykurovacie panely 40
17.2. lokálne
a) podlahové elektrické v prevažnej časti podlažia 100
b) akumulačné kachle, za každý kus 55
c) plynové kachle, za každý kus 30
d) naftové a stáložiarne kachle, za každý kus 15
e) na tuhé palivá obyčajné, za každý kus 10
18. Elektroinštalácia
18.1. svetelná, motorická, poistkové automaty 70
18.2. svetelná, motorická, poistky 55
18.3. len svetelná, poistkové automaty 45
18.4. len svetelná, poistky 35
19. Bleskozvod 35
20. Rozvod vody
20.1. studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 20
20.2. len studenej vody 10
21. Zdroj teplej vody
(za každý kus)
21.01 zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním 25
21.02 prietokový plynový ohrievač 20
21.03 kotol ústredného vykurovania 10
21.04 kúpeľňové kachle na uhlie 5
21.05 malé plynové alebo elektrické ohrievače 5
22. Inštalácia plynu
22.1. rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 15
22.2. rozvod propán-butánu 5
23. Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septiku
(za každú vyskytujúcu sa položku)
23.01 zo splachovacieho záchodu 15
23.02 z kúpeľne 10
23.03 z práčovne 10
23.04 z kuchyne 5
24. Kuchyňa
(za každý kus)
24.01 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková zabudovaná platňa a elektrická vstavaná rúra) 25
24.02 plynový sporák 15
24.03 sporák na tuhé palivo 10
25. Vnútorné vybavenie
(za každý kus)
25.01 vaňa liatinová 15
25.02 vaňa oceľová smaltovaná 10
25.03 umývadlo 5
25.04 bidet 5
25.05 samostatná sprcha 5
26. Záchod
(za každý kus)
26.01 splachovací s umývatkom 6
26.02 splachovací bez umývatka 5
26.03 suchý (vo vnútri budovy) 1
27. Balkón
(za každý kus)
27.01 výmery nad 5 m2 25
27.02 výmery do 5 m2 15
28. Krb
(za každý kus)
40
29. Sauna 65
30. Okenné žalúzie
30.1. drevené 45
30.2. kovové 30
31. Vstavané skrine (za 1 kus) okrem špajzových s minimálnou výškou 2 m, šírkou 0,6 m a hĺbkou 0,3 m 5
32. Odsávač pár
(za každý kus)
5
33. Domáci telefón (rozvod pod omietkou) 5
34. Rozvod televíznej antény a rádioantény
(pod omietkou)
10
35. Okenice 35
36. Kovové mreže 45
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.
Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.
Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.
Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.
Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.
Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. 9 sa potom počítajú body ako doplnok do celku plochy steny upravenej fasádou. Prihliada sa iba na obklady, ktorých priemerná výška na hodnotenej strane je vyššia než 0,5 m. Neprihliada sa na obklady okolo okien.
Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) vykurovaním.
Zatriedenie pre § 3 ods. 2 sa vykoná podľa počtu získaných bodov (posudzuje sa dom ako celok a nie jednotlivé podlažia) takto:
I.
trieda nad 2 500 bodov
II.
trieda 1 901 až 2 500 bodov
III.
trieda 1 301 až 1 900 bodov
IV.
trieda 1 300 a menej bodov.
Príloha č. 2
REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY
Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m2
1. Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou 400
b) bez zvislej izolácie 190
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 do 2 m
a) so zvislou izoláciou 285
b) bez zvislej izolácie 140
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou 140
b) bez zvislej izolácie 70
2. Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou 120
2.2. bez izolácie 90
3. Podmurovka
pri nepodpivničených chatách
3.1. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa 110
b) omietaná, škárované tehlové murivo 75
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 50
3.2. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa 190
b) omietaná, škárované tehlové murivo 140
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 70
3.3. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa 220
b) omietaná, škárované tehlové murivo 170
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 90
pri podpivničených chatách do 1/2 zastavanej plochy
3.4. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa 70
b) omietaná, škárované tehlové murivo 30
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 20
3.5. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa 120
b) omietaná, škárované tehlové murivo 50
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 35
3.6. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa 180
b) omietaná, škárované tehlové murivo 75
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 50
pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanej plochy
3.7. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa 45
b) omietaná, škárované tehlové murivo 20
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 15
3.8. pri priemernej výške podmurovky nad 50 do 100 cm
a) z opracovaného kameňa 80
b) omietaná, škárované tehlové murivo 35
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 20
3.9. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa 120
b) omietaná, škárované tehlové murivo 50
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic 50
4. Obvodové steny
4.1. murované
a) s hrúbkou muriva nad 30 cm 430
b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm 350
c) s hrúbkou muriva do 25 cm 260
4.2. zrubové
a) s hrúbkou steny nad 16 cm 320
b) s hrúbkou steny do 16 cm 250
4.3. drevené
a) drevená kostra obojstranne obíjaná 210
b) drevená kostra jednostranne obíjaná 170
4.4. montované
a) celodrevené 250
b) ostatné 200
5. Stropy
5.1. nespáliteľné 170
5.2. spáliteľné 130
6. Krov
6.1. stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia 125
6.2. sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia 100
6.3. pultový, priehradový 80
7. Krytiny strechy na krove
7.1. škridlové, drevené šindľové 175
7.2. plechové
a) na debnení 220
b) na latách 190
7.3. azbestocementové
a) na debnení 160
b) na latách 130
7.4. asfaltové
a) zo zvarovaných pásov 95
b) lepenkové 65
8. Krytiny na plochých strechách
8.1. plechové 145
8.2. asfaltové
a) zo zvarovaných pásov 60
b) lepenkové 40
9. Klampiarske konštrukcie
9.1. úplné 55
9.2. len žľaby a zvody 35
10. Úprava vonkajších povrchov
10.1. obklady keramické, drevené, kamenné 50
10.2. omietky brizolitové, na báze umelých hmôt, štukové, zdrsnené a odtrhované alebo akékoľvek obklady okrem obkladov uvedených v znaku 10.1. 20
10.3. vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie 15
10.4. nátery, okrem latexových 10
10.5. napúšťanie impregnáciou, latexový náter 5
11. Vnútorné obklady
(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do výšky 1,35 m 20
11.02 samostatnej sprchy 15
11.03 WC 10
11.04 vane 7
11.05 kuchyne (min. pri sporáku) 5
12. Schodište
12.1. drevená konštrukcia, schody s podstupnicami 90
12.2. betónové alebo tehlové 70
12.3. drevená konštrukcia, schody bez podstupníc 60
12.4. kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami 50
13. Dvere
13.1. plné alebo zasklené, dýhované alebo z tvrdého dreva 40
13.2. plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva 35
13.3. rámové s výplňou 30
13.4. kovové alebo zvlakové 15
14. Okná
14.1. dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku 95
14.2. dvojité s doskovým ostením 55
14.3. zdvojené 45
14.4. dvojité von a dovnútra otvárané 40
14.5. jednoduché 25
15. Podlahy
15.1. parkety, vlysy 120
15.2. povlaky textilné 105
15.3. povlaky gumové, PVC, lino, palubovky, dosky 95
15.4. keramické dlažby 90
15.5. betónové dlaždice, terazzo, xylolit 55
15.6. cementový poter, tehlová dlažba 40
16. Vykurovanie
16.1. ústredné
16.11. kotol ústredného vykurovania (započíta sa do najväčšieho podlažia) 100
16.12. radiátory (započítajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené) 50
16.2 lokálne
a) akumulačné, za každý kus 80
b) krb, za každý kus 80
c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá, za každý kus 25
d) na tuhé palivá, za každý kus 10
17. Elektroinštalácia
17.1. motorická a svetelná 65
17.2. svetelná 45
17.3. rozvod 12 V (z centrálneho zdroja pre celú stavbu) 15
17.4. bleskozvod 15
18. Rozvod vody
18.1. studenej a teplej z centrálneho zdroja 20
18.2. len studenej 10
19. Zdroj teplej vody
(za každý kus)
19.01 elektrický bojler 45
19.02 plynový prietokový ohrievač na propán-bután 40
19.03 malý plynový prietokový ohrievač na propán-bután alebo elektrický ohrievač do 10 l 15
19.04 kúpeľňové kachle 10
20. Rozvod propán-butánu 5
21. Kanalizácia do verejnej siete, žumpy alebo septika
(za každú vyskytujúcu sa položku)
21.01 zo splachovacieho záchodu 20
21.02 z kuchyne 5
21.03 z kúpeľne 5
22. Kuchyňa
(za každý kus)
22.01 elektrický sporák, sporák na propán-bután 40
22.02 sporák na tuhé palivá 15
22.03 malý sporáčik na tuhé palivá 10
23. Vnútorné vybavenie
(za každý kus)
23.01 vaňa 15
23.02 samostatná sprcha 10
23.03 umývadlo 5
24. Záchod
(za každý kus)
24.01 splachovací 10
24.02 suchý 5
25. Balkón
(za každý kus)
25.01 výmery nad 5 m2 25
25.02 výmery do 5 m2 20
26. Okenice 30
27. Mreže 20
28. Sauna 80
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.
Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.
Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.
Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.
Príloha č. 3
GARÁŽE
Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m2
1. Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a) so zvislou izoláciou 320
b) bez zvislej izolácie 140
2. Základy a podmurovka
2.1 betónové základy, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná 65
2.2 betónové základy, podmurovka betónová 40
2.3 základy bez podmurovky 35
3. Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1 murované z tehál alebo tvárnic, železobetónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm 445
3.2 murované z tehál alebo tvárnic, železobetónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm 390
3.3 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre alebo drevené 360
4. Stropy
4.1 železobetónové alebo keramické s podhľadom a tepelnou izoláciou 110
4.2 železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie 90
4.3 trámčekové s omietaným podhľadom 80
4.4 plechové alebo eternitové na kovovej kostre 65
5. Krov
5.1 s možnosťou podkrovia 50
5.2 ostatné, bez možnosti podkrovia 30
6. Krytina
6.1 plechová 70
6.2 škridlová alebo azbestocementové šablóny 60
6.3 živičná zvarovaná 55
6.4 lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky 40
7. Vonkajšia úprava povrchov
7.1 brizolitová, striekaná alebo vápenná štuková omietka 80
7.2 vápenná omietka 50
7.3 dvojnásobný náter 40
8. Vnútorná úprava povrchov
8.1 vápenná štuková omietka 70
8.2 vápenná omietka 45
8.3 dvojnásobný náter 35
9. Kanalizácia
9.1 napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu 95
9.2 odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie 35
9.3 zberná jamka v garáži 10
10. Rozvod vody
10.1 voda zavedená do garáže 70
10.2 vodovodný kohút na vonkajšom líci múra 30
11. Ústredné vykurovanie (temperovanie) 75
12. Elektroinštalácia
12.1 úplná, vrátane motorickej 65
12.2 svetelná 45
13. Okná
13.1 dvojité či zdvojené 40
13.2 jednoduché 30
13.3 bez okna, iba ventilačné mriežky 5
14. Vráta
14.1 výklopné, drevené prírodné 85
14.2 drevené alebo plechové natreté krycím náterom 55
14.3 drevené zvlakové alebo roleta 40
15. Podlahy
15.1 betónové s poterom 55
15.2 hrubé betónové 40
15.3 upravený terén so stabilizáciou 25
16. Klampiarske konštrukcie
16.1 žľaby, odkvapy, zvody a oplechovanie atiky 50
16.2 iba žľaby a zvody 30
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.
Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Príloha č. 4
PLOTY
Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m
1. Základy
1.1. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu min. šírky 45 cm 45
1.2. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu šírky do 45 cm 30
1.3. betónové okolo stĺpikov 10
2. Podmurovka
2.1. murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm 45
2.2. murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm 30
2.3. betónové prahy medzi stĺpikmi 10
3. Plot
3.1. kamenný alebo tehlový alebo betónový múr minimálnej hrúbky 30 cm 145
3.2. pletivo v rámoch alebo drevený hobľovaný rám s latami alebo múry hrúbky menej než 30 cm 60
3.3. betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo s doskami, latkami, vlnitým plechom na zvlakoch 45
3.4. z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch 35
4. Povrchová úprava
4.1. vápenná omietka alebo škárované murivo 30
4.2. dvojnásobný náter 20
4.3. podmurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná 10
4.4. jednoduchý náter 10
4.5. základný náter alebo napustenie impregnáciou 5
5. Výška plotu od terénu
5.1. nad 180 cm 35
5.2. nad 150 do 180 cm 25
5.3. nad 120 cm do 150 cm 20
5.4. nad 100 cm do 120 cm 5
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.
Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Príloha č. 5
VEDĽAJŠIE STAVBY
Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m2
1. Podmurovka
1.1. tehlová alebo kamenná škárovaná alebo omietnutá 40
1.2. betónová 35
1.3. bez podmurovky, iba základné pásy 30
1.4. bez podmurovky, iba základy pod stĺpmi 15
2. Zvislé konštrukcie
2.1. murované s hrúbkou min. 45 cm 220
2.2. murované s hrúbkou min. 30 cm 190
2.3. murované s hrúbkou menšou ako 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité 175
2.4. drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilieriky s dreveným opláštením 160
2.5. iba pilierky 85
3. Stropy
3.1. železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov 40
3.2. drevené trámčekové s podhľadom 30
3.3. drevené bez podhľadu 25
4. Krov
4.1. sedlový, valbový alebo iný umožňujúci využitie podkrovia 55
4.2. zbíjané väzníky 40
4.3. ostatné neumožňujúce využitie podkrovia (napr. pultové) 30
5. Strešná krytina
5.1. plechová 40
5.2. škridlová, azbestocementové šablóny, zvarovaná živičná 35
5.3. vlnité azbestocementové dosky 30
5.4. lepenková 20
6. Vonkajšia úprava povrchov
6.1. brizolit 40
6.2. striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 35
6.3. vápenná hladká omietka, škárované murivo 25
6.4. vápenná hrubá omietka alebo náter 20
7. Vnútorná úprava povrchov
7.1. vápenná štuková omietka 35
7.2. vápenná hladká omietka 25
7.3. vápenná hrubá omietka 20
7.4. nátery 10
8. Kanalizácia
8.1. splašková do kanalizácie alebo žumpy 25
8.2. do trativodu 15
9. Rozvod vody
9.1. rozvod vody vo vnútri objektu 25
9.2. vodovodný kohút na vonkajšej strane múru 10
10. Elektroinštalácia
10.1. svetelná a motorická 35
10.2. svetelná 20
10.3. bleskozvod 15
10.4. provizórna 10
11. Okná
11.1. dvojité 30
11.2. zdvojené 20
11.3. jednoduché 10
12. Dvere
12.1. vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní 30
12.2. hladké 25
12.3. náplňové 20
12.4. zvlakové, latové 10
13. Podlahy
13.1. palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba 35
13.2. doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska 30
13.3. betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice 20
13.4. hrubé betónové, tehlové dlažby 15
14. Klampiarske konštrukcie
14.1. úplne 20
14.2. iba žľaby a zvody 10
15. Vnútorné vybavenie (za každý kus)
15.1. elektrický zásobníkový ohrievač (bojler) 30
15.2. vaňa 30
15.3. kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo 25
15.4. záchodová misa 10
15.5. umývadlo 5
16. Vykurovanie
16.1. ústredné alebo etážové 165
16.2. lokálne (za každý kus)
a) akumulačné 160
b) krb 80
c) naftové, na tuhé palivá sáložiarne 35
d) na tuhé palivá ostatné 10
17. Okenice 30
18. Mreže 20
19. Sauna 160
Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.
Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Ak sa neiktoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Príloha č. 6
VONKAJŠIE ÚPRAVY
Pol. č. Druh vonkajšej úpravy Merná jednotka Kčs
1. prípojka vody m 130,-
2. prípojka kanalizácie m 300,-
3. vodomerná šachta m3 640,-
4. záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtoku m 55,-
5. spevnené plochy, vrátane odkvapových chodníkov m2
a) z dlažobných kociek 175,-
b) ľahká vozovka 110,-
c) z betónových dlaždíc 100,-
d) z betónovej mazaniny 90,-
e) z tehlovej dlažby 70,-
6. záhonové obrubníky m 20,-
7. žumpy m3, o. p. 550,-
8. septiky m3, o. p. 515,-
9. oporné múry m3
a) tehlové 575,-
b) betónové 515,-
c) kamenné (lomový kameň) 500,-
d) z kamennej rovnaniny 340,-
10. vonkajšie schody vrátane bočných stienok a predložených schodov m stupňa 120,-
11. vonkajšie schody bez bočných stienok vrátane predložených schodov m stupňa 80,-
12. drenáže m 35,-
13. ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierok m
a) akékoľvek s podmurovkou 175,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch 90,-
c) drevené bez podmurovky 60,-
14. parenište m2 z p. 170,-
15. vonkajší záchod (bez žumpy) ks 860,-
16. domáca vodáreň (podľa typu a tlakovej nádoby) ks 2800,- až 5800,-
17. záhradné jazierka (kvetinové) m2 z. p. 160,-
18. bazény a nádrže na vodu (okrem kovových a laminátových) m3 o. p. 380,-
19. podzemná pivnica m3 o. p. 710,-
20. plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m) ks
a) plechové alebo z kovových profilov 1850,-
b) drevené stolársky spracované 1300,-
c) kovové s pervažne drôtenou výplňou 1100,-
d) drevené tesársky spracované 850,-
21. plotové vrátka (výška min. 1,2 m) ks
a) plechové alebo z kovových profilov 500,-
b) kovové s prevažne drôtenou výplňou 350,-
c) drevené stolársky spracované 300,-
d) drevené tesársky spracované 200,-
o. p. = obostavaný priestor
z. p. = zastavaná plocha
Príloha č. 7
POZEMKY
Tabuľka č. 1
Pol. č. Druh zníženia ceny pozemku Zrážka v %
1. Prístup po nespevnenej komunikácii 10
2. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod 5
3. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu 5
4. Ak nie v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť k zdroju je väčšia než 200 m 10
5. Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti (obchod s potravinami, zdravotnícke stredisko, správne centrum)
od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku, alebo určeného na výstavbu rodiného domčeka -
väčšie než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
max. 5
6. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) max. 7
7. Orientácia pozemku na SV, S, SZ 4
8. Sťažené zakladacie podmienky26)
a) hladina spodnej vody 5
b) únosnosť základovej pôdy 5
c) svahovitosť terénu 4
9. Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásme, chránená krajinná oblasť) 3
10. Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené 30
Tabuľka č. 1 platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností vyznačené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek hlavnou stavbou, ktoré nie sú určené na zastavenie; ceny týchto pozemkov sa znížia podľa tabuľky č. 2.
Tabuľka č. 2
Pol. č. Druh zníženia ceny pozemku Zrážka v %
1. Prístup po nespevnenej komunikácii 7
2. Ak nie v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť k zdroju je väčšia než 200 m 5
3. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) max. 4
4. Orientácia pozemku na SV, S, SZ 3
5. Sťažené zakladacie podmienky26)
a) hladina spodnej vody 3
b) svahovitosť terénu 3
6. Obmedzenie užívania pozemku (napr. pozemok v ochrannom pásme, chránená krajinná oblasť) 3
7. Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km 3
8. Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m2 4
Tabuľka č. 2 platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z tabuľky č. 1.
26) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5 z 31. 3. 1982 (uverejnená v Spravodajcovi FMTIR č. 1 -2/1982).
Príloha č. 8
TRVALÉ PORASTY
OVOCNÉ STROMY
Tabuľka č. 1
Druh Tvar Cena v Kčs za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
vysadení a 1.
roku
2. roku 3. roku 4. roku 5. roku 6. roku 7. roku 8. roku 9. roku 10. roku 11. roku 12. roku 13. roku po roku veku o Kčs
Jablone, hrušky, mišpule, duly vysokokmenné 92,- 113,- 134,- 155,- 179,- 203,- 227,- 254,- 275,- 299,- 15 4,-
polokmenné a štvrťkmenné 79,- 93,- 107,- 121,- 137,- 153,- 169,- 195,- 12 4,-
zákrpok, kordón a ďalšie 55,- 62,- 69,- 76,- 84,- 92,- 8 4,-
Čerešne 88,- 103,- 118,- 133,- 148,- 163,- 178,- 193,- 102,- 208,- 223,- 15 5,-
Višne, jarabina 87,- 102,- 117,- 132,- 147,- 162,- 177,- 10 6,-
Slivky, slivy a ringloty 75,- 90,- 105,- 110,- 125,- 140,- 155,- 170,- 11 4,-
Marhule 80,- 95,- 110,- 125,- 140,- 165,- 180,- 8 9,-
Broskyne, mandle 80,- 95,- 110,- 125,- 140,- 6 12,-
Jedlé gaštany, vlašské orechy 110,- 120,- 130,- 140,- 150,- 160,- 170,- 180,- 190,- 200,- 210,- 220,- 230,- 18 3,-
Egreše, ríbezle ker 18,- 21,- 25,- 4 2,-
stromček 24,- 27,- 31,- 4 3,-
Lieska 21,- 26,- 31,- 36,- 5 1,-
Malinčie m2 11,- 13,- 3 1,-
Černice m2 14,- 16,- 3 2,-
Pri trvalých porastoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa cena určí podľa výšky ceny za porasty druhove najbližšie.
Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných, polokmenných a štvrťkmenných 70,- Kčs, pri zákrpkoch, kordónoch a ďalších 40,- Kčs, pri egrešoch, ríbezliach, malinčí a černiciach 10,- Kčs.
Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch neošetrovaných, neúmerne slebého rastu alebo poškodených.
VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)
Tabuľka č. 2
Druh Tvar Cena v Kčs za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
vysadení 1. roku 2. roku 3. roku 4. roku 5. roku 6. roku 7. roku po roku veku o Kčs
Vinič štepný vedenie na hlavu 17,- 22,- 25,- 29,- 33,- 37,- 41,- 45,- 9 2,-
vedenie stredové a vysoké 22,- 29,- 35,- 42,- 49,- 56,- 63,- 70,- 9 3,-
Vinič pravokorenný vedenie na hlavu 15,- 20,- 23,- 27,- 31,- 35,- 39,- 43,- 9 2,-
vedenie stredové a vysoké 20,- 27,- 33,- 40,- 47,- 54,- 61,- 68,- 9 3,-
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNICE
Tabuľka č. 3
Cena v Kčs za 1 m2
chmeľový porast zariadenia chmeľníc spolu
Novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a nové
zariadenia z drevených stĺpov a drôtov)
2,20 4,50 6,70
Zrážka za každý rok veku chmeľnice 0,088 0,225 0,313
LESNÉ PORASTY
Tabuľka č. 4
Vek porastu Cena za 1 m2 lesného porastu v Kčs bonitného stupňa27)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-20 1,70 1,50 1,30 1,20 1,10 1,00 0,80 0,70 0,60
21-40 2,50 2,30 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80
41-60 3,00 2,70 2,40 2,10 1,80 1,60 1,30 1,10 0,80
61-80 3,40 3,00 2,70 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90
81-100 3,60 3,30 2,90 2,60 2,20 1,90 1,60 1,20 0,90
nad 100 3,80 3,40 3,00 2,60 2,30 2,00 1,60 1,30 0,90
Údaje tabuľky platia pre porasty s prevažne ihličnatými drevinami; ak prevládajú v poraste listnaté dreviny, znížia sa hodnoty o 10 %.
Cena uvedená v tabuľke platí pre plné zakmenenie,27) pri nižšom zakmenení sa cena zníži v pomere ku skutočnému zakmeneniu.
Bonity porastov sa určia podľa prevládajúcej dreviny.
27) Údaje o bonitnom stupni, veku a zakmenení sú uvedené v lesnom hospodárskom pláne.
OKRASNÉ A LESNÉ STROMY A KRY
Tabuľka č. 5
Pol. č. Druh Cena za 1 kus, pri živých plotoch za 1 m dĺžky
po vysadení do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov do 25 rokov do 30 rokov do 35 rokov nad 35 rokov
1. Listnaté stromy 60,- 90,- 113,- 138,- 166,- 199,- 229,- 252,- 265,-
2. Listnaté stromy tvarované, previsnuté popínavé, farebné a iné vzácnejšie 110,- 140,- 163,- 188,- 216,- 249,- 279,- 302,- 315,-
3. Ihličnaté stromy 66,- 99,- 124,- 151,- 181,- 212,- 244,- 268,- 281,-
4 Ihličnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, zákrpky, farebné a iné vzácnejšie 116,- 149,- 174,- 201,- 231,- 262,- 294,- 316,- 331,-
5. Kry 38,- 57,- 71,-
6. Živé ploty
a) listnaté 50,- 65,- 80,-
b) ihličnaté 80,- 110,- 150,-
7. Rastliny-pivonky, ruže, stálozené, otáčavé, clementis 28,- 35,-
8. Azalky, rhododendrony 28,- 35,- 53,- 68,- 81,-
Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.
Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.
Ak ide o celospoločenský výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m2 alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 kusov týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. 4, bonitný stupeň 3, zakmenenie 1 (plné). Ak prevládajú listnanté dreviny, cena sa zníži o 10 %.
Na prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semien) platí len 50 % z ceny takto zistenej.
1)
Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č.V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988).
§ 8 vládneho nariadenia č. 46/1967 Zb. o vysporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.
2)
Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č.V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988).
Vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 200/1956 Ú. l. o nájomnom z pozemkov, na ktorých sa ťažia piesky.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
4)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.
5)
§ 88 ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
6)
Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č.V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988). Ceny sa rovnajú cene materiálu, ktorý možno získať demoláciou.
8)
ČSN 73 4055 "Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov".
9)
Čl.49 ČSN 73 4301 "Obytné budovy".
11)
§ 59 zákona č.41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
12)
§ 63 zákona č.41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi. § 3 a 4 vyhlášky ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č.177/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.41/1964 Zb.
13)
§ 47 ods.1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
16)
§ 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
17)
Časť B, pol.č.4 prílohy vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č.23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č.22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
18)
Časť A, pol.č.4 prílohy vyhlášky č.23/1964 Zb.
19)
§ 1 nariadenia vlády SSR č.156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá.
20)
§ 47 vyhlášky č.83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č.133/1965 Zb.
21)
Časť A, pol. č.3 a 5 vyhlášky č.23/1964 Zb. v znení vyhlášky č.133/1965 Zb.
22)
Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov. Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb.Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch. Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
24)
25)
Príloha č.2 zákona č.172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.