103/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
ZÁKON
zo 16. júna 1988
o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Federálne Zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 89/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského, zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 až 4 znejú:
㤠1
Vznik a zánik zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa
Zabezpečenie v chorobe a zabezpečenie matky a dieťaťa vzniká družstevníkovi dňom vzniku členstva v družstve, nie však skôr než dňom skutočného začiatku výkonu práce. Toto zabezpečenie zaniká dňom, ktorým členstvo v družstve zaniklo.
Trvanie zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa
§ 2
(1)
Družstevník, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach má vykonávať prácu v družstve len po časť kalendárneho roka alebo ktorý bol družstvom uvoľnený z výkonu práce, je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa len v čase, keď podľa uvedenej dohody mal prácu vykonávať alebo ju vykonával.
(2)
Družstevník, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach vykonáva práce len občas a nepravidelne podľa potrieb družstva, je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
§ 3
Družstevník je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa v čase, keď vykonáva v zahraničí prácu pre družstvo.
§ 4
Vyňatie zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa
Družstevník, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach má vykonávať prácu takého rozsahu, že odmena nedosahuje ani 120 Kčs mesačne, je zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa vyňatý.“.
2.
§ 7 sa vypúšťa.
3.
V § 8 ods. 1 a § 16 ods. 1 sa vypúšťa zátvorka s odkazom na § 7.
4.
§ 11 znie:
㤠11
Družstevníkovi, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach bude vykonávať prácu v družstve len po časť kalendárneho roka, a nejde o dôchodcu, ktorému sa vypláca starobný alebo invalidný dôchodok, patrí nemocenské pri tej istej pracovnej neschopnosti najdlhšie po dobu 75 pracovných dní, pri viacerých pracovných neschopnostiach najdlhšie po dobu 90 pracovných dní v jednom kalendárnom roku. Toto obmedzenie neplatí, ak pracovná neschopnosť vznikla pracovným úrazom (chorobou z povolania) alebo ak družstevník v čase kalendárneho roka pred vznikom pracovnej neschopnosti bol zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa aspoň 180 dní.“.
5.
V § 12 sa v prvej vete slová „v družstve pracovne činný po čas aspoň“ nahrádzajú slovami „zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa najmenej po dobu“.
6.
V § 16 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o družstevníka, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach nepracuje na pracoviskách družstva, ale vykonáva pre družstvo prácu doma.“.
7.
§ 19 sa vypúšťa.
8.
§ 19a ods. 5 sa vypúšťa a doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
9.
§ 22 ods. 2 znie:
„(2)
Peňažná pomoc v materstve patrí za pracovné dni a sviatky, za ktoré sa poskytuje družstevníkovi náhrada pracovnej odmeny alebo za ktoré sa mesačná pracovná odmena inak nekráti.“.
10.
V § 25 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na neskoršie osvojenie“.
11.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Peňažná pomoc podľa tohto zákona sa poskytuje slobodnému, ovdovenému, rozvedenému alebo z iných vážnych dôvodov osamelému družstevníkovi, ktorý nežije s družkou, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo o dieťa, ktorého matka zomrela.
(2)
Peňažná pomoc patrí tiež družstevníkovi, ktorý sa stará o dieťa, ak sa jeho manželke neposkytuje peňažná pomoc v materstve a sama sa nemôže alebo nesmie podľa lekárskeho posudku o dieťa starať pre závažné dlhodobé ochorenie.
(3)
Podmienky pre nárok na peňažnú pomoc a spôsob jej určenia sa u družstevníka uvedeného v odsekoch 1 a 2 posudzujú podľa stavu ku dňu prevzatia dieťaťa. Peňažná pomoc sa poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po ktorú sa družstevník o dieťa stará, najdlhšie po dobu 31 týždňov, a v prípade uvedenom v odseku 2 po dobu 22 týždňov, nie však dlhšie, než dieťa dosiahne osem mesiacov veku.
(4)
Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci družstevníkovi platia ostatné ustanovenia tohto zákona obdobne.“.
12.
§ 27a sa vypúšťa.
13.
§ 30 a 31 znie:
㤠30
Podmienky nároku
(1)
Prídavky na deti patria družstevníkovi, ktorý je podľa tohto zákona zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa, ak
a)
má nezaopatrené deti,
b)
vykonáva prácu v družstve v rozsahu predpísaného pracovného úväzku a
c)
vykonával prácu v družstve v kalendárnom mesiaci po určenú dobu.
(2)
Družstevníkovi povolanému na službu v ozbrojených silách patria na nezaopatrené dieťa, ak sú splnené ostatné podmienky, prídavky na deti, ak bol zúčastnený na zabezpečení v chorobe a na zabezpečení matky a dieťaťa v čase nástupu služby alebo v čase, keď bol povolaný na výkon služby, alebo ak v čase, keď bol povolaný na výkon služby, mal zachované nároky z uvedeného zabezpečenia.
(3)
Prídavky na deti patria družstevníkovi tiež po zániku zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa, pokiaľ sa poskytuje z dôvodu tohto zabezpečenia ešte nemocenské alebo peňažná pomoc v materstve; podmienkou je, že pred zánikom zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa vykonával v družstve prácu v rozsahu predpísaného pracovného úväzku.
§ 31
Nezaopatrené deti
(1)
Za nezaopatrené sa považujú vlastné aj osvojené deti družstevníka alebo jeho manžela, pokiaľ deti žijú v Československej socialistickej republike, a to do skončenia povinnej školskej dochádzky.
(2)
Po skončení povinnej školskej dochádzky sa dieťa považuje za nezaopatrené, najdlhšie však do dosiahnutia 26 rokov, ak
a)
sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom,
b)
sa nemôže pripravovať na budúce povolanie alebo nemôže byť zamestnané pre chorobu,
c)
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sústavne sa pripravovať na budúce povolanie alebo je schopné sa naň pripravovať len za mimoriadnych podmienok, alebo
d)
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné vykonávať sústavné zamestnanie alebo výkon takého zamestnania by vážne zhoršil jeho zdravotný stav.
(3)
Vykonávací predpis ustanoví, za akých podmienok sa poskytujú prídavky na deti na vnukov a súrodencov družstevníka alebo jeho manžela a na deti, ktoré sa zdržiavajú v cudzine.“.
14.
Doterajší § 33 sa označuje ako § 35a a doterajší § 35 sa označuje ako § 35b.
15.
§ 33 až 35 znie:
„Pracovný úväzok a odpracovaná doba
§ 33
(1)
Na priznanie prídavkov na deti sa vyžaduje, aby mal družstevník pracovný úväzok zodpovedajúci určenému týždennému pracovnému času, ktorý je v súlade s družstevnými predpismi všeobecne zavedený pre prevádzku, v ktorej vykonáva prácu.
(2)
Ak ide o družstevníka so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo o družstevníčku, ktorá sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa a má z toho dôvodu kratší pracovný úväzok, vyžaduje sa pre priznanie prídavkov na deti pracovný úväzok zodpovedajúci polovici pracovného času uvedeného v predchádzajúcom odseku. To platí tiež, ak ide o slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého družstevníka, ktorý nežije s družkou a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.
(3)
Ak ide o slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého družstevníka (družstevníčku), ktorý nežije s družkou (druhom), je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, považuje sa podmienka pracovného úväzku za splnenú, ak odmena za prácu v kalendárnom mesiaci dosiahne najmenej 400 Kčs. Ustanovenie odseku 4 tretej vety platí obdobne.
(4)
U družstevníkov, ktorým družstvo neurčí dobu výkonu práce, a u družstevníkov, ktorí podľa dohody o pracovných podmienkach nepracujú na pracoviskách družstva, ale vykonávajú pre družstvo prácu doma, sa považujú podmienky pracovného úväzku a odpracovanej doby za splnené v kalendárnom mesiaci, v ktorom taký družstevník dosiahol odmenu za prácu najmenej 700 Kčs. Ak ide o družstevníka so zmenenou pracovnou schopnosťou, o družstevníka uvedeného v odseku 2 druhej vete alebo o družstevníčku, ktorá sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, vyžaduje sa, aby odmena za prácu v kalendárnom mesiaci bola najmenej 400 Kčs. Sumy 700 Kčs, prípadne 400 Kčs sa úmerne znížia v kalendárnom mesiaci, v ktorom družstevník nemohol vykonávať prácu z vážnych dôvodov; za vážny dôvod sa považuje uznaná dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz, karanténa, platená materská dovolenka, kúpeľná starostlivosť, výkon verejnej funkcie, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme a služba v ozbrojených silách.
§ 34
(1)
Na priznanie prídavkov na deti za jednotlivý kalendárny mesiac sa vyžaduje, aby družstevník v tomto mesiaci odpracoval všetky pracovné dni (smeny), ktoré pre neho vyplývajú z určeného rozvrhnutia pracovného času.
(2)
Odpracovanej dobe sa kladie na roveň
a)
doba dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, karantény, materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky a doba neprítomnosti v práci z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov alebo ošetrovania chorého člena rodiny (§ 16),
b)
doba, za ktorú sa poskytuje náhrada odmeny za prácu, prípadne odmena za prácu, ako aj doba, za ktorú pri dôležitých osobných prekážkach v práci náhrada odmeny za prácu nepatrí len preto, že družstevník nespĺňa požadovanú podmienku doby výkonu práce,
c)
doba výkonu verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, služby v ozbrojených silách včítane potrebného pracovného voľna poskytovaného v súvislosti s touto službou,
d)
doba, po ktorú družstevník preukázateľne nemohol pracovať pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, prípadne pre prekážku na strane družstva,
e)
doba pracovného voľna poskytovaného podľa predpisov o štúdiu popri zamestnaní alebo podľa predpisov o externej ašpirantúre,
f)
doba náhradného voľna za prácu nadčas alebo vo sviatok,
g)
doba kúpeľnej starostlivosti,
h)
doba pracovného voľna ospravedlneného družstvom z iného dôvodu.
§ 35
Výška prídavkov na deti
(1)
Prídavky na deti sú mesačne
na jedno dieťa 200 Kčs,
na dve deti 650 Kčs,
na tri deti 1210 Kčs,
na štyri deti 1720 Kčs,
a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 350 Kčs mesačne.
(2)
Ak ide o nezaopatrené dieťa staršie ako jeden rok, ktoré je podľa posudku orgánov sociálneho zabezpečenia dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, poskytuje sa k prídavkom na deti príplatok vo výške
a)
500 Kčs mesačne, alebo
b)
700 Kčs mesačne, ak ide o dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú. Podmienkou je, že dieťa nie je umiestnené v zariadení s týždenným alebo celoročným pobytom pre také deti, a ak ide o príplatok podľa ustanovenia písmena b), ani v zariadení s dennou dochádzkou. Príplatok podľa ustanovenia písmena a) patrí, ak dieťa nespĺňa podmienky pre príplatok podľa ustanovenia písmena b) len preto, že je umiestnené v zariadení s dennou dochádzkou.
(3)
Ak sa počas kalendárneho mesiaca splnia podmienky pre zmenu výšky prídavkov na deti, patria za celý kalendárny mesiac vyššie prídavky na deti.“.
16.
V § 35b ods. 1 sa v druhej vete za slová „z dôvodu liečenia“ vkladajú tieto slová: „prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie,“.
17.
§ 116 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
18.
V § 144 sa v prvej vete za slová „s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy“ vkladajú tieto slová:„so Zväzom družstevných roľníkov".
19.
V § 144 sa na konci pripája táto veta:„Ak ide o družstevníka uvedeného v § 2 ods. 2, ustanoví tiež rozsah nárokov zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa.".
Čl. II
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za ktoré sa mesačná mzda inak nekráti.".
2.
V § 11 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na neskoršie osvojenie".
3.
V § 12a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Peňažná pomoc patrí tiež pracovníkovi, ktorý sa stará o dieťa, ak sa jeho manželke neposkytuje peňažná pomoc v materstve a sama sa nemôže alebo nesmie podľa lekárskeho posudku o dieťa starať pre závažné dlhodobé ochorenie.
(3)
Podmienky pre nárok na peňažnú pomoc a spôsob jej určenia sa u pracovníka uvedeného v odsekoch 1 a 2 posudzujú podľa stavu ku dňu prevzatia dieťaťa. Peňažná pomoc sa poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po ktorú sa pracovník o dieťa stará, najdlhšie po dobu 31 týždňov, a v prípade uvedenom v odseku 2 po dobu 22 týždňov, nie však dlhšie, než dieťa dosiahne osem mesiacov veku.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ustanovenia predchádzajúceho odseku platia aj pre slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého pracovníka, ktorý nežije s družkou a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.
(4)
Ak ide o slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého pracovníka (pracovníčku), ktorý nežije s družkou (druhom), je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, považuje sa podmienka pracovného úväzku za splnenú, ak dosiahne hrubý zárobok v kalendárnom mesiaci najmenej 400 Kčs. Ustanovenie § 23 tretej vety platí obdobne.“.
5.
§ 22 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
doba dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, karantény, materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky a doba neprítomnosti v práci z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov alebo ošetrovania chorého člena rodiny,“.
6.
§ 22 ods. 2 písm. h) znie:
„h)
doba pracovného voľna ospravedlneného organizáciou z iného dôvodu,“.
7.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena i).
8.
V § 23 druhá veta znie: „Ak ide o pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou, o pracovníka uvedeného v § 21 ods. 3 alebo o pracovníčku, ktorá sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, vyžaduje sa, aby hrubý zárobok v kalendárnom mesiaci bol najmenej 400 Kčs.".
9.
§ 24 ods. 2 znie:
„(2)
Ak ide o nezaopatrené dieťa staršie ako jeden rok, ktoré je podľa rozhodnutia orgánov sociálneho zabezpečenia dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, poskytuje sa k prídavkom na deti príplatok vo výške
a)
500 Kčs mesačne, alebo
b)
700 Kčs mesačne, ak ide o dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú.
Podmienkou je, že dieťa nie je umiestnené v zariadení s týždenným alebo celoročným pobytom pre také deti, a ak ide o príplatok podľa ustanovenia písmena b), ani v zariadení s dennou dochádzkou. Príplatok podľa ustanovenia písmena a) patrí, ak dieťa nespĺňa podmienky pre príplatok podľa ustanovenia písmena b) len preto, že je umiestnené v zariadení s dennou dochádzkou.“.
10.
V § 27 ods. 2 sa v prvej vete za slová „z dôvodov liečenia" vkladajú tieto slová: „prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie,“.
Čl. III
Prechodné ustanovenia
(1)
Družstevníkovi, ktorému sa nepriznali peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa len preto, že podľa predpisov platných pred 1. októbrom 1988 nesplnil podmienky účasti na tomto zabezpečení, patria odo dňa účinnosti tohto zákona peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa, ak by podmienky účasti na tomto zabezpečení boli splnené podľa predpisov platných po 30. septembri 1988. Peňažné dávky sa potom vyplácajú v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa.
(2)
Príslušný orgán sociálneho zabezpečenia najneskoršie do 30. septembra 1989 posúdi, ktoré z detí, ktoré bolo pred 1. októbrom 1988 uznané za invalidné a vyžadujúce stálu starostlivosť podľa prv platných predpisov, spĺňa podmienku pre uznanie za dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť s nárokom na príplatok k prídavkom na deti vo výške 700 Kčs mesačne.
Čl. IV
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie
a)
zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich,
b)
zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.