194/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 31.03.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
z 13. decembra 1988
o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
Sociálno-ekonomický rozbor Československej socialistickej republiky, zvyšovanie efektívnosti ekonomiky v záujme vyššej úrovne tvorby materiálnych a duchovných hodnôt pre život a prácu ľudu a uskutočňovanie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu vyžaduje nové vymedzenie úlohy ústredných orgánov štátnej správy, ktoré pôsobia na úrovni federácie a tvoria spoločne s ústrednými orgánmi štátnej správy republík neoddeliteľnú súčasť jednotného výkonného riadiaceho centra.
Poslaním jednotného výkonného riadiaceho centra je zabezpečovať v spolupráci všetkých jeho federálnych a republikových súčastí jednotnosť štátnej politiky a na základe socialistickej hospodárskej sústavy jednotnosť riadenia ekonomiky a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky aj proporcionálny rozvoj oboch republík.
Na dosiahnutie uvedených cieľov sa uznieslo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
FEDERÁLNE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY, NA KTORÝCH ČELE STOJÍ ČLEN VLÁDY ČESKOSLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Federálne ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Československej federatívnej republiky (ďalej len „federálne ministerstvá“) vykonávajú v oblastiach im zverených štátnu správu v rozsahu pôsobnosti federácie. Ich prvoradou úlohou je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Československej federatívnej republiky a vo svojej pôsobnosti ju uskutočňovať.
§ 2
Federálne ministerstvá ako súčasť jednotného výkonného riadiaceho centra zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za jednotné zabezpečovanie strategických cieľov a zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vytýčených Komunistickou stranou Československa. Základné funkcie riadenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja uplatňujú prostredníctvom komplexných štátnych plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky (ďalej len „štátne plány“), všeobecne záväzných právnych predpisov, cieľavedomého zdokonaľovania hospodárskeho mechanizmu a usmerňovania vývoja ekonomiky.
§ 3
(1)
Federálne ministerstvá sa vo veciach národohospodárskeho plánovania podieľajú na tvorbe súhrnnej prognózy a určení dlhodobých cieľov a základných smerov vedecko-technického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na vypracúvaní návrhov štátnych plánov.
(2)
Federálne ministerstvá v prípadoch ustanovených zákonom plnia úlohy pri uskutočňovaní štátnych plánov a pri usmerňovaní vývoja ekonomiky.
(3)
Federálne ministerstvá analyzujú vývoj plnenia zámerov, cieľov a proporcií štátneho plánu v oblasti svojej pôsobnosti. Pri usmerňovaní vývoja ekonomiky uplatňujú, prípadne navrhujú uplatnenie nástrojov národohospodárskeho riadenia v súlade so štátnym päťročným plánom, a to podľa povahy svojej pôsobnosti buď pri plnení prierezových funkcií, alebo pri riadení národohospodárskych odvetví a komplexov.
§ 4
Federálne ministerstvá sa vo veciach štátnej finančnej a cenovej politiky podieľajú na tvorbe koncepcií finančnej a cenovej politiky a robia opatrenia na ich zabezpečenie, vypracúvajú podklady pre návrh štátneho rozpočtu federácie a návrh plánu vývoja cien, vypracúvajú podklady pre návrhy finančno-ekonomických nástrojov a kontrolujú dodržiavanie finančnej a cenovej disciplíny.
§ 5
Federálne ministerstvá sa vo veciach vedecko-technického a investičného rozvoja podieľajú na tvorbe koncepcie vednej a vedecko-technickej politiky včítane oblasti priemyselných práv a koncepcie štátnej investičnej politiky a zabezpečujú ich uskutočňovanie. Podieľajú sa na základe zákona na tvorbe a schvaľovaní technických noriem, na vykonávaní štátneho skúšobníctva a na zvyšovaní akosti výrobkov, práce a služieb.
§ 6
Federálne ministerstvá sa podieľajú na vypracúvaní koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia a zabezpečujú podmienky pre jej uskutočňovanie.
§ 7
(1)
Federálne ministerstvá sa podieľajú na tvorbe koncepcie štátnej politiky zamestnanosti, štátnej mzdovej politiky, produktivity práce a efektívneho využívania pracovných síl a na jej uskutočňovaní; spracúvajú podklady pre návrhy pravidiel usmerňovania mzdových prostriedkov a vykonávajú mzdovú kontrolu.
(2)
Federálne ministerstvá sa podieľajú na tvorbe štátnej sociálnej politiky a starajú sa o rozvoj sociálnych činností organizácií najmä na úseku bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o pracovné podmienky pracujúcich.
§ 8
Federálne ministerstvá sa v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov podieľajú na tvorbe koncepcie zapojenia odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, najmä socialistickej ekonomickej integrácie, a na jej uskutočňovaní.
§ 9
(1)
Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre rozvoj podnikateľskej činnosti a hospodárskej súťaže a prijímajú protimonopolné opatrenia.
(2)
Federálne ministerstvá sú zakladateľmi štátnych podnikov, vykonávajú voči nim funkciu orgánov hospodárskeho riadenia za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom a kontrolujú ich hospodársku a sociálnu činnosť.
(3)
Federálne ministerstvá zriaďujú podľa osobitných predpisov ďalšie socialistické organizácie; za podmienok ustanovených v týchto predpisoch riadia a kontrolujú ich činnosť.
(4)
Federálne ministerstvá ako zakladatelia, prípadne zriaďovatelia socialistických organizácií sú povinné dbať o racionálnu organizačnú štruktúru výrobno-technickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne a o jej súlad s hlavnými smermi rozvoja národného hospodárstva.
(5)
Federálne ministerstvá poskytujú socialistickým organizáciám informácie o stave a zámeroch vývoja ekonomiky odvetví a odborov, o stave a tendenciách vývoja svetovej ekonomiky a o zámeroch sociálneho rozvoja, vývoja životného prostredia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi.
(6)
Federálne ministerstvá povoľujú uzavieranie zmlúv o založení podniku so zahraničnou majetkovou účasťou; pritom posudzujú, či taký podnik prispeje k rozvoju národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
§ 10
(1)
Federálne ministerstvá v oblasti svojej pôsobnosti sledujú a vyhodnocujú uplatňovanie a pôsobenie nástrojov hospodárskeho mechanizmu a predkladajú návrhy na ich zdokonaľovanie.
(2)
Federálne ministerstvá vykonávajú v oblasti svojej pôsobnosti kontrolu ako neoddeliteľnú súčasť svojej riadiacej, organizátorskej a koncepčnej činnosti.
§ 11
Federálne ministerstvá sa starajú na svojom úseku o náležitú právnu úpravu patriacu do pôsobnosti federácie. Pripravujú návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia a nariadení vlády Československej socialistickej republiky. Na základe zákonov Federálneho zhromaždenia a v ich medziach vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Sledujú a v rámci svojej pôsobnosti kontrolujú, ako sa tieto predpisy uplatňujú, vyhodnocujú ich účinnosť a prijímajú potrebné opatrenia.
§ 12
Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce v hospodárskej a vedecko-technickej oblasti i v ďalších oblastiach. Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy, ktoré vyplývajú pre Československú socialistickú republiku z medzinárodných zmlúv, ako aj z členstva v medzinárodných organizáciách.
§ 13
Federálne ministerstvá zodpovedajú vo svojej pôsobnosti za úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti Československej socialistickej republiky. V rozsahu ustanovenom zákonom robia opatrenia potrebné na zabezpečenie potrieb ozbrojených síl a na prípravu štátnych orgánov, socialistických organizácií a občanov na obranu. Pripravujú potrebné návrhy a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky, prípadne Rade obrany štátu.
§ 14
(1)
Federálne ministerstvá sa aktívne podieľajú na plnení úloh jednotného výkonného riadiaceho centra; pritom sú povinné vzájomne úzko spolupracovať, vymieňať si informácie a podklady a koordinovať svoju činnosť s cieľom dosiahnuť jednotné, komplexné, efektívne a účinné zabezpečenie cieľov a zámerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
(2)
Federálne ministerstvá sú povinné o svojej činnosti pravidelne informovať verejnosť.
§ 15
(1)
Federálne ministerstvá sú povinné sústavne spolupracovať s príslušnými orgánmi republík najmä pri príprave, tvorbe a realizácii jednotnej štátnej hospodárskej a sociálnej politiky, návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, nástrojov hospodárskeho mechanizmu, opatrení na usmerňovaní vývoja ekonomiky a ďalších významných opatrení vlády Československej socialistickej republiky. Využívajú ich rozbory, koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví a iné podklady. Opierajú sa o ich skúsenosti a zaoberajú sa ich podnetmi.
(2)
Federálne ministerstvá pri plnení úloh vo veciach patriacich do spoločnej pôsobnosti federácie a republík a pri zabezpečovaní ďalších významných úloh socialistického štátu sú povinné postupovať v úzkej súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy republík, a to najmä v tých oblastiach výkonu štátnej správy a plnenia prierezových funkcií v jednotnom riadiacom centre, kde je táto súčinnosť potrebná pre úspešnú realizáciu strategických zámerov a cieľov jednotnej štátnej politiky Československej socialistickej republiky. Za týmto účelom najmä:
a)
spoločne s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy štátnych plánov a štátnych rozpočtov;
b)
v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy koncepcií finančnej a cenovej politiky, vednej a vedecko-technickej politiky a štátnej investičnej politiky, tvorby a ochrany životného prostredia, štátnej politiky zamestnanosti a štátnej mzdovej politiky, sociálnej politiky, poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu a zahraničnoobchodnej politiky vo veciach zabezpečujúcich uspokojovanie potrieb vnútorného trhu v republikách a potrieb odvetví riadených republikovými orgánmi;
c)
v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy zásad štátnej politiky v oblastiach uskutočňovania základných funkcií socialistického štátu, predovšetkým v oblasti zahraničnej politiky, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu vo veciach týkajúcich sa zabezpečenia potrieb republík;
d)
v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík spracúvajú návrhy koncepcií štátnej politiky národohospodárskych komplexov, odvetví a odborov vo veciach týkajúcich sa potrieb odvetví riadených orgánmi republík.
(3)
Federálne ministerstvá sledujú plnenie úloh vyplývajúcich z jednotného uplatňovania štátnej politiky federácie a dbajú v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík o zovšeobecňovanie prípadných nedostatkov. Prerokúvajú s nimi opatrenia, ktoré treba v tomto smere urobiť.
(4)
Federálne ministerstvá môžu vyžadovať podklady a ďalšie údaje, ktoré potrebujú pre svoju činnosť, od príslušných orgánov republík. V rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi môžu po dohode s orgánmi republík požadovať podklady a ďalšie údaje od socialistických a iných organizácií v pôsobnosti republík. Federálne ministerstvá poskytujú príslušným orgánom republík podklady a ďalšie údaje potrebné pre ich činnosť.
§ 16
(1)
V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie dbajú federálne ministerstvá po dohode s orgánmi republík o súladný rozvoj tých oblastí, ktoré patria do pôsobnosti republík. Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre koordináciu riešenia otázok spoločného záujmu, ktoré vyplývajú z potreby jednotného zabezpečovanie štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky.
(2)
V záujme efektívneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky zabezpečujú federálne ministerstvá v súlade so štátnymi plánmi aj potreby odvetví riadených orgánmi republík. Odvetvia jednotnej československej ekonomiky riadené orgánmi republík zabezpečujú v súlade so štátnymi plánmi aj potreby odvetví riadených federálnymi orgánmi.
§ 17
(1)
V záujme jednotného uskutočňovania štátnej politiky na celom území Československej socialistickej republiky zabezpečujú členovia vlády Československej socialistickej republiky spolu s príslušnými členmi vlád republík vzájomnú súčinnosť a koordináciu.
(2)
Členovia vlády Československej socialistickej republiky prerokúvajú návrhy opatrení v oblasti spoločnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky a oboch republík pred ich predložením vláde Československej socialistickej republiky s členmi vlád republík, pokiaľ sa ich navrhované opatrenia dotýkajú; ak sa nedosiahne dohoda, informujú vládu Československej socialistickej republiky, ktorá rozhodne.
§ 18
(1)
Federálne ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s orgánmi Národného frontu Československej socialistickej republiky a s organizáciami v ňom združenými, najmä s organizáciami a orgánmi Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže, a vytvárajú tak podmienky pre rozširovanie účasti pracujúcich na riadení, sústavný rozvoj samosprávy a iniciatívy pracujúcich. Návrhy závažných opatrení týkajúce sa životnej úrovne, sociálnych a kultúrnych potrieb pracujúcich prerokúvajú s orgánmi národného frontu Československej socialistickej republiky, s orgánmi Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže.
(2)
Federálne ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s Československou akadémiou vied, využívajú vo svojej činnosti poznatky ďalších vedeckých inštitúcií a pracovísk vedeckovýskumnej základne a zapájajú ich najmä do prác na riešení problémov koncepčnej povahy.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Štátna plánovacia komisia
§ 19
Štátna plánovacia komisia je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre tvorbu sociálno-ekonomickej stratégie a národohospodárske plánovanie.
§ 20
(1)
Štátna plánovacia komisia podľa pokynov vlády Československej socialistickej republiky spoločne s ústrednými plánovacími orgánmi republík organizuje a koordinuje celkový proces prípravy a tvorby štátnych plánov, najmä vypracúvanie
a)
koncepcií vednej, vedecko-technickej, investičnej, finančnej, menovej, devízovej, cenovej, mzdovej a sociálnej politiky a koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia;
b)
koncepcií rozvoja národohospodárskych komplexov a odvetví ,ako aj proporcií rozvoja republík;
c)
koncepcie zapojenia do medzinárodnej deľby práce;
d)
súhrnných podkladov pre návrh štátnych plánov;
e)
návrhov na sústavné zdokonaľovanie národohospodárskych plánovaní;
f)
návrhov špeciálneho vedecko-technického rozvoja, medzinárodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v oblasti špeciálnej techniky a návrhov zabezpečenia hospodárskych mobilizačných príprav národného hospodárstva v plánovaní.
(2)
Štátna plánovacia komisia ako zvodný orgán pre plánovanie vypracúva návrhy štátnych plánov, zodpovedá za súlad všetkých ich častí a predkladá tieto návrhy vláde Československej socialistickej republiky.
(3)
Štátna plánovacia komisia koordinuje návrhy na usmerňovanie vývoja ekonomiky, o ktorých rozhoduje vláda Československej socialistickej republiky.
§ 21
Štátna plánovacia komisia
a)
zabezpečuje koordináciu štátnych plánov s plánmi členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;
b)
navrhuje opatrenia smerujúce k zdokonaľovaniu mechanizmu medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie.
§ 22
Štátna plánovacia komisia zodpovedá za koncepcie a rozvoj sústavy informácií pre tvorbu a kontrolu plnenia štátnych plánov.
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
§ 23
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia“) je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť vedecko-technického a investičného rozvoja.
§ 24
(1)
Štátna komisia
a)
vypracúva návrh koncepcie štátnej vednej a vedecko-technickej politiky, jej hlavných smerov včítane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a návrh jej komplexného zabezpečenia;
b)
vypracúva súhrnné podklady pre návrhy štátnych plánov na úseku vedecko-technického rozvoja.
(2)
Štátna komisia navrhuje v súlade s koncepciou štátnej vednej a vedecko-technickej politiky použitie finančných a devízových prostriedkov v päťročnom štátnom pláne pre oblasť vedecko-technického rozvoja, ďalej určuje použitie rezervy vytvorenej päťročným štátnym plánom na nepredvídané výdavky v oblasti vedecko-technického rozvoja, pre potreby organizácií výskumnej a vývojovej základne a na ďalšie vybrané alebo vymedzené činnosti v oblasti vedecko-technického rozvoja.
§ 25
Štátna komisia v oblasti investičnej výstavby
a)
pripravuje technicko-ekonomické podklady pre návrh koncepcie jednotnej štátnej investičnej politiky;
b)
vypracúva súhrnné podklady pre návrh štátneho plánu na úseku projektových a typizačných prác;
c)
navrhuje do päťročného štátneho plánu úlohy investične zabezpečujúce realizáciu štátneho plánu v oblasti vedecko-technického rozvoja;
d)
zabezpečuje v súlade s osobitnými predpismi úlohy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.
§ 26
Štátna komisia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a bytovej politiky vypracúva
a)
návrh celoštátnej koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia a po prerokovaní vo vláde republík ho predkladá vláde Československej socialistickej republiky;
b)
návrh medzinárodnej spolupráce v oblasti životného prostredia a predkladá ho vláde Československej socialistickej republiky;
c)
návrh na zaradenie ekologických investícií federálneho významu do päťročného štátneho plánu;
d)
spoločne so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí koncepciu štátnej bytovej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie.
§ 27
(1)
Štátna komisia navrhuje koncepciu informačnej politiky a vytvára podmienky pre koordináciu informačných sústav.
(2)
Štátna komisia zodpovedá za koncepciu a rozvoj sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a jej prepojenie s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami.
§ 28
(1)
Štátna komisia vykonáva štátnu expertízu vybraných úloh výskumu a vývoja, licencií a investičných akcií pripravovaných na zaradenie do štátnych plánov v odvetviach riadených federálnymi orgánmi, ako aj ďalších akcií a licencií, pri ktorých sa majú použiť centralizované finančné a devízové zdroje federácie.
(2)
Štátna komisia sleduje plnenie vybraných úloh a akcií, pri ktorých vybrala štátnu expertízu, a podľa potreby navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 29
Štátna komisia vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy na úseku
a)
vedecko-technického rozvoja, výskumnej a vývojovej základne;
b)
vedeckých, technických a ekonomických informácií;
c)
investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti;
d)
prípravy, realizácie a vyhodnocovania investícií;
e)
rozpočtovania v investičnej výstavbe.
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
§ 30
Federálne ministerstvo zahraničných vecí je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť zahraničnej politiky.
§ 31
Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje vzťahy Československej socialistickej republiky k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. Riadi, koordinuje a zabezpečuje vykonávanie zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky. Dbá o uplatňovanie záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky v činnosti všetkých orgánov federácie i republík.
§ 32
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
a)
zabezpečuje ochranu práv a záujmov Československej socialistickej republiky a jej občanov v zahraničí;
b)
riadi československé zastupiteľské úrady v zahraničí;
c)
plní úlohy pri zabezpečovaní stykov s orgánmi cudzích štátov v Československej socialistickej republike;
d)
plní úlohy pri správe majetku československého štátu v zahraničí.
§ 33
Federálne ministerstvo zahraničných vecí plní v rozsahu ustanovenom vládou Československej socialistickej republiky úlohy pri zabezpečovaní medzinárodných stykov vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti republík.
§ 34
Federálne ministerstvo zahraničných vecí
a)
koordinuje, prípadne zabezpečuje prípravu dojednávania a vnútroštátneho prerokúvania medzinárodných zmlúv;
b)
zabezpečuje vyhlasovanie medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná;
c)
sleduje dodržiavanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv z hľadiska uplatňovania záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky.
Federálne ministerstvo národnej obrany
§ 35
Federálne ministerstvo národnej obrany je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie obrany Československej socialistickej republiky a orgánom pre riadenie a velenie Československej ľudovej armáde a pre riadenie civilnej obrany.
§ 36
Federálne ministerstvo národnej obrany zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie brannej politiky Československej socialistickej republiky a navrhuje potrebné opatrenia vláde Československej socialistickej republiky, Rade obrany štátu a prezidentovi Československej socialistickej republiky ako vrchnému veliteľovi ozbrojených síl.
§ 37
Federálne ministerstvo národnej obrany vypracúva
a)
návrh zásad riadenia obrany Československej socialistickej republiky a koordinuje činnosť ústredných orgánov a socialistických organizácií pri príprave na obranu;
b)
návrh komplexného plánu výstavby Československej ľudovej armády;
c)
základné úlohy prípravy občanov na obranu Československej socialistickej republiky a navrhuje opatrenia na ich realizáciu;
d)
koncepciu, zameranie a hlavné úlohy civilnej obrany.
§ 38
Federálne ministerstvo národnej obrany
a)
riadi výstavbu Československej ľudovej armády a zabezpečuje jej všestrannú pripravenosť a nepretržité velenie vojskám;
b)
rozpracúva použitie Československej ľudovej armády za brannej pohotovosti štátu a riadi vojenskú spravodajskú službu;
c)
zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Československej socialistickej republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou;
d)
vypracúva opatrenia na zabezpečenie Československej ľudovej armády všetkými druhmi výzbroje, bojovej techniky a materiálu; vykonáva v dodávateľských organizáciách kontrolu akosti výrobkov určených na zabezpečenie obrany štátu.
§ 39
Federálne ministerstvo národnej obrany
a)
organizuje a vykonáva opatrenia na mobilizáciu Československej ľudovej armády, na vedenie evidencie občanov podliehajúcich brannej povinnosti a na vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré budú za brannej pohotovosti poskytnuté pre potrebu ozbrojených síl Československej socialistickej republiky;
b)
povoláva občanov Československej socialistickej republiky na plnenie brannej povinnosti a v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovuje spôsob výkonu tejto povinnosti.
Federálne ministerstvo vnútra
§ 40
Federálne ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť vnútorného poriadku a bezpečnosti.
§ 41
(1)
Federálne ministerstvo vnútra vypracúva návrh koncepcie bezpečnostnej politiky Československej socialistickej republiky a vo vymedzenom rozsahu zabezpečuje jej uskutočňovanie.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra riadi vo vymedzenom rozsahu Zbor národnej bezpečnosti a je orgánom pre velenie Pohraničnej stráži a vojskám ministerstva vnútra.
§ 42
Federálne ministerstvo vnútra pri uskutočňovaní bezpečnostnej politiky
a)
pripravuje zameranie hlavných úloh Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra;
b)
pripravuje zásady organizácie Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra;
c)
ustanovuje zásady jednotného výkonu služby v Zbore národnej bezpečnosti a zabezpečuje rozvoj metód a prostriedkov bezpečnostnej práce a ich zjednocovanie;
d)
ustanovuje zásady sústavnej politickej a odbornej prípravy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra;
e)
ustanovuje zdravotnícke zabezpečenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra;
f)
vytvára predpoklady pre účasť organizácií a občanov na realizácii bezpečnostnej politiky.
§ 43
Federálne ministerstvo vnútra navrhuje vláde Československej socialistickej republiky
a)
opatrenia na jednotné vykonávanie bezpečnostnej politiky;
b)
základné zásady organizačnej výstavby a celkové početné stavy Zboru národnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže.
§ 44
Federálne ministerstvo vnútra plní úlohy pri ochrane štátnych hraníc Československej socialistickej republiky.
§ 45
(1)
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach
a)
vydávania cestovných dokladov, povoľovania vstupu na územie Československej socialistickej republiky a povoľovania pobytu cudzincov;
b)
štátnych hraníc, ich vymeriavania, vyznačovania a vedenia hraničného dokumentárneho diela;
c)
spolčovania, ak ide o organizácie pôsobiace na celom území Československej socialistickej republiky, a to po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi oboch republík;
d)
štátnych symbolov Československej socialistickej republiky.
(2)
Federálne ministerstvo vnútra navrhuje právnu úpravu ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a kontroluje je dodržiavanie.
§ 46
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje zamedzenie prepravy, dovozu a šírenia vecí zahraničného pôvodu, ktorých obsah je v rozpore s právom chránenými záujmami alebo porušuje medzinárodné zmluvy.
§ 47
Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje jednotnú telekomunikačnú sieť Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra.
§ 48
Minister vnútra Československej socialistickej republiky
a)
po prerokovaní s ministrami vnútra a životného prostredia republík povoláva vybraných príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti na plnenie úloh Federálneho ministerstva vnútra;
b)
ustanovuje na návrh ministrov vnútra a životného prostredia republík náčelníkov krajských správ Zboru národnej bezpečnosti.
Federálne ministerstvo financií
§ 49
Federálne ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť financií.
§ 50
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za tvorbu koncepcie finančnej a rozpočtovej politiky Československej socialistickej republiky a vo vymedzenom rozsahu zabezpečuje jej uskutočňovanie.
§ 51
Federálne ministerstvo financií
a)
vypracúva zásady finančnej a rozpočtovej politiky Československej socialistickej republiky na päťročné obdobie ako súčasť prípravy päťročného štátneho plánu;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky rámcové zásady dotačnej a odpisovej politiky, ako aj úpravu odvodov, daní a poplatkov vo vymedzenom rozsahu;
c)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky úpravu spôsobu zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu federácie, čerpanie jeho výdavkov a vzťahov medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík a úpravu zásad rozpočtového hospodárenia.
§ 52
(1)
Federálne ministerstvo financií predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou návrh päťročného rozpočtového výhľadu federácie;
b)
návrh štátneho rozpočtu federácie;
c)
návrh štátneho záverečného účtu federácie.
(2)
Federálne ministerstvo financií predkladá vláde Československej socialistickej republiky prehľad o súhrne päťročných rozpočtových výhľadov, štátnych rozpočtov a štátnych záverečných účtov za Československú socialistickú republiku.
(3)
Federálne ministerstvo financií
a)
vypracúva návrh finančnej časti štátnych plánov (vo väzbe na úhrnný finančný plán);
b)
vykonáva rozbory finančného hospodárenia za Československú socialistickú republiku podľa podkladov poskytovaných mu federálnymi orgánmi a orgánmi republík v rozsahu dohodnutom s ústrednými orgánmi štátnej správy republík pre financie.
(4)
Federálne ministerstvo financií vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o spôsobe odpisovania základných prostriedkov všetkých socialistických organizácií
§ 54
Federálne ministerstvo financií zabezpečuje jednotné vykonávanie a uplatňovanie zákonov Federálneho zhromaždenia o odvodoch a daniach, ako aj zákonov o poplatkoch, ktoré majú vzťah k zahraničiu alebo súvisia s výkonom pôsobnosti orgánov federácie.
§ 55
Federálne ministerstvo financií
a)
vykonáva dohľad nad vykonávaním devízového monopolu Československej socialistickej republiky;
b)
navrhuje vláde Československej socialistickej republiky v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí koncepciu a ekonomické podmienky v oblasti poskytovaných a prijímaných vládnych úverov vo vonkajších vzťahoch; spoločne s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu zabezpečuje ich uskutočňovanie;
c)
so Štátnou bankou československou predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na úpravy devízového hospodárstva.
§ 56
Federálne ministerstvo financií predkladá so Štátnou bankou československou vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad pre určovanie kurzov československej koruny k cudzím menám.
§ 57
Federálne ministerstvo financií zabezpečuje spracovanie finančných, menových a devízových otázok vyplývajúcich z účasti Československej socialistickej republiky v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a pripravuje návrhy na postup československých delegácií v orgánoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v týchto otázkach.
§ 58
Federálne ministerstvo financií navrhuje a v rozsahu splnomocnenia daného vládou Československej socialistickej republiky ustanoví po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym cenovým úradom a Štátnou bankou československou finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode a spôsob uplatňovania finančno-ekonomických vzťahov súvisiacich s vykonávaním zahraničného obchodu, pokiaľ ovplyvňujú štátne rozpočty; rozpočtuje tieto vzťahy a zabezpečuje ich uplatňovanie vo vzťahu k organizáciám riadeným federálnymi orgánmi.
§ 59
(1)
Federálne ministerstvo financií
a)
určuje jednotné zásady organizácie a výkonu finančnej kontroly;
b)
vykonáva revízie hospodárenia federálnych orgánov, federálnych fondov a organizácií riadených federálnymi orgánmi.
(2)
Federálne ministerstvo financií ustanovuje podmienky pre výkon audítorskej činnosti pri podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou a poveruje osoby alebo organizácie výkonom funkcie audítorov.
§ 60
(1)
Federálne ministerstvo financií vykonáva pôsobnosť vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva, kalkulácií a účtovného výkazníctva včítane dohľadu v rozsahu ustanovenom zákonom.
(2)
Federálne ministerstvo financií zodpovedá za koncepciu a rozvoj sústavy informácií pre štátne rozpočty a jej prepojenie s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami.
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
§ 61
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť hospodárskych stykov so zahraničím.
§ 62
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zodpovedá za tvorbu koncepcie zahraničnoobchodnej politiky Československej socialistickej republiky a zabezpečuje jej vykonávanie v styku s príslušnými orgánmi iných štátov.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi a kontroluje vykonávanie zahraničnoobchodnej politiky Československej socialistickej republiky.
(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zabezpečuje v spolupráci s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou súlad zahraničnoobchodnej politiky s devízovou politikou.
§ 63
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vypracúva súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti zahraničného obchodu včítane podkladov pre koordináciu štátnych plánov s plánmi členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
§ 64
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v súlade so zásadami štátnej cenovej politiky a so zahraničnoobchodnou politikou pravidlá pre vykonávanie cenovej politiky v zahraničnoobchodnej oblasti.
§ 65
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf. Osobitnou zložkou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pre výkon tejto pôsobnosti je Ústredná colná správa.
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
§ 66
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť práce, mzdovej a sociálnej politiky.
§ 67
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí zodpovedá za tvorbu koncepcie a zásad politiky zamestnanosti, produktivity práce, efektívneho využívania pracovných síl, ich reprodukcie a kvalifikácie, mzdovej politiky a sociálnej politiky Československej socialistickej republiky a dbá o ich uskutočňovanie.
§ 68
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí vypracúva súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti práce, mzdovej a sociálnej politiky.
§ 69
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy
a)
jednotných zásad pracovnoprávnych vzťahov;
b)
zásad sociálnych a personálnych činností organizácií, rozvoja účasti pracujúcich na riadení a uzavieraní kolektívnych zmlúv;
c)
podmienok na vytváranie plnej zamestnanosti, na systém regulácie rozmiestňovania pracovných síl a na vytváranie spoločensky potrebných pracovných miest;
d)
rozsahu a podmienok odbornej prípravy a zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov v Československej socialistickej republike a zásad zamestnávania československých občanov v zahraničí.
§ 70
(1)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
návrhy jednotných zásad mzdovej politiky včítane usmerňovania mzdového vývoja a hodnotí ich účinnosť;
b)
návrhy zásad poskytovania naturálnych požitkov a náhrad výdavkov spojených s výkonom práce.
(2)
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí upravuje vo vzťahu k federálnym orgánom a organizáciám riadeným federálnymi orgánmi poskytovanie odmien občanom mimo pracovného pomeru, pokiaľ to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu.
§ 71
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy smerujúce k plneniu úloh federácie v oblasti sociálnej politiky, najmä vo veciach dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálnej starostlivosti, spoločenskej starostlivosti o rodinu a vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj populácie.
Federálne ministerstvo palív a energetiky
§ 72
Federálne ministerstvo palív a energetiky je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť ťažby a úpravy tuhých palív, energetiky včítane jadrovej, teplárenstva, plynárenstva, ťažby ropy a zemného plynu a ťažby, úpravy a zušľachťovania rádioaktívnych surovín, ako aj pre usmerňovanie spotreby palív a energií v národnom hospodárstve.
§ 73
(1)
Federálne ministerstvo palív a energetiky zodpovedá za tvorbu koncepcie palivovo-energetickej politiky Československej socialistickej republiky, koncepcie rozvoja výroby palív a energie a zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivami, teplom a elektrickou energiou a zabezpečuje ich uskutočňovanie.
(2)
Federálne ministerstvo palív a energetiky vypracúva na základe analýz efektívnosti odvetví a odborov patriacich do jeho pôsobnosti návrhy štátnych programov ich rozvoja alebo útlmu ako podklad pre štátne plány a zabezpečuje ich uskutočňovanie.
§ 74
Federálne ministerstvo palív a energetiky
a)
vypracúva návrhy palivovo-energetických bilancií, navrhuje rozdelenie palív a energie do jednotlivých úsekov využitia a ustanovuje podľa osobitných predpisov opatrenia na zabezpečenie rovnováhy medzi zdrojmi a využitím; uplatňuje opatrenia na racionalizáciu spotreby palív a energií;
b)
vypracúva v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi návrh programu znižovania energetickej náročnosti národného hospodárstva;
c)
ustanovuje pravidlá jednotného riadenia elektrizačnej a plynárenskej sústavy a sústav centralizovaného zásobovania teplom;
d)
zabezpečuje medzinárodnú energetickú spoluprácu Československej socialistickej republiky a v nadväznosti na ňu ustanovuje zásady rozvoja zariadení pre prenos elektrickej energie;
e)
ustanovuje zásady rozvoja tranzitnej sústavy zemného plynu v súlade s medzinárodnými záväzkami Československej socialistickej republiky;
f)
rozhoduje o určení palivových a energetických základní.
§ 75
Federálne ministerstvo palív a energetiky schvaľuje na úseku ťažby a spracovania rádioaktívnych surovín projektovanie a financovanie geologických prác podľa osobitných predpisov, preskúmava a schvaľuje výpočty ich zásob a vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o ich klasifikácii, odpisoch a evidencii.
§ 76
Ministrovi palív a energetiky Československej socialistickej republiky sú podriadené orgány štátnej energetickej inšpekcie.
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky
§ 77
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť hutníctva železa a neželezných kovov, strojárstva, elektrotechniky a elektroniky a ťažby, úpravy a zušľachťovania rúd a magnezitu.
§ 78
(1)
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky zodpovedá za tvorbu politiky Československej socialistickej republiky v oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a za tvorbu koncepcie rozvoja odvetvia a výrobnej základne, za vypracovanie návrhu programu znižovania materiálovej náročnosti výroby, ako aj za koncepciu zásobovania národného hospodárstva a uspokojovania potrieb obyvateľstva výrobkami a službami v oblasti jemu zverenej a zabezpečuje ich uskutočňovanie.
(2)
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky vypracúva na základe analýz efektívnosti odvetví a odborov patriacich do jeho pôsobnosti návrhy štátnych programov ich rozvoja alebo útlmu ako podklad pre štátne plány a zabezpečuje ich uskutočňovanie.
§ 79
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy.
§ 80
Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky organizuje a kontroluje zber kovového odpadu od organizácií a hospodárenie s kovovým odpadom.
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
§ 81
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť poľnohospodárstva a výživy.
§ 82
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy zodpovedá za tvorbu koncepcie poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu a navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia na zabezpečenie ich realizácie; vytvára podmienky pre ich koordinované uplatňovanie. Pri tvorbe koncepcie sa opiera najmä o technicko-ekonomické koncepcie rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby republík.
§ 83
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy navrhuje opatrenia na zabezpečenie jednotného vnútorného trhu poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami včítane jednotného postupu pri ich dovoze a vývoze, na ochranu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a vytvára podmienky pre ich koordinované vykonávanie.
§ 84
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
a)
vypracúva návrhy bilancií štátnych fondov mäsa a obilnín záväzných na celom území Československej socialistickej republiky a centralizovaných zdrojov krmív, zabezpečuje ich dodržiavanie a navrhuje ich zmeny;
b)
dbá o zabezpečenie odvetvia poľnohospodárstva a výživy technikou a inými dôležitými výrobnými prostriedkami a na to predkladá návrhy opatrení;
c)
povoľuje v rozsahu vymedzenom zákonom výrobu prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj ich dovoz a uvádzanie do obehu;
d)
vykonáva pôsobnosť vo veciach ochrany práv k odrodám rastlín ak plemenám zvierat v rozsahu vymedzenom zákonom;
e)
zabezpečuje v odvetví poľnohospodárstva a výživy jednotné vykonávanie štátneho skúšobníctva a normalizácie a ďalej riešenie medzinárodných normalizačných úloh.
Federálne ministerstvo dopravy a spojov
§ 85
Federálne ministerstvo dopravy a spojov je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť dopravy ustanovenú týmto zákonom a pre oblasť spojov.
§ 86
Federálne ministerstvo dopravy a spojov zodpovedá za tvorbu koncepcie dopravnej a spojovej politiky Československej socialistickej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje jej uskutočňovanie. Federálne ministerstvo dopravy a spojov vypracúva v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi návrh programu znižovania dopravnej náročnosti národného hospodárstva.
§ 87
Federálne ministerstvo dopravy a spojov organizuje a riadi jednotnú sústavu spojov, železničnú dopravu, civilné letectvo, riečnu dopravu, pokiaľ zabezpečuje aj zahraničnú prepravu, a správu diaľníc.
§ 88
(1)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov na základe osobitných predpisov
a)
ustanovuje podmienky technickej spôsobilosti dopravných prostriedkov, dopravných ciest a dopravných a spojových zariadení a postup a podmienky pre schvaľovanie ich typov;
b)
ustanovuje podmienky spôsobilosti pracovníkov na výkon činnosti v doprave a spojoch.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov koordinuje zapojenie československej dopravnej a spojovej sústavy do medzinárodnej dopravnej a spojovej siete.
§ 89
Federálne ministerstvo dopravy a spojov v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky ustanovuje medzinárodné tarify v doprave a spojoch, predkladá návrhy vnútroštátnych taríf a cien v doprave a v spojoch a po schválení ich vyhlasuje.
§ 90
Federálne ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje
a)
na základe zákona pravidlá premávky v jednotlivých druhoch dopravy s výnimkou pravidiel cestnej premávky;
b)
jednotné pravidlá pre výkon poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky a prevádzky poštovej novinovej služby a činností s tým súvisiacich.
§ 91
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi odbornú prípravu a zabezpečuje mobilizačnú a bojovú pripravenosť železničného vojska.
§ 92
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi ozbrojené zbory v doprave.
§ 93
Federálne ministerstvo dopravy a spojov vydáva poštové známky a iné poštové ceniny a vykonáva dozor nad ich vyhotovením a tlačou.
§ 94
(1)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov riadi a vykonáva priamo alebo prostredníctvom organizácií poverených na základe zákona štátnu správu a štátny odborný dozor vo veciach
a)
celoštátnych dráh a vlečiek;
b)
civilného letectva;
c)
diaľníc;
d)
vnútrozemskej a námornej plavby;
e)
pôšt;
f)
telekomunikácií;
g)
rádiokomunikácií;
h)
dodržiavania pridelených kmitočtov a kmitočtových pásem.
(2)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov vykonáva priamo alebo prostredníctvom organizácií poverených na základe zákona štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh, vnútrozemskej plavby, civilného letectva a zariadení jednotnej telekomunikačnej siete.
(3)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov plní funkciu námorného úradu Československej socialistickej republiky, špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice, leteckého úradu Československej socialistickej republiky a štátnej inšpekcie telekomunikácií.
(4)
Federálne ministerstvo dopravy a spojov zriaďuje pre riadenie spojov nevyhnutné orgány, ktoré v určenom rozsahu vykonávajú správne a hospodárske funkcie na území republík.
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky
§ 95
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť kontroly a vrcholným orgánom v sústave ľudových kontrol.
§ 96
(1)
Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky prislúcha kontrolovať federálne ústredné orgány štátnej správy, socialistické organizácie založené alebo zriadené federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy, družstevné a spoločenské organizácie pôsobiace na celom území Československej socialistickej republiky včítane ich podnikov a hospodárskych zariadení, a iné neštátne organizácie a orgány v pôsobnosti federácie.
(2)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky kontroluje plnenie úloh federálnych ústredných orgánov štátnej správy vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ich povinnosti pri
a)
uskutočňovaní štátnych plánov v podmienkach národohospodárskych odvetví a komplexov, pri vytváraní koncepčných a vecných predpokladov pre ich rozvoj a zvyšovanie technickej a ekonomickej úrovne;
b)
sledovaní účinnosti nástrojov ekonomického riadenia a ich zdokonaľovaní;
c)
výkone funkcie zakladateľa štátnych podnikov.
(3)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky vo vzťahu k štátnym podnikom založeným federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy
a)
vykonáva v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi federácie komplexné kontroly plnenia spoločenského poslania štátnych podnikov podľa zákona o štátnom podniku, účinnosti nástrojov hospodárskeho mechanizmu a opodstatnenosti požiadaviek na spoločenské zdroje a ich efektívne použitie;
b)
kontroluje podľa potrieb vlády Československej socialistickej republiky takisto vytváranie podmienok pre plnenie výstupov štátneho plánu a ich zabezpečovania v súlade s celospoločenskými potrebami, podmienok pre zabezpečovanie dynamického rozvoja a koncepcie odvetví a odborov a plnenie ďalších funkcií a povinností podnikov podľa zákona o štátnom podniku a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov;
c)
vykonáva podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky kontrolu akosti výrobkov.
(4)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky vo vzťahu k socialistickým organizáciám zriadeným federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy kontroluje
a)
ich prínos pre plnenie úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja;
b)
dodržiavanie a účinnosť nástrojov ich riadenia, hospodárnosť pri vynakladaní prostriedkov a plnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky vo vzťahu k družstevným a spoločenským organizáciám pôsobiacim na celom území Československej socialistickej republiky a ich podnikom a hospodárskym zariadeniam a vo vzťahu k iným neštátnym orgánom a organizáciám v pôsobnosti federácie kontroluje plnenie záväzných výstupov štátnych plánov a plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 97
(1)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky spolupracuje pri plnení svojich úloh s orgánmi Národného frontu a organizáciami v ňom združenými.
(2)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky kontroluje v súčinnosti s orgánmi republík pre kontrolu v orgánoch a organizáciách v pôsobnosti republík, ako sa vykonávajú opatrenia federálnych orgánov.
§ 98
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky
a)
určuje jednotné zásady organizácie a výkonu kontrolnej činnosti a v oblasti pôsobnosti federácie metodicky usmerňuje činnosť orgánov na úseku kontroly;
b)
vytvára podmienky pre jednotný postup s výbormi ľudovej kontroly republík a koordinuje svoju činnosť s ostatnými federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy vykonávajúcimi kontrolu, najmä pri vykonávaní komplexných a hĺbkových tematických kontrol;
c)
vykonáva dohľad nad vybavovaním sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy a nimi založenými alebo zriadenými organizáciami a najzávažnejšie z nich prešetruje. Spolu s orgánmi republík pre kontrolu celoštátne vyhodnocuje zameranie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich;
d)
zovšeobecňuje kontrolné zistenia, dáva podnety na zdokonaľovanie mechanizmu riadenia národného hospodárstva a štátnej správy a na zdokonaľovanie právneho poriadku;
e)
sústreďuje informácie o výskume v odbore kontroly a pôsobí na jeho zameranie.
§ 99
(1)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky predkladá vláde Československej socialistickej republiky a v oblasti obrany Rade obrany štátu plány kontrolnej činnosti.
(2)
Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky predkladá na vyžiadanie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonáva kontrolu potrebnú na plnenie úloh Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov; za tým účelom oboznamuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia so svojím plánom kontrolnej činnosti.
Federálny cenový úrad
§ 100
Federálny cenový úrad je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť cien.
§ 101
Federálny cenový úrad zodpovedá za tvorbu koncepcie cenovej politiky Československej socialistickej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje jej uskutočňovanie.
§ 102
Federálny cenový úrad vypracúva
a)
zásady cenovej politiky ako súčasť prípravy štátneho päťročného plánu a zabezpečuje jej jednotné uskutočňovanie;
b)
súhrnné podklady pre štátne plány v oblasti cien a návrhy plánov vývoja cien.
§ 103
Federálny cenový úrad navrhuje vláde Československej socialistickej republiky
a)
pravidlá štátneho riadenia cien;
b)
ceny a cenové limity (ďalej len „ceny“) výrobkov, prác a služieb (ďalej len „výrobky“) a zmeny cien, ktorých určenie si vláda Československej socialistickej republiky vyhradí.
§ 104
Federálny cenový úrad vydáva na základe tohto zákona a podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky všeobecne záväzné právne predpisy pre tvorbu, zmeny, kontrolu a evidenciu cien.
§ 105
(1)
Federálny cenový úrad
a)
riadi a kontroluje prípravu a uskutočňovanie opatrení vlády Československej socialistickej republiky v oblasti cien;
b)
vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien;
c)
určuje, ktoré podklady potrebné pre štátne riadenie cien predkladajú orgány a organizácie.
(2)
Federálny cenový úrad
a)
určuje ceny národohospodársky významných výrobkov v rozsahu určenom vládou Československej socialistickej republiky;
b)
schvaľuje zmeny cien v rozsahu a za podmienok ustanovených vládou Československej socialistickej republiky;
c)
môže v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien poveriť iné orgány a po predchádzajúcej dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj organizácie určením alebo dojednaním cien výrobkov prípadne ich zmien;
d)
ukladá organizáciám na základe osobitných predpisov odvody prostriedkov do štátneho rozpočtu.
§ 106
Federálny cenový úrad koordinuje plány a ustanovuje rozhodujúce úlohy v kontrole cien; má právo vyžadovať od orgánov republík s cenovou pôsobnosťou vykonanie osobitných cenových kontrol na overenie správnosti podkladov predkladaných organizáciami pre cenové opatrenia.
§ 107
Federálny cenový úrad zodpovedá za koncepciu a rozvoj sústavy informácií pre štátne riadenie cien a jej prepojenie s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami.
DRUHÁ ČASŤ
ĎALŠIE FEDERÁLNE ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 108
Na pôsobnosť federálnych ústredných orgánov štátnej správy uvedených v tejto časti zákona sa primerane vzťahujú ustanovenia § 1 až 16 a § 18 tohto zákona.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Federálny štatistický úrad
§ 109
Federálny štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť sociálno-ekonomických informácií.
§ 110
(1)
Federálny štatistický úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti sociálno-ekonomických informácií o všetkých odvetviach národného hospodárstva a o všetkých úsekoch spoločenského života v rozsahu ustanovenom zákonom.
(2)
Federálny štatistický úrad zabezpečuje prepojenie jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií s ostatnými celoštátnymi informačnými sústavami a zabezpečuje vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav; pritom postupuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi, ktoré tieto informačné sústavy riadia.
Federálny úrad pre tlač a informácie
§ 111
Federálny úrad pre tlač a informácie je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť tlače a iných informačných prostriedkov.
§ 112
Federálny úrad pre tlač a informácie vykonáva v oblasti tlače a iných informačných prostriedkov pôsobnosť ustanovenú osobitným zákonom.
Správa federálnych hmotných rezerv
§ 113
Správa federálnych hmotných rezerv je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre plánovanie, tvorbu, ochraňovanie a používanie federálnych hmotných rezerv, pre úlohy na úseku štátnych rezerv vytváraných v rámci hospodárskych mobilizačných príprav národného hospodárstva a pre tvorbu koncepcií, analýzu a usmerňovanie obehových procesov v národnom hospodárstve.
§ 114
(1)
Správa federálnych hmotných rezerv v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou predkladá vláde Československej socialistickej republiky
a)
návrhy nomenklatúry, cieľových a neznížiteľných stavov materiálov federálnych hmotných rezerv;
b)
návrhy pravidiel tvorby, ochraňovania, financovania, rozmiestňovania, používania a kontroly federálnych hmotných rezerv;
c)
návrhy pravidiel plánovania, rozpočtovania, financovania, ochraňovania, obhospodarovania, používania a kontroly štátnych rezerv pre hospodárske mobilizačné prípravy národného hospodárstva.
(2)
Správa hmotných rezerv
a)
poveruje socialistické organizácie určené ústrednými orgánmi štátnej správy ochraňovať federálne hmotné rezervy;
b)
rozhoduje podľa pravidiel ustanovených vládou Československej socialistickej republiky o pôžičkách federálnych hmotných rezerv socialistickým organizáciám;
c)
používa podľa pravidiel stanovených vládou Československej socialistickej republiky federálne hmotné rezervy pri konjunkturálnych výkyvoch cien na svetových trhoch.
(3)
Správa federálnych hmotných rezerv analyzuje vývoj obehu tovaru, usmerňuje a koordinuje rozvoj skladovania, manipulácie s materiálom a balenie.
Federálny úrad pre vynálezy
§ 115
Federálny úrad pre vynálezy je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť priemyselných práv, objavov a zlepšovacích návrhov.
§ 116
Federálny úrad pre vynálezy
a)
navrhuje ciele a zásady jednotnej štátnej politiky v oblasti priemyselných práv včítane zahraničnej politiky a vypracúva návrh koncepcie rozvoja v oblasti priemyselných práv a opatrenia na jej zabezpečenie;
b)
rozhoduje o udelení ochrany na predmety priemyselných práv;
c)
vedie ústredný fond svetovej patentovej literatúry a zabezpečuje budovanie, výmenu a sprístupňovanie fondu informácií z oblasti priemyselných práv.
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie
§ 117
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť technickej normalizácie, mierovej služby a štátneho skúšobníctva.
§ 118
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie
a)
riadi technickú normalizáciu, mierovú službu a štátne skúšobníctvo v rozsahu ustanovenom zákonom a vypracúva celoštátnu koncepciu rozvoja týchto činností;
b)
riadi tvorbu štátnych technických noriem a tieto schvaľuje;
c)
zabezpečuje jednotnosť a presnosť určených meradiel a merania a sústavné zvyšovanie ich technickej úrovne a zabezpečuje výkon štátnej mierovej služby v rozsahu ustanovenom zákonom;
d)
zabezpečuje výkon štátneho skúšobníctva, riadi a kontroluje činnosť štátnych skúšobní a ustanovuje štátnym skúšobniam povinnosť zadávať niektoré špeciálne skúšky iným organizáciám.
Československá komisia pre atómovú energiu
§ 119
(1)
Československá komisia pre atómovú energiu je ústredným orgánom štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť atómovej energie.
(2)
Predsedu, podpredsedu a ostatných členov Československej komisie pre atómovú energiu vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
§ 120
Československá komisia pre atómovú energiu
a)
vypracúva podklady z oblastí mierového využívania jadrovej energie pre návrhy štátnej vednej a vedecko-technickej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie;
b)
podieľa sa na vypracúvaní návrhu československého jadrového programu a jeho zabezpečení; v rámci tejto činnosti zabezpečuje potreby národného hospodárstva v izotopovej produkcii a vybraných prístrojoch jadrovej techniky;
c)
vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení podľa osobitných predpisov;
d)
vykonáva štátny dozor nad jadrovými materiálmi včítane ich kontroly a evidencie;
e)
v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje záväzky Československej socialistickej republiky z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 121
Podrobnejšie vymedzenie úloh federálnych ministerstiev a ďalších federálnych ústredných orgánov štátnej správy, zásad ich činnosti a vnútornej organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.
§ 122
Federálne ministerstvá a ďalšie federálne ústredné orgány štátnej správy sa vo všetkej svojej činnosti spravujú ústavnými a ostatnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Československej socialistickej republiky a jej Predsedníctva.
§ 123
Federálne ministerstvá a ďalšie federálne ústredné orgány štátnej správy dbajú na to, aby stavy ich pracovníkov zodpovedali ustanoveným pôsobnostiam a aby sa primerane skladali z občanov oboch republík, a vytvárajú pre to všestranné podmienky.
§ 124
Ustanovenia § 29,§ 52 ods. 4, § 75 a 104 o vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov na základe tohto zákona strácajú účinnosť 31. decembrom 1992.
§ 125
Pokiaľ sa v doterajších právnych predpisoch používajú názvy Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie, rozumie sa nimi Federálny úrad pre vynálezy a objavy a Federálny úrad pre normalizáciu a meranie.
§ 126
Zrušuje sa:
2.
§ 12 ods. 1, druhá veta a ods. 2 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii;
3.
§ 5 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.;
4.
§ 4 ods. 3 zákona č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu;
5.
zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákonov č. 149/1979 Zb. a č. 115/1983 Zb.;
6.
§ 142 ods. 1, § 143 a 144 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
7.
zákon č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.
§ 127
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.