57/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 20. júna 1984
o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného a zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „umelcov“ vkladajú tieto slová: „občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena e). Doterajšie ustanovenie písmena f) sa označuje ako ustanovenie písmena e).
3.
V § 10 ods. 2 sa slová „okrem pracovných príjmov nemá inak zabezpečenú obživu a ani nežije“ nahrádzajú slovami „ak nežije“.
4.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej osoby“.
5.
§ 18 ods. 2 znie:
„(2)
Po skončení povinnej školskej dochádzky sa dieťa považuje za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 26 rokov, ak
a)
sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom alebo
b)
sa nemôže pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo
c)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo je schopné sa naň pripravovať len za mimoriadnych podmienok alebo
d)
pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav je neschopné vykonávať sústavné zamestnanie alebo by vykonávanie takého zamestnania vážne zhoršilo jeho zdravotný stav.“.
6.
§ 19 znie:
㤠19
Prídavky podľa tohto zákona nepatria na dieťa, na ktoré patrí výchovné k dôchodku alebo ktorému sa poskytuje invalidný dôchodok.“.
7.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok“.
8.
V § 25 ods. 2 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa.
9.
§ 31 sa vypúšťa.
10.
V § 35 sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako ustanovenie písmena b).
11.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „ktoré príjmy sa zahŕňajú do vlastného príjmu dieťaťa,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.