194/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
z 13. decembra 1988
o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
Sociálno-ekonomický rozbor Československej socialistickej republiky, zvyšovanie efektívnosti ekonomiky v záujme vyššej úrovne tvorby materiálnych a duchovných hodnôt pre život a prácu ľudu a uskutočňovanie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu vyžaduje nové vymedzenie úlohy ústredných orgánov štátnej správy, ktoré pôsobia na úrovni federácie a tvoria spoločne s ústrednými orgánmi štátnej správy republík neoddeliteľnú súčasť jednotného výkonného riadiaceho centra.
Poslaním jednotného výkonného riadiaceho centra je zabezpečovať v spolupráci všetkých jeho federálnych a republikových súčastí jednotnosť štátnej politiky a na základe socialistickej hospodárskej sústavy jednotnosť riadenia ekonomiky a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky aj proporcionálny rozvoj oboch republík.
Na dosiahnutie uvedených cieľov sa uznieslo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
FEDERÁLNE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY, NA KTORÝCH ČELE STOJÍ ČLEN VLÁDY ČESKOSLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Federálne ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Československej federatívnej republiky (ďalej len „federálne ministerstvá“) vykonávajú v oblastiach im zverených štátnu správu v rozsahu pôsobnosti federácie. Ich prvoradou úlohou je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Československej federatívnej republiky a vo svojej pôsobnosti ju uskutočňovať.
§ 2
Federálne ministerstvá ako súčasť jednotného výkonného riadiaceho centra zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za jednotné zabezpečovanie strategických cieľov a zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Základné funkcie riadenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja uplatňujú prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov, cieľavedomého zdokonaľovania hospodárskeho mechanizmu a usmerňovania vývoja ekonomiky.
§ 3
(1)
Federálne ministerstvá sa vo veciach národohospodárskeho plánovania podieľajú na tvorbe súhrnnej prognózy a určení dlhodobých cieľov a základných smerov vedecko-technického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na vypracúvaní návrhov štátnych plánov.
(2)
Federálne ministerstvá v prípadoch ustanovených zákonom plnia úlohy pri uskutočňovaní štátnych plánov a pri usmerňovaní vývoja ekonomiky.
(3)
Federálne ministerstvá analyzujú vývoj plnenia zámerov, cieľov a proporcií štátneho plánu v oblasti svojej pôsobnosti. Pri usmerňovaní vývoja ekonomiky uplatňujú, prípadne navrhujú uplatnenie nástrojov národohospodárskeho riadenia v súlade so štátnym päťročným plánom, a to podľa povahy svojej pôsobnosti buď pri plnení prierezových funkcií, alebo pri riadení národohospodárskych odvetví a komplexov.
§ 4
Federálne ministerstvá sa vo veciach štátnej finančnej a cenovej politiky podieľajú na tvorbe koncepcií finančnej a cenovej politiky a robia opatrenia na ich zabezpečenie, vypracúvajú podklady pre návrh štátneho rozpočtu federácie a návrh plánu vývoja cien, vypracúvajú podklady pre návrhy finančno-ekonomických nástrojov a kontrolujú dodržiavanie finančnej a cenovej disciplíny.
§ 5
Federálne ministerstvá sa vo veciach vedecko-technického a investičného rozvoja podieľajú na tvorbe koncepcie vednej a vedecko-technickej politiky včítane oblasti priemyselných práv a koncepcie štátnej investičnej politiky a zabezpečujú ich uskutočňovanie. Podieľajú sa na základe zákona na tvorbe a schvaľovaní technických noriem, na vykonávaní štátneho skúšobníctva a na zvyšovaní akosti výrobkov, práce a služieb.
§ 6
Federálne ministerstvá sa podieľajú na vypracúvaní koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia a zabezpečujú podmienky pre jej uskutočňovanie.
§ 7
(1)
Federálne ministerstvá sa podieľajú na tvorbe koncepcie štátnej politiky zamestnanosti, štátnej mzdovej politiky, produktivity práce a efektívneho využívania pracovných síl a na jej uskutočňovaní; spracúvajú podklady pre návrhy pravidiel usmerňovania mzdových prostriedkov a vykonávajú mzdovú kontrolu.
(2)
Federálne ministerstvá sa podieľajú na tvorbe štátnej sociálnej politiky a starajú sa o rozvoj sociálnych činností organizácií najmä na úseku bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o pracovné podmienky pracujúcich.
§ 8
Federálne ministerstvá sa v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov podieľajú na tvorbe koncepcie zapojenia odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, najmä socialistickej ekonomickej integrácie, a na jej uskutočňovaní.
§ 9
(1)
Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre rozvoj podnikateľskej činnosti a hospodárskej súťaže a prijímajú protimonopolné opatrenia.
(2)
Federálne ministerstvá sú zakladateľmi štátnych podnikov, vykonávajú voči nim funkciu orgánov hospodárskeho riadenia za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom a kontrolujú ich hospodársku a sociálnu činnosť.
(3)
Federálne ministerstvá zriaďujú podľa osobitných predpisov ďalšie socialistické organizácie; za podmienok ustanovených v týchto predpisoch riadia a kontrolujú ich činnosť.
(4)
Federálne ministerstvá ako zakladatelia, prípadne zriaďovatelia socialistických organizácií sú povinné dbať o racionálnu organizačnú štruktúru výrobno-technickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne a o jej súlad s hlavnými smermi rozvoja národného hospodárstva.
(5)
Federálne ministerstvá poskytujú socialistickým organizáciám informácie o stave a zámeroch vývoja ekonomiky odvetví a odborov, o stave a tendenciách vývoja svetovej ekonomiky a o zámeroch sociálneho rozvoja, vývoja životného prostredia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi.
§ 10
(1)
Federálne ministerstvá v oblasti svojej pôsobnosti sledujú a vyhodnocujú uplatňovanie a pôsobenie nástrojov hospodárskeho mechanizmu a predkladajú návrhy na ich zdokonaľovanie.
(2)
Federálne ministerstvá vykonávajú v oblasti svojej pôsobnosti kontrolu ako neoddeliteľnú súčasť svojej riadiacej, organizátorskej a koncepčnej činnosti.
§ 11
Federálne ministerstvá sa starajú na svojom úseku o náležitú právnu úpravu patriacu do pôsobnosti federácie. Pripravujú návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia a nariadení vlády Československej socialistickej republiky. Na základe zákonov Federálneho zhromaždenia a v ich medziach vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Sledujú a v rámci svojej pôsobnosti kontrolujú, ako sa tieto predpisy uplatňujú, vyhodnocujú ich účinnosť a prijímajú potrebné opatrenia.
§ 12
Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce v hospodárskej a vedecko-technickej oblasti i v ďalších oblastiach. Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy, ktoré vyplývajú pre Československú socialistickú republiku z medzinárodných zmlúv, ako aj z členstva v medzinárodných organizáciách.
§ 13
Federálne ministerstvá zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti Československej socialistickej republiky. V rozsahu ustanovenom zákonom robia opatrenia potrebné na zabezpečenie potrieb ozbrojených síl a na prípravu štátnych orgánov, socialistických organizácií a občanov na obranu. Pripravujú potrebné návrhy a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky, prípadne Rade obrany štátu.
§ 14
(1)
Federálne ministerstvá sa aktívne podieľajú na plnení úloh jednotného výkonného riadiaceho centra; pritom sú povinné vzájomne úzko spolupracovať, vymieňať si informácie a podklady a koordinovať svoju činnosť s cieľom dosiahnuť jednotné, komplexné, efektívne a účinné zabezpečenie cieľov a zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
(2)
Federálne ministerstvá sú povinné o svojej činnosti pravidelne informovať verejnosť.
§ 15
(1)
Federálne ministerstvá sú povinné sústavne spolupracovať s príslušnými orgánmi republík najmä pri príprave, tvorbe a realizácii jednotnej štátnej hospodárskej a sociálnej politiky, návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, nástrojov hospodárskeho mechanizmu, opatrení na usmerňovaní vývoja ekonomiky a ďalších významných opatrení vlády Československej socialistickej republiky. Využívajú ich rozbory, koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví a iné podklady. Opierajú sa o ich skúsenosti a zaoberajú sa ich podnetmi.
(2)
Federálne ministerstvá pri plnení úloh vo veciach patriacich do spoločnej pôsobnosti federácie a republík a pri zabezpečovaní ďalších významných úloh socialistického štátu sú povinné postupovať v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy republík, a to najmä v tých oblastiach výkonu štátnej správy a plnenia prierezových funkcií v jednotnom riadiacom centre, kde je táto súčinnosť potrebná pre úspešnú realizáciu strategických zámerov a cieľov jednotnej štátnej politiky Československej socialistickej republiky. Za týmto účelom najmä:
a)
spoločne s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy štátnych plánov a štátnych rozpočtov;
b)
v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy koncepcií finančnej a cenovej politiky, vednej a vedecko-technickej politiky a štátnej investičnej politiky, tvorby a ochrany životného prostredia, štátnej politiky zamestnanosti a štátnej mzdovej politiky, sociálnej politiky, poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu a zahraničnoobchodnej politiky vo veciach zabezpečujúcich uspokojovanie potrieb vnútorného trhu v republikách a potrieb odvetví riadených republikovými orgánmi;
c)
v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy zásad štátnej politiky v oblastiach uskutočňovania základných funkcií socialistického štátu, predovšetkým v oblasti zahraničnej politiky, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu vo veciach týkajúcich sa zabezpečenia potrieb republík;
d)
v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy koncepcií štátnej politiky národohospodárskych komplexov, odvetví a odborov vo veciach týkajúcich sa potrieb odvetví riadených orgánmi republík.
(3)
Federálne ministerstvá sledujú plnenie úloh vyplývajúcich z jednotného uplatňovania štátnej politiky federácie a dbajú v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík o zovšeobecňovanie prípadných nedostatkov. Prerokúvajú s nimi opatrenia, ktoré treba v tomto smere urobiť.
(4)
Federálne ministerstvá môžu vyžadovať podklady a ďalšie údaje, ktoré potrebujú pre svoju činnosť, od príslušných orgánov republík. V rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi môžu po dohode s orgánmi republík požadovať podklady a ďalšie údaje od socialistických a iných organizácií v pôsobnosti republík. Federálne ministerstvá poskytujú príslušným orgánom republík podklady a ďalšie údaje potrebné pre ich činnosť.
§ 16
(1)
V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie dbajú federálne ministerstvá po dohode s orgánmi republík o súladný rozvoj tých oblastí, ktoré patria do pôsobnosti republík. Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre koordináciu riešenia otázok spoločného záujmu, ktoré vyplývajú z potreby jednotného zabezpečovanie štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky.
(2)
V záujme efektívneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky zabezpečujú federálne ministerstvá v súlade so štátnymi plánmi aj potreby odvetví riadených orgánmi republík. Odvetvia jednotnej československej ekonomiky riadené orgánmi republík zabezpečujú v súlade so štátnymi plánmi aj potreby odvetví riadených federálnymi orgánmi.
§ 17
(1)
V záujme jednotného uskutočňovania štátnej politiky na celom území Československej socialistickej republiky zabezpečujú členovia vlády Československej socialistickej republiky spolu s príslušnými členmi vlád republík vzájomnú súčinnosť a koordináciu.
(2)
Členovia vlády Československej socialistickej republiky prerokúvajú návrhy opatrení v oblasti spoločnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky a oboch republík pred ich predložením vláde Československej socialistickej republiky s členmi vlád republík, pokiaľ sa ich navrhované opatrenia dotýkajú; ak sa nedosiahne dohoda, informujú vládu Československej socialistickej republiky, ktorá rozhodne.
§ 18
(1)
Federálne ministerstvá informujú verejnosť o návrhoch závažných opatrení týkajúcich sa najmä životnej úrovne, ochrany zdravia, sociálnych a kultúrnych potrieb občanov.
(2)
Federálne ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s Československou akadémiou vied, využívajú vo svojej činnosti poznatky ďalších vedeckých inštitúcií a pracovísk vedeckovýskumnej základne a zapájajú ich najmä do prác na riešení problémov koncepčnej povahy.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie
§ 19
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre dlhodobú stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
§ 20
(1)
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie spoločne s ústrednými orgánmi pre národohospodársku stratégiu republík a v spolupráci s ústrednými orgánmi federácie a republík koordinuje prípravu stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vypracúva jej návrhy a predkladá ich vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie v procese prípravy a tvorby stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vypracúva najmä návrhy:
a)
základných smerov, vecných a systémových podmienok hospodárskeho a sociálneho rozvoja a štátnej politiky štrukturálnych zmien;
b)
koncepcií rozvoja vedy a vedecko-technickej politiky;
c)
koncepcie ekonomického zabezpečenia obranyschopnosti a bezpečnosti štátu;
d)
dlhodobých koncepcií zapojenia česko-slovenskej ekonomiky do svetovej ekonomiky;
e)
hlavných zámerov v oblasti životných podmienok a životnej úrovne obyvateľstva.
§ 21
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie vyhodnocuje uskutočňovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj opatrenia prijaté na jej realizáciu a ich účinnosť.
Federálny výbor pre životné prostredie
§ 23
Federálny výbor pre životné prostredie je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre oblasť životného prostredia.
§ 24
(1)
Federálny výbor pre životné prostredie v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi republík pre životné prostredie a ďalšími federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy a ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúva návrh štátnej ekologickej politiky a spôsoby jej realizácie. Po prerokovaní vo vládach republík predkladá návrh tejto politiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Federálny výbor pre životné prostredie v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi republík pre životné prostredie a s ďalšími ústrednými orgánmi federácie a republík spôsob realizácie štátnej ekologickej politiky, najmä
a)
navrhuje programy realizácie štátnej ekologickej politiky, včítane vybraných stavieb na ochranu životného prostredia, prevažne financovaných z rozpočtu federácie;
b)
koordinuje v nadväznosti na medzinárodné dohody celoštátny informačný systém o životnom prostredí;
c)
podnecuje a podporuje riešenie vybraných vedeckých a technických problémov v oblasti životného prostredia;
d)
navrhuje ekonomické nástroje realizácie štátnej ekologickej politiky.
(3)
Federálny výbor pre životné prostredie koordinuje plnenie úloh na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vo veciach, ktoré sa svojimi dôsledkami dotýkajú oboch republík alebo ktoré sa dotýkajú záujmov susedných štátov.
(4)
Federálny výbor pre životné prostredie uskutočňuje medzinárodnú spoluprácu v pôsobnosti federácie a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v pôsobnosti republík.
(5)
Federálnemu výboru pre životné prostredie podlieha štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou.
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
§ 30
Federálne ministerstvo zahraničných vecí je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť zahraničnej politiky.
§ 31
Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje vzťahy Československej socialistickej republiky k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. Riadi, koordinuje a zabezpečuje vykonávanie zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky. Dbá o uplatňovanie záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky v činnosti všetkých orgánov federácie i republík.
§ 32
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
a)
zabezpečuje ochranu práv a záujmov Československej socialistickej republiky a jej občanov v zahraničí;
b)
riadi československé zastupiteľské úrady v zahraničí;
c)
plní úlohy pri zabezpečovaní stykov s orgánmi cudzích štátov v Československej socialistickej republike;
d)
plní úlohy pri správe majetku československého štátu v zahraničí.
§ 33
Federálne ministerstvo zahraničných vecí plní v rozsahu ustanovenom vládou Československej socialistickej republiky úlohy pri zabezpečovaní medzinárodných stykov vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti republík.
§ 34
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
a)
koordinuje, prípadne zabezpečuje prípravu dojednávania a vnútroštátneho prerokúvania medzinárodných zmlúv;
b)
zabezpečuje vyhlasovanie medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;
c)
sleduje dodržiavanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv z hľadiska uplatňovania záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky.
Federálne ministerstvo národnej obrany
§ 35
Federálne ministerstvo národnej obrany je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie obrany Československej socialistickej republiky a orgánom pre riadenie a velenie Československej ľudovej armáde a pre riadenie civilnej obrany.
§ 36
Federálne ministerstvo národnej obrany zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie brannej politiky Československej socialistickej republiky a navrhuje potrebné opatrenia vláde Československej socialistickej republiky, Rade obrany štátu a prezidentovi Československej socialistickej republiky ako vrchnému veliteľovi ozbrojených síl.
§ 37
Federálne ministerstvo národnej obrany vypracúva
a)
návrh zásad riadenia obrany Československej socialistickej republiky a koordinuje činnosť ústredných orgánov a socialistických organizácií pri príprave na obranu;
b)
návrh komplexného plánu výstavby Československej ľudovej armády;
c)
základné úlohy prípravy občanov na obranu Československej socialistickej republiky a navrhuje opatrenia na ich realizáciu;
d)
koncepciu, zameranie a hlavné úlohy civilnej obrany.
§ 38
Federálne ministerstvo národnej obrany
a)
riadi výstavbu Československej ľudovej armády a zabezpečuje jej všestrannú pripravenosť a nepretržité velenie vojskám;
b)
rozpracúva použitie Československej ľudovej armády za brannej pohotovosti štátu a riadi vojenskú spravodajskú službu;
c)
zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Československej socialistickej republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou;
d)
vypracúva opatrenia na zabezpečenie Československej ľudovej armády všetkými druhmi výzbroje, bojovej techniky a materiálu; vykonáva v dodávateľských organizáciách kontrolu akosti výrobkov určených na zabezpečenie obrany štátu.
§ 39
Federálne ministerstvo národnej obrany
a)
organizuje a vykonáva opatrenia na mobilizáciu Československej ľudovej armády, na vedenie evidencie občanov podliehajúcich brannej povinnosti a na vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré budú za brannej pohotovosti poskytnuté pre potrebu ozbrojených síl Československej socialistickej republiky;
b)
povoláva občanov Československej socialistickej republiky na plnenie brannej povinnosti a v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovuje spôsob výkonu tejto povinnosti.
Federálne ministerstvo vnútra
§ 40
Federálne ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť vnútorného poriadku a bezpečnosti pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak.
§ 41
(1)
Federálne ministerstvo vnútra vypracúva návrh koncepcie bezpečnostnej politiky Československej socialistickej republiky a vo vymedzenom rozsahu zabezpečuje jej uskutočňovanie.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra riadi vo vymedzenom rozsahu Zbor národnej bezpečnosti a je orgánom pre velenie Pohraničnej stráži a vojskám ministerstva vnútra.
§ 42
Federálne ministerstvo vnútra pri uskutočňovaní bezpečnostnej politiky
a)
pripravuje zameranie hlavných úloh Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra;
b)
pripravuje zásady organizácie Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra;
c)
ustanovuje zásady jednotného výkonu služby v Zbore národnej bezpečnosti a zabezpečuje rozvoj metód a prostriedkov bezpečnostnej práce a ich zjednocovanie;
d)
ustanovuje zásady sústavnej politickej a odbornej prípravy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra;
e)
ustanovuje zdravotnícke zabezpečenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra;
f)
vytvára predpoklady pre účasť organizácií a občanov na realizácii bezpečnostnej politiky.
§ 43
Federálne ministerstvo vnútra navrhuje vláde Československej socialistickej republiky
a)
opatrenia na jednotné vykonávanie bezpečnostnej politiky;
b)
základné zásady organizačnej výstavby a celkové početné stavy Zboru národnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže.
§ 44
Federálne ministerstvo vnútra plní úlohy pri ochrane štátnych hraníc Československej socialistickej republiky.
§ 45
(1)
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach
a)
vydávania cestovných dokladov, povoľovania vstupu na územie Československej socialistickej republiky a povoľovania pobytu cudzincov;
b)
štátnych hraníc, ich vymeriavania, vyznačovania a vedenia hraničného dokumentárneho diela;
d)
štátnych symbolov Československej socialistickej republiky.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra navrhuje právnu úpravu ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a kontroluje je dodržiavanie a metodicky riadi a kontroluje šifrovú službu.
§ 46
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje zamedzenie prepravy, dovozu a šírenia vecí zahraničného pôvodu, ktorých obsah je v rozpore s právom chránenými záujmami alebo porušuje medzinárodné zmluvy.
§ 47
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje jednotnú telekomunikačnú sieť Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra.
Federálne ministerstvo financií
§ 49
Federálne ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť financií a cien.
§ 50
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za tvorbu koncepcie finančnej a rozpočtovej politiky Československej socialistickej republiky a vo vymedzenom rozsahu zabezpečuje jej uskutočňovanie.
§ 51
Federálne ministerstvo financií
a)
vypracúva zásady finančnej a rozpočtovej politiky Československej socialistickej republiky na päťročné obdobie ako súčasť prípravy päťročného štátneho plánu;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky rámcové zásady dotačnej a odpisovej politiky, ako aj úpravu odvodov, daní a poplatkov vo vymedzenom rozsahu;
c)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky úpravu spôsobu zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu federácie, čerpanie jeho výdavkov a vzťahov medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík a úpravu zásad rozpočtového hospodárenia.
§ 52
(1)
Federálne ministerstvo financií predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou návrh päťročného rozpočtového výhľadu federácie;
b)
návrh štátneho rozpočtu federácie;
c)
návrh štátneho záverečného účtu federácie.
(2)
Federálne ministerstvo financií predkladá vláde Československej socialistickej republiky prehľad o súhrne päťročných rozpočtových výhľadov, štátnych rozpočtov a štátnych záverečných účtov za Československú socialistickú republiku.
(3)
Federálne ministerstvo financií
a)
vypracúva návrh finančnej časti štátnych plánov (vo väzbe na úhrnný finančný plán);
b)
vykonáva rozbory finančného hospodárenia za Československú socialistickú republiku podľa podkladov poskytovaných mu federálnymi orgánmi a orgánmi republík v rozsahu dohodnutom s ústrednými orgánmi štátnej správy republík pre financie.
(4)
Federálne ministerstvo financií vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o spôsobe odpisovania základných prostriedkov všetkých socialistických organizácií
§ 54
Federálne ministerstvo financií zabezpečuje jednotné vykonávanie a uplatňovanie zákonov Federálneho zhromaždenia o odvodoch a daniach, ako aj zákonov o poplatkoch, ktoré majú vzťah k zahraničiu alebo súvisia s výkonom pôsobnosti orgánov federácie.
§ 55
Federálne ministerstvo financií
a)
vykonáva dohľad nad vykonávaním devízového monopolu Československej socialistickej republiky;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí koncepciu a ekonomické podmienky v oblasti poskytovaných a prijímaných vládnych úverov vo vonkajších vzťahoch; spoločne s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu zabezpečuje ich uskutočňovanie;
c)
so Štátnou bankou československou predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na úpravy devízového hospodárstva.
§ 56
Federálne ministerstvo financií predkladá so Štátnou bankou československou vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad pre určovanie kurzov československej koruny k cudzím menám.
§ 57
Federálne ministerstvo financií zabezpečuje spracovanie finančných, menových a devízových otázok vyplývajúcich z účasti Československej socialistickej republiky v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a pripravuje návrhy na postup československých delegácií v orgánoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v týchto otázkach.
§ 58
Federálne ministerstvo financií navrhuje a v rozsahu splnomocnenia daného vládou Československej socialistickej republiky ustanoví po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym cenovým úradom a Štátnou bankou československou finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode a spôsob uplatňovania finančno-ekonomických vzťahov súvisiacich s vykonávaním zahraničného obchodu, pokiaľ ovplyvňujú štátne rozpočty; rozpočtuje tieto vzťahy a zabezpečuje ich uplatňovanie vo vzťahu k organizáciám riadeným federálnymi orgánmi.
§ 59
(1)
Federálne ministerstvo financií
a)
určuje jednotné zásady organizácie a výkonu finančnej kontroly;
b)
vykonáva revízie hospodárenia federálnych orgánov, federálnych fondov a organizácií riadených federálnymi orgánmi.
(2)
Federálne ministerstvo financií ustanovuje podmienky pre výkon audítorskej činnosti pri podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou a poveruje osoby alebo organizácie výkonom funkcie audítorov.
§ 60
(1)
Federálne ministerstvo financií vykonáva pôsobnosť vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva, kalkulácií a účtovného výkazníctva včítane dohľadu v rozsahu ustanovenom zákonom.
(2)
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za koncepciu a rozvoj sústavy informácií pre štátne rozpočty a jej prepojenie s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami.
§ 60a
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za tvorbu koncepcie cenovej politiky Československej socialistickej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje jej uskutočňovanie.
§ 60b
Federálne ministerstvo financií vypracúva
a)
zásady cenovej politiky ako súčasť prípravy štátneho päťročného plánu a zabezpečuje jej jednotné uskutočňovanie;
b)
súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti cien a návrhy plánov vývoja cien.
§ 60c
Federálne ministerstvo financií navrhuje vláde Československej socialistickej republiky
a)
pravidlá štátneho riadenia cien;
b)
ceny a cenové limity (ďalej len „ceny“) výrobkov, prác a služieb (ďalej len „výrobky“) a zmeny cien, ktorých určenie si vláda Československej socialistickej republiky vyhradí.
§ 60d
Federálne ministerstvo financií vydáva na základe tohto zákona a podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky všeobecne záväzné právne predpisy pre tvorbu, zmeny, kontrolu a evidenciu cien.
§ 60e
(1)
Federálne ministerstvo financií
a)
riadi a kontroluje prípravu a uskutočňovanie opatrení vlády Československej socialistickej republiky v oblasti cien;
b)
vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien;
c)
určuje, ktoré podklady potrebné pre štátne riadenie cien predkladajú orgány a organizácie.
(2)
Federálne ministerstvo financií
a)
určuje ceny národohospodársky významných výrobkov v rozsahu určenom vládou Československej socialistickej republiky;
b)
schvaľuje zmeny cien v rozsahu a za podmienok ustanovených vládou Československej socialistickej republiky;
c)
môže v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien poveriť iné orgány a po predchádzajúcej dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj organizácie určením alebo dojednaním cien výrobkov prípadne ich zmien;
d)
ukladá organizáciám na základe osobitných predpisov odvody prostriedkov do štátneho rozpočtu.
§ 60f
Federálne ministerstvo financií koordinuje plány a ustanovuje rozhodujúce úlohy v kontrole cien; má právo vyžadovať od orgánov republík s cenovou pôsobnosťou vykonanie osobitných cenových kontrol na overenie správnosti podkladov predkladaných organizáciami pre cenové opatrenia.
§ 60g
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za koncepciu a rozvoj sústavy informácií pre štátne riadenie cien a jej prepojenie s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami.
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
§ 61
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť hospodárskych stykov so zahraničím.
§ 62
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zodpovedá za tvorbu koncepcie zahraničnoobchodnej politiky Československej socialistickej republiky a zabezpečuje jej vykonávanie v styku s príslušnými orgánmi iných štátov.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi a kontroluje vykonávanie zahraničnoobchodnej politiky Československej socialistickej republiky.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zabezpečuje v spolupráci s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou súlad zahraničnoobchodnej politiky s devízovou politikou.
§ 63
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vypracúva súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti zahraničného obchodu včítane podkladov pre koordináciu štátnych plánov s plánmi členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
§ 64
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v súlade so zásadami štátnej cenovej politiky a so zahraničnoobchodnou politikou pravidlá pre vykonávanie cenovej politiky v zahraničnoobchodnej oblasti.
§ 65
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf. Osobitnou zložkou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre výkon tejto pôsobnosti je Ústredná colná správa.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
§ 66
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť práce, mzdovej a sociálnej politiky.
§ 67
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí zodpovedá za tvorbu koncepcie a zásad politiky zamestnanosti, produktivity práce, efektívneho využívania pracovných síl, ich reprodukcie a kvalifikácie, mzdovej politiky a sociálnej politiky Československej socialistickej republiky a dbá o ich uskutočňovanie.
§ 68
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí vypracúva súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti práce, mzdovej a sociálnej politiky.
§ 69
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy
a)
jednotných zásad pracovnoprávnych vzťahov;
b)
zásad sociálnych a personálnych činností organizácií, rozvoja účasti pracujúcich na riadení a uzavieraní kolektívnych zmlúv;
c)
podmienok na vytváranie plnej zamestnanosti, na systém regulácie rozmiestňovania pracovných síl a na vytváranie spoločensky potrebných pracovných miest;
d)
rozsahu a podmienok odbornej prípravy a zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov v Československej socialistickej republike a zásad zamestnávania československých občanov v zahraničí.
§ 70
(1)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
návrhy jednotných zásad mzdovej politiky včítane usmerňovania mzdového vývoja a hodnotí ich účinnosť;
b)
návrhy zásad poskytovania naturálnych požitkov a náhrad výdavkov spojených s výkonom práce.
(2)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí upravuje vo vzťahu k federálnym orgánom a organizáciám riadeným federálnymi orgánmi poskytovanie odmien občanom mimo pracovného pomeru, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu.
§ 71
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy smerujúce k plneniu úloh federácie v oblasti sociálnej politiky, najmä vo veciach dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálnej starostlivosti, spoločenskej starostlivosti o rodinu a vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj populácie.
Federálne ministerstvo hospodárstva
§ 72
Federálne ministerstvo hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre uskutočňovanie stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a realizáciu štátnej hospodárskej, najmä štrukturálnej politiky.
§ 73
Federálne ministerstvo hospodárstva
a)
v úzkej súčinnosti s príslušnými orgánmi republík koordinuje prípravu štátnej štrukturálnej, najmä priemyselnej, energetickej, poľnohospodárskej, výživovej a surovinovej politiky, vypracúva jej návrhy a predkladá ich vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;
b)
rozpracúva koncepciu štátnej investičnej politiky včítane jej realizácie a zabezpečenia štátnej expertízy pri investičných akciách, pri ktorých sa majú použiť finančné zdroje z rozpočtu federácie;
c)
formuluje štátne podnikateľské zámery a priority, vyhlasuje konkurzné konanie na štátne zákazky a všeobecne podporuje podnikateľskú činnosť;
d)
navrhuje a koordinuje programy a projekty na realizáciu štátnej vedecko-technickej politiky včítane spôsobov ich financovania, nákupu licencií a zabezpečenia sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií;
e)
pri realizácii stabilizačnej politiky uplatňuje v medziach ustanovených zákonom voči jednotlivým subjektom nástroje priamej regulácie;
f)
predkladá vláde návrhy na použitie prostriedkov priamej zahraničnej pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umiestnenie zahraničných investícií.
§ 74
(1)
Federálne ministerstvo hospodárstva vypracúva koncepciu tvorby a využívania štátnych hmotných rezerv.
(2)
Federálne ministerstvo hospodárstva navrhuje pri tvorbe a realizácii hospodárskej politiky opatrenia potrebné pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
§ 75
Federálne ministerstvo hospodárstva ďalej
a)
zabezpečuje v oblasti energetiky medzinárodnú spoluprácu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v nadväznosti na ňu ustanovuje zásady rozvoja zariadení pre prenos elektrickej energie;
b)
ustanovuje zásady rozvoja tranzitnej sústavy zemného plynu v súlade s medzinárodnými záväzkami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;
c)
organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy;
d)
vykonáva v rozsahu ustanovenom zákonom štátnu správu vo veciach výroby, dovozu a uvádzania do obehu prostriedkov na ochranu rastlín, ochrany práv k odrodám rastlín a plemenám zvierat;
e)
zabezpečuje jednotné vykonávanie štátneho skúšobníctva a normalizácie a ďalej riešenie medzinárodných normalizačných úloh.
§ 76
Federálne ministerstvo hospodárstva schvaľuje na úseku ťažby a spracovania rádioaktívnych surovín projektovanie a financovanie geologických prác podľa osobitných predpisov, preskúmava a schvaľuje výpočty ich zásob a vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o ich klasifikácii, odpisoch a evidencii.
§ 77
Federálne ministerstvo hospodárstva na základe tohto zákona vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na úseku
a)
vedecko-technického rozvoja, výskumnej a vývojovej základne;
b)
projektovej prípravy stavieb, štátnej expertízy a vyhodnocovania stavieb;
c)
investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti.
Federálny úrad pre hospodársku súťaž
§ 78
Federálny úrad pre hospodársku súťaž je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže.
§ 79
Federálny úrad pre hospodársku súťaž dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených osobitným zákonom.
§ 80
(1)
Federálny úrad pre hospodársku súťaž
a)
sleduje vývoj súťaže na trhu a vykonáva rozbory trhu z hľadiska hospodárskej súťaže;
b)
sleduje hospodársku činnosť podnikateľských subjektov, aby nedochádzalo k zneužívaniu ich monopolného alebo dominantného postavenia;
c)
zisťuje prípady narušenia hospodárskej súťaže a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom rozhoduje o náprave a postihu.
(2)
Federálny úrad pre hospodársku súťaž v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom
a)
schvaľuje zmluvy o zlúčení podnikateľských subjektov alebo ich hospodárskych činností alebo o spolupráci týkajúcej sa hospodárskej súťaže;
b)
prijíma protimonopolné opatrenia.
Federálne ministerstvo dopravy a spojov
§ 85
Federálne ministerstvo dopravy a spojov je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť dopravy ustanovenú týmto zákonom a pre oblasť spojov.
§ 86
Federálne ministerstvo dopravy a spojov zodpovedá za tvorbu koncepcie dopravnej a spojovej politiky Československej socialistickej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje jej uskutočňovanie. Federálne ministerstvo dopravy a spojov vypracúva v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi návrh programu znižovania dopravnej náročnosti národného hospodárstva.
§ 87
Federálne ministerstvo dopravy a spojov organizuje a riadi jednotnú sústavu spojov, železničnú dopravu, civilné letectvo, riečnu dopravu, pokiaľ zabezpečuje aj zahraničnú prepravu, a správu diaľníc.
§ 88
(1)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov na základe osobitných predpisov
a)
ustanovuje podmienky technickej spôsobilosti dopravných prostriedkov, dopravných ciest a dopravných a spojových zariadení a postup a podmienky pre schvaľovanie ich typov;
b)
ustanovuje podmienky spôsobilosti pracovníkov na výkon činnosti v doprave a spojoch.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov koordinuje zapojenie československej dopravnej a spojovej sústavy do medzinárodnej dopravnej a spojovej siete.
§ 89
Federálne ministerstvo dopravy a spojov v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky ustanovuje medzinárodné tarify v doprave a spojoch, predkladá návrhy vnútroštátnych taríf a cien v doprave a v spojoch a po schválení ich vyhlasuje.
§ 90
Federálne ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje
a)
na základe zákona pravidlá premávky v jednotlivých druhoch dopravy s výnimkou pravidiel cestnej premávky;
b)
jednotné pravidlá pre výkon poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky a prevádzky poštovej novinovej služby a činností s tým súvisiacich.
§ 91
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi odbornú prípravu a zabezpečuje mobilizačnú a bojovú pripravenosť železničného vojska.
§ 92
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi ozbrojené zbory v doprave.
§ 93
Federálne ministerstvo dopravy a spojov vydáva poštové známky a iné poštové ceniny a vykonáva dozor nad ich vyhotovením a tlačou.
§ 94
(1)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi a vykonáva priamo alebo prostredníctvom organizácií poverených na základe zákona štátnu správu a štátny odborný dozor vo veciach
a)
celoštátnych dráh a vlečiek;
b)
civilného letectva;
c)
diaľníc;
d)
vnútrozemskej a námornej plavby;
e)
pôšt;
f)
telekomunikácií;
g)
rádiokomunikácií;
h)
dodržiavania pridelených kmitočtov a kmitočtových pásem.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov vykonáva priamo alebo prostredníctvom organizácií poverených na základe zákona štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh, vnútrozemskej plavby, civilného letectva a zariadení jednotnej telekomunikačnej siete.
(3)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov plní funkciu námorného úradu Československej socialistickej republiky, špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice, leteckého úradu Československej socialistickej republiky a štátnej inšpekcie telekomunikácií.
(4)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov zriaďuje pre riadenie spojov nevyhnutné orgány, ktoré v určenom rozsahu vykonávajú správne a hospodárske funkcie na území republík.
Federálne ministerstvo kontroly
§ 95
Federálne ministerstvo kontroly je ústredným orgánom štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre oblasť kontroly.
§ 96
(1)
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje Federálne ústredné orgány štátnej správy, orgány im podriadené, organizácie nimi zriadené alebo založené a organizácie zriadené federálnym zákonom.
(2)
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje podľa pokynov vlády
a)
ako sa plnia povinnosti vyplývajúce zo zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrenia na ich základe vydané;
b)
úroveň vybavovania sťažností, podnetov a petícií občanov a závažné z nich preveruje.
(3)
Pri výkone kontrolnej činnosti Federálne ministerstvo kontroly skúma zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť.
§ 97
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a vo veciach bezpečnosti zverených do pôsobnosti federácie plnenie povinností vyplývajúcich organizáciám zo zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
§ 98
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v súčinnosti s vecne príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy, či akosť výrobkov, prác a služieb štátnych podnikov nimi založených zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a opatreniam vydaným na ich základe a technickým normám, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a ochrany dobrého mena tuzemskej produkcie v zahraničí.
§ 99
Federálne ministerstvo kontroly kontroluje v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík na orgánoch a v organizáciách riadených orgánmi republík v prípadoch uvedených v § 97, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov.
§ 99a
Kontrolnú pôsobnosť podľa § 96 vykonáva Federálne ministerstvo kontroly v obdobnom rozsahu voči organizáciám povereným zákonom Federálneho zhromaždenia plnením úloh v oblasti štátnej správy.
§ 99b
Kontrolná pôsobnosť Federálneho ministerstva kontroly sa nevzťahuje na činnosť politických strán, politických hnutí, občianskych združení, odborových organizácií a orgánov, družstiev a ďalších družstevných organizácií, ako aj iných neštátnych organizácií s výnimkou kontroly nakladania s prostriedkami poskytnutými im zo štátneho rozpočtu federácie, prípadne z federálnych účelových fondov.
§ 99c
Federálne ministerstvo kontroly
a)
v oblasti pôsobnosti federácie usmerňuje činnosť orgánov na úseku kontroly;
b)
koordinuje svoju činnosť s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy vykonávajúcimi kontrolu a s príslušnými orgánmi republík pre kontrolu;
c)
upozorňuje ostatné štátne orgány na porušovanie zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
§ 99d
Federálne ministerstvo kontroly podľa požiadaviek Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
a)
predkladá správy o poznatkoch zo svojej kontrolnej činnosti;
b)
vykonáva kontrolu pre plnenie úloh Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov najmä v súvislosti s prerokúvaním štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu federácie a s prešetrovaním sťažností, návrhov a petícií podaných Federálnemu zhromaždeniu;
c)
obstaráva podklady pre kontrolnú činnosť Federálneho zhromaždenia, jeho orgánov a poslancov a vyjadruje sa k týmto podkladom.
DRUHÁ ČASŤ
ĎALŠIE FEDERÁLNE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 108
Na pôsobnosť federálnych ústredných orgánov štátnej správy uvedených v tejto časti zákona sa primerane vzťahujú ustanovenia § 1 až 16 a § 18 tohto zákona.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Federálny štatistický úrad
§ 109
Federálny štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť sociálno-ekonomických informácií.
§ 110
(1)
Federálny štatistický úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti sociálno-ekonomických informácií o všetkých odvetviach národného hospodárstva a o všetkých úsekoch spoločenského života v rozsahu ustanovenom zákonom.
(2)
Federálny štatistický úrad zabezpečuje prepojenie jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami a zabezpečuje vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav; pritom postupuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi, ktoré tieto informačné sústavy riadia.
Správa federálnych hmotných rezerv
§ 113
Správa federálnych hmotných rezerv je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre plánovanie, tvorbu, ochraňovanie a používanie federálnych hmotných rezerv, pre úlohy na úseku štátnych rezerv vytváraných v rámci hospodárskych mobilizačných príprav národného hospodárstva a pre tvorbu koncepcií, analýzu a usmerňovanie obehových procesov v národnom hospodárstve.
§ 114
(1)
Správa federálnych hmotných rezerv v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
návrhy nomenklatúry, cieľových a neznížiteľných stavov materiálov federálnych hmotných rezerv;
b)
návrhy pravidiel tvorby, ochraňovania, financovania, rozmiestňovania, používania a kontroly federálnych hmotných rezerv;
c)
návrhy pravidiel plánovania, rozpočtovania, financovania, ochraňovania, obhospodarovania, používania a kontroly štátnych rezerv pre hospodárske mobilizačné prípravy národného hospodárstva.
(2)
Správa hmotných rezerv
a)
poveruje socialistické organizácie určené ústrednými orgánmi štátnej správy ochraňovať federálne hmotné rezervy;
b)
rozhoduje podľa pravidiel ustanovených vládou Československej socialistickej republiky o pôžičkách federálnych hmotných rezerv socialistickým organizáciám;
c)
používa podľa pravidiel stanovených vládou Československej socialistickej republiky federálne hmotné rezervy pri konjunkturálnych výkyvoch cien na svetových trhoch.
(3)
Správa federálnych hmotných rezerv analyzuje vývoj obehu tovaru, usmerňuje a koordinuje rozvoj skladovania, manipulácie s materiálom a balenie.
Federálny úrad pre vynálezy
§ 115
Federálny úrad pre vynálezy je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť priemyselných práv, objavov a zlepšovacích návrhov.
§ 116
Federálny úrad pre vynálezy
a)
navrhuje ciele a zásady jednotnej štátnej politiky v oblasti priemyselných práv včítane zahraničnej politiky a vypracúva návrh koncepcie rozvoja v oblasti priemyselných práv a opatrenia na jej zabezpečenie;
b)
rozhoduje o udelení ochrany na predmety priemyselných práv;
c)
vedie ústredný fond svetovej patentovej literatúry a zabezpečuje budovanie, výmenu a sprístupňovanie fondu informácií z oblasti priemyselných práv.
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie
§ 117
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť technickej normalizácie, mierovej služby a štátneho skúšobníctva.
§ 118
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie
a)
riadi technickú normalizáciu, mierovú službu a štátne skúšobníctvo v rozsahu ustanovenom zákonom a vypracúva celoštátnu koncepciu rozvoja týchto činností;
b)
riadi tvorbu štátnych technických noriem a tieto schvaľuje;
c)
zabezpečuje jednotnosť a presnosť určených meradiel a merania a sústavné zvyšovanie ich technickej úrovne a zabezpečuje výkon štátnej mierovej služby v rozsahu ustanovenom zákonom;
d)
zabezpečuje výkon štátneho skúšobníctva, riadi a kontroluje činnosť štátnych skúšobní a ustanovuje štátnym skúšobniam povinnosť zadávať niektoré špeciálne skúšky iným organizáciám.
Československá komisia pre atómovú energiu
§ 119
(1)
Československá komisia pre atómovú energiu je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť atómovej energie.
(2)
Predsedu, podpredsedu a ostatných členov Československej komisie pre atómovú energiu vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
§ 120
Československá komisia pre atómovú energiu
a)
vypracúva podklady z oblastí mierového využívania jadrovej energie pre návrhy štátnej vednej a vedecko-technickej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie;
b)
podieľa sa na vypracúvaní návrhu československého jadrového programu a jeho zabezpečení; v rámci tejto činnosti zabezpečuje potreby národného hospodárstva v izotopovej produkcii a vybraných prístrojoch jadrovej techniky;
c)
vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení podľa osobitných predpisov;
d)
vykonáva štátny dozor nad jadrovými materiálmi včítane ich kontroly a evidencie;
e)
v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje záväzky Československej socialistickej republiky z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 121
Podrobnejšie vymedzenie úloh federálnych ministerstiev a ďalších federálnych ústredných orgánov štátnej správy, zásad ich činnosti a vnútornej organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.
§ 122
Federálne ministerstvá a ďalšie federálne ústredné orgány štátnej správy sa vo všetkej svojej činnosti spravujú ústavnými a ostatnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Československej socialistickej republiky a jej Predsedníctva.
§ 123
Federálne ministerstvá a ďalšie federálne ústredné orgány štátnej správy dbajú na to, aby stavy ich pracovníkov zodpovedali ustanoveným pôsobnostiam a aby sa primerane skladali z občanov oboch republík, a vytvárajú pre to všestranné podmienky.
§ 124
Ustanovenia § 52 ods. 4, § 75, 77 a 104 o vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov na základe tohto zákona strácajú účinnosť 31. decembrom 1992.
§ 125
Pokiaľ sa v doterajších právnych predpisoch používajú názvy Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie, rozumie sa nimi Federálny úrad pre vynálezy a objavy a Federálny úrad pre normalizáciu a meranie.
§ 126
Zrušuje sa:
2.
§ 12 ods. 1, druhá veta a ods. 2 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii;
3.
§ 5 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.;
4.
§ 4 ods. 3 zákona č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu;
5.
zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákonov č. 149/1979 Zb. a č. 115/1983 Zb.;
6.
§ 142 ods. 1, § 143 a 144 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
7.
zákon č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.
§ 127
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Čl. II
(1) Majetkové práva, práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú
a)
zo Štátnej plánovacej komisie na Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie;
b)
zo Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na Federálny výbor pre životné prostredie;
c)
z Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, z Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a z Federálneho ministerstva palív a energetiky na Federálne ministerstvo hospodárstva;
d)
z Výboru ľudovej kontroly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Federálne ministerstvo kontroly;
e)
z Federálneho cenového úradu na Federálne ministerstvo financií.
(2)
K právnym subjektom zriadeným alebo založeným doterajšími federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy alebo ku ktorým obdobný vzťah ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, majú rovnaké postavenie federálne ústredné orgány štátnej správy, ktorým bola príslušná oblasť zverená do pôsobnosti týmto zákonom.
Čl. III
Pôsobnosť Federálneho ministerstva vnútra upravená v § 41, 42 a 43 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy sa nevzťahuje na útvary Zboru národnej bezpečnosti riadené Ministerstvom vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Čl. IV
(1)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Štátnej plánovacej komisii, vykonáva túto pôsobnosť podľa povahy veci Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie, prípadne Federálne ministerstvo hospodárstva.
(2)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, vykonáva túto pôsobnosť v oblasti životného prostredia, územného plánovania a stavebného poriadku Federálny výbor pre životné prostredie, v ostatných oblastiach podľa povahy veci Federálne ministerstvo hospodárstva alebo Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie.
(3)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu cenovému úradu, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo financií.
(4)
Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu ministerstvu palív a energetiky, Federálnemu ministerstvu hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a Federálnemu ministerstvu poľnohospodárstva a výživy, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo hospodárstva, a to v rozsahu pôsobnosti federácie.
Čl. V
O Federálnom ministerstve kontroly a o oprávneniach a povinnostiach pracovníkov jeho aparátu platia až do vydania zákona o kontrole primerane ustanovenia zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.