9/1986 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1986 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 20. decembra 1985
o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 1 ods. 3 vládneho nariadenia č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. sa dopĺňa takto:
Zoznam omamných látok uvedený v prílohe č. 3 sa dopĺňa týmito látkami:
I.
skupina
alfentanil N-/1-/2-/4 ethyl-4,5 dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl/ /-4-methoxymethyl/ -4-piperidinyl/ -N-phenylpropanamid monohydrochlorid
metamfetamín /+/-2-metylamino-1-fenylpropan.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1986.
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Pješčák CSc. v. r.

Minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.