56/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1984 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 20. júna 1984
o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení a zákona č. 116/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „učni“.
2.
V § 3 písm. c) sa za slovo „advokáti,“ vkladajú tieto slová: „žiaci a“.
3.
§ 10 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
doba štúdia od prvého ročníka strednej školy, najskôr však po skončení ôsmich rokov školskej dochádzky;“.
4.
V § 14 ods. 3 sa za slová „skončil zamestnanie“ vkladajú tieto slová: „alebo pred rokom, do ktorého spadá deň, od ktorého sa priznáva starobný dôchodok“.
5.
V § 32 ods. 2 sa slová „veku rozhodujúceho pre skončenie povinnej školskej dochádzky“ nahrádzajú slovami „veku, v ktorom sa končí návšteva základnej školy“,
6.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 4 a 6. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
7.
V § 46 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výchovné nepatrí na dieťa, ktorému sa poskytuje invalidný dôchodok.“.
8.
V § 46 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok“.
9.
V § 46 ods. 5 sa slová „§ 40 ods. 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3“.
10.
V § 73 ods. 3 sa slová „§ 40 ods. 3 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3“.
11.
§ 78 ods. 5 až 7 znie:
„(5)
Pri určení náhrady ušlej pracovnej odmeny sa prihliada na týchto občanov:
a)
na maloleté deti (aj osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a na vnukov), ak žijú s vojakom v spoločnej domácnosti; ak nežijú v spoločnej domácnosti, prihliada sa na nich, len ak im vojak poskytuje podporu (výživné) aspoň 100 Kčs mesačne;
b)
na plnoleté deti (aj osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) do 26 rokov veku, pokiaľ spĺňajú podmienky ustanovené v § 40 ods. 3 druhej vete a neposkytuje sa im invalidný dôchodok, ak žijú s vojakom v spoločnej domácnosti; ak nežijú v spoločnej domácnosti, prihliada sa na nich, len ak im vojak poskytuje podporu (výživné) aspoň 100 Kčs mesačne;
c)
na iných občanov [aj deti, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b)], ak nemajú vlastný príjem presahujúci 690 Kčs mesačne, žijú s vojakom v spoločnej domácnosti a majú v nej plné zaopatrenie alebo síce nežijú v spoločnej domácnosti, ale vojak im poskytuje výživné aspoň 100 Kčs mesačne;
d)
na manželku (družku), prípadne na manžela (druha), ak žije s vojakom (vojačkou) v spoločnej domácnosti;
e)
na manželku (manžela), ktorá nežije s vojakom (vojačkou) v spoločnej domácnosti, a na rozvedenú manželku, ak nemajú vlastný príjem presahujúci 690 Kčs mesačne a vojak im poskytuje výživné aspoň 100 Kčs mesačne.
(6)
Sumy príjmov občanov uvedených v predchádzajúcom odseku sú však 880 Kčs mesačne, ak ide o pozostalých po účastníkovi odboja, ktorým bol dôchodok priznaný podľa § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2 a § 60.
(7)
Vykonávacie predpisy ustanovujú, ktoré príjmy sa započítavajú do priemernej pracovnej odmeny podľa odseku 4; tieto predpisy tiež ustanovujú, ktoré príjmy sa nezapočítavajú do vlastného príjmu občanov uvedených v odseku 5 písm. c) a e), prípadne na ktoré príjmy sa pri zisťovaní vlastného príjmu neprihliada.“.
12.
§ 87 včítane nadpisu znie:
㤠87
Starostlivosť o mladistvých
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou mladším ako 18 rokov sa po skončení základnej školy prednostne zabezpečuje príprava na vhodné povolanie v stredných školách, pokiaľ možno spolu so zdravou mládežou, prípadne v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Ak mladiství nemajú predpoklady pre takú prípravu, zabezpečia im národné výbory po skončení povinnej školskej dochádzky možnosť umiestnenia vo vhodnom zamestnaní v organizáciách, ktoré im zabezpečia získanie potrebnej kvalifikácie zaškolením.44) Národné výbory každoročne vyhradia v plánoch rozmiestnenia dorastu počet miest v stredných školách a osobitných učilištiach potrebný pre mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.“.
13.
V § 168 sa vypúšťa ustanovenie písmena c). Doterajšie ustanovenia písmen d) a e) sa označujú ako ustanovenia písmen c) a d).
14.
V § 169 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).
15.
V § 172 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „a spôsob zúčtovania starobného, invalidného, čiastočného invalidného a osobného dôchodku pri jeho súbehu s osobitným príspevkom baníkov.45)“.
Čl. II
(1)
Výplata sirotského dôchodku a výchovného zastavená pred účinnosťou tohto zákona z dôvodov, že dieťa malo vlastný hrubý mesačný príjem vyšší ako 780 Kčs alebo že dieťa uzavrelo sobáš a hrubý mesačný príjem v rodine na osobu bol vyšší ako 780 Kčs, sa obnoví na žiadosť oprávneného najskôr od účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané pred 1. januárom 1976 nedosahuje výšku súm ustanovených v § 47 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení, upravia sa na tieto sumy na žiadosť najskôr od splátky za mesiac september 1984.
(3)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré nebolo pred 1. februárom 1982 priznané, pretože by dôchodok spolu so zvýšením presiahol sumu 1800 Kčs mesačne, alebo ktoré bolo z tohto dôvodu priznané v nižšej sume, sa prizná alebo upraví podľa § 47 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení na žiadosť najskôr od splátky za mesiac september 1984.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
44)
§ 142 Zákonníka práce.
45)
§ 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášok č. 21/1982 Zb. a č. 145/1982 Zb.