63/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 6. června 1984
o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 397 odst. 4 občanského zákoníku:
§ 1
Občan může opakovaně přenechávat nemovitost (napři. rodinný domek, rekreační chatu, pozemek) nebo její část (např. byt, místnost) jinému k dočasnému užívání za náhradu za účelem ubytování v rámci cestovního ruchu (dále jen „dočasné ubytování v soukromí“) jen se souhlasem místního národního výboru,1) v jehož obvodě je nemovitost2) (dále jen „národní výbor“).
§ 2
Občan může poskytovat dočasné ubytování v soukromí v případech uvedených v § 1 jen prostřednictvím organizace oprávněně provozující služby cestovních kanceláří,3) s kterou uzavřel smlouvu (dále jen „pověřená organizace“).
§ 3
(1)
V žádosti o udělení souhlasu občan uvede
a)
své jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
b)
označení prostoru, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytovat, jeho popis, umístění a vybavení,
c)
období, na které má být souhlas vydán.
(2)
K žádosti občan připojí souhlas vlastníka (spoluvlastníků) nebo správce nemovitosti a zpravidla i vyjádření pověřené organizace.
(3)
Občan je povinen sdělit případně další potřebné údaje, vyžádané národním výborem.
§ 4
Národní výbor ve svém rozhodnutí, jímž uděluje souhlas,
a)
zařadí prostor, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytováno, podle vybavenosti do příslušné skupiny;4) na tomto základě se určí cena ubytování podle cenových předpisů,
b)
určí dobu, na kterou se souhlas vydává,
c)
určí, s kterou organizací občan uzavře smlouvu, v níž budou upraveny podmínky, za nichž bude občan poskytovat dočasné ubytování v soukromí.
§ 5
Občan je povinen poskytovat dočasné ubytování v soukromí v souladu s rozhodnutím, kterým byl udělen souhlas, se smlouvou uzavřenou s pověřenou organizací a s obecně závaznými právními předpisy, zejména s hygienickými předpisy.5)
§ 6
Národní výbor může souhlas odejmout,
a)
jestliže občan při poskytování dočasného ubytování v soukromí porušil vůči ubytované osobě povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo nedodržuje své povinnosti vyplývající z rozhodnutí národního výboru nebo ze smlouvy uzavřené s pověřenou organizací,
b)
jestliže to vyžaduje důležitý zájem společnosti.
§ 7
Poskytování dočasného ubytování v soukromí v rozporu s tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů.6)
§ 8
Občan, který před účinností tohoto nařízení uzavřel se socialistickou organizací smlouvu o poskytování dočasného ubytování v soukromí, může do 31. prosince 1984 poskytovat dočasné ubytování v souladu s uzavřenou smlouvou bez souhlasu národního výboru podle § 1.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1984.
Korčák v. r.
1)
§ 3 písm. a) zákona České národní rady č. 120/1983 Sb., o stanovení působností národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu.
2)
§ 7 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
3)
§ 9, 13 a 14 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
4)
Ceník maloobchodních cen pro přechodné ubytování, obor 953 MC - 7/75/82.
5)
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení, zejména vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, a vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
6)
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.