Predpis bol zrušený predpisom 109/2005 Z. z.

8/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1987 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva dopravy
zo 14. januára 1987
o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení
Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
§ 1
Vyhláška sa vzťahuje na dovážané lanové dráhy, technické zariadenia1) a ich časti podliehajúce štátnemu odbornému technickému dozoru na dráhach2) včítane tých, ktoré sú súčasťou súborov strojov a zariadení (ďalej len „určené technické zariadenia“).
§ 2
(1)
Dovážané určené technické zariadenie3) podlieha prevereniu spôsobilosti4) na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky.
(2)
Orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach preveruje spôsobilosť určeného technického zariadenia bezpečnej a plynulej prevádzky, ktoré
a)
dosiaľ nebolo dovezené,
b)
bolo už skôr dovezené, ale došlo na ňom ku zmenám, ktoré ovplyvňujú bezpečnú a plynulú prevádzku,
c)
bolo už dovezené a preverené, ale sa vyrába kusovo alebo podstatne ovplyvňuje dopravný systém alebo boli pri jeho prevádzkovaní zistené technické vady a nedostatky,
d)
bolo už dovezené a preverené, ale osobitné predpisy ustanovujú preverenie každého určeného technického zariadenia.
(3)
Ak vznikne pochybnosť o tom, či ide o zmenu, ktorá ovplyvňuje bezpečnú a plynulú prevádzku určeného technického zariadenia, je príslušný na posúdenie veci orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.
(4)
Dovoz nového typu dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení podlieha schváleniu príslušného orgánu štátnej správy.5)
§ 3
(1)
Tuzemským odberateľom určeného technického zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozumie
a)
organizácie, ktorá uzaviera hospodársku zmluvu o dovoze určeného technického zariadenia s organizáciou zahraničného obchodu,6) prípadne s inou organizáciou, ktorá má povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť,
b)
organizácie, ktorá má povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, pokiaľ dováža určené technické zariadenia pre vlastnú potrebu.
(2)
Tuzemský odberateľ určeného technického zariadenia je povinný prerokovať s orgánom štátneho odborného technického dozoru na dráhach dovoz každého určeného technického zariadenia s cieľom vylúčiť dovoz určeného technického zariadenia, pokiaľ by nevyhovovalo podmienkam bezpečnej a plynulej prevádzky.7) Na ten účel mu predloží príslušné podklady, najmä zhodnotenie technických požiadaviek podľa dopytového konania vyhľadaného určeného technického zariadenia doplnené základnými a ďalšími technickými údajmi z ponukového konania príslušnej organizácie zahraničného obchodu, s ktorou má uzavrieť hospodársku zmluvu, prípadne aj ďalšími údajmi, o ktoré ich požiada orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.
(3)
Orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach vydá na žiadosť tuzemského odberateľa odborné stanovisko k zamýšľanému dovozu podľa podkladov a doplnkov uvedených v odseku 2.
§ 4
Orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach po úspešnom preverení určeného technického zariadenia osvedčí, že určené technické zariadenie dovážané pre organizácie riadené Federálnym ministerstvom dopravy spĺňa požiadavky naň kladené.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1987.
Minister:

Ing. Blažek v. r.
1)
§ 1 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č.61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.
2)
§ 20 zákona č.51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č.104/1974 Zb.
3)
4)
§ 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 51/1964 Zb. v znení zákona č.104/1974 Zb.
5)
§ 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 18/1981 Zb. o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení.
6)
§ 3 písm. c) zákona č.42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
7)