27/1985 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 29. marca 1985
o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce (ďalej len „zákonník“):
Výnimočné skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni
§ 1
Ak nie je z prevádzkových dôvodov možné poskytnúť pracovníkom organizácií riadených ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky alebo národnými výbormi nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní aspoň 32 hodín (§ 92 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že čas tohto odpočinku bude aspoň 24 hodín
a)
pri sezónnych a kampaňových prácach,
b)
pri prácach v doprave, v kultúrnych zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v nepretržitých prevádzkach,
s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín raz za tri týždne.
§ 2
(1)
Pri prácach, pri ktorých je pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý podľa smerníc nadriadeného orgánu Slovenskej socialistickej republiky (§ 85 ods. 2 zákonníka) na obdobie celého kalendárneho roka, môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že v období s vyššou potrebou práce nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín pripadne na jednotlivých pracovníkov raz za dva týždne.
(2)
Nepretržitý odpočinok v týždni môže byť v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku upravený aj pri prácach pri ošetrovaní hospodárskych zvierat a v rastlinnej výrobe na obdobie špičkových poľnohospodárskych prác.
§ 3
Odchylné poskytovanie nepretržitého odpočinku v týždni a jeho výnimočné skrátenie
(1)
Pri prácach na určených stavbách, pri určených montážnych a opravárskych prácach, pri ktorých je pracovný čas rozvrhnutý odchylne (§ 85 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť podľa smerníc nadriadeného ústredného orgánu Slovenskej socialistickej republiky pracovný čas tak, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín raz za dva týždne. Stavby a práce uvedené v predchádzajúcej vete určuje uvedený ústredný orgán po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
(2)
Vedúci organizácie môže výnimočne rozvrhnúť pracovný čas za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku tak, že čas nepretržitého odpočinku bude aspoň 48 hodín pri prácach vykonávaných
a)
na odvrátenie následkov živelných udalostí,
b)
v dôsledku havárií stavebných objektov,
c)
pri technologických procesoch, ktoré nemôžu byť prerušené,
s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 64 hodín najmenej raz za štyri týždne.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 139/1976 Zb. o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni sa zrušuje.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Colotka v. r.