53/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1987 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ZÁKON
z 23. júna 1987
o zvýšení niektorých dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov, zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 116/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, zákona č. 56/1984 Zb. o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a zákona č. 108/1984 Zb. o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 42 ods. 1 a 2 a v § 45 ods. 2 sa suma „950 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Kčs“ a suma „1 600 Kčs“ sumou „1 700 Kčs“.
2.
V § 60a ods. 1 a 2 sa suma „1 050 Kčs“ nahrádza sumou „1 100 Kčs“ a suma „1 700 Kčs“ sumou „1 800 Kčs“.
3.
V § 159 sa suma „950 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Kčs“ a suma „1 600 Kčs“ sumou „1 700 Kčs“.
Čl.II
Prechodné ustanovenia
(1)
Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákona, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia podľa čl. I bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
(2)
Starobné, invalidné, vdovské dôchodky, sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, sociálne dôchodky a dôchodky rodičov a súrodencov, ktoré neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v čl. I, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.