52/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
z 23. júna 1987,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, zákona č. 72/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce, zákona č. 111/1984 Zb. o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce a zákona č. 22/1985 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre pracovnoprávne vzťahy pracovníkov organizácií so zahraničnou majetkovou účasťou včítane medzinárodných hospodárskych organizácií alebo ich pobočiek so sídlom v Československej socialistickej republike môže vláda Československej socialistickej republiky ustanoviť odchylnú úpravu od Zákonníka práce, pokiaľ ide o vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, pracovnú disciplínu, pracovný čas a čas odpočinku, odmieňanie, pracovné voľno s náhradou mzdy, náhrady výdavkov v súvislosti s výkonom práce, náhradu škody a priemerný zárobok.“.
2.
Doterajší text § 127 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Organizácia ospravedlní aj neprítomnosť muža v práci po dobu, po ktorú sa mu poskytuje peňažná pomoc podľa predpisov o nemocenskom poistení alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku; po túto dobu mu nepatrí náhrada mzdy.“.
3.
§ 157 ods. 1 znie:
„(1)
V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka po dobu 28 týždňov; ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí materská dovolenka po dobu 37 týždňov.“.
4.
§ 158 znie:
㤠158
(1)
Materskú dovolenku žena nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.
(2)
Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí materská dovolenka odo dňa jej nástupu až do uplynutia doby ustanovenej v § 157 ods. 1. Ak však žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov, prípadne 31 týždňov, ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, alebo o osamelú ženu.“.
5.
V § 159 ods. 3 a 5 sa slová „12 týždňov“ nahrádzajú slovami „14 týždňov“.
6.
§ 160 ods. 2 znie:
„(2)
Materská dovolenka sa poskytuje takej žene odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu 22 týždňov, a ak žena prevzala dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, po dobu 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek osem mesiacov. Ďalšia materská dovolenka sa poskytuje až do dňa, keď dieťa dosiahne vek dva roky.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.