1/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1987 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva palív a energetiky
zo 17. decembra 1986,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:
Čl. I
Ustanovenie § 25 ods. 2 vyhlášky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív, sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1987.
Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.