Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

143/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1995 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 15. novembra 1984
o základnej škole
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 14 ods. 2 písm. a), § 22a ods. 2 a § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon):
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje plnenie povinnej školskej dochádzky a organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a pravidlá hodnotenia, klasifikácie a správania žiakov.
§ 1a
Organizácia základnej školy
(1)
Základná škola má deväť ročníkov. Má dva stupne. Prvý stupeň je štvorročný, druhý stupeň sa od piateho ročníka spravidla diferencuje podľa záujmov a schopností žiakov.
(2)
Úspešným skončením deviateho ročníka základnej školy alebo ôsmeho ročníka základnej školy a prvého ročníka strednej školy žiak získava základné vzdelanie.
(3)
Základná škola poskytuje priestory a primerané vybavenie na vyučovanie náboženstva.1)
Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
§ 2
(1)
Zápis do prvého ročníka základnej školy (ďalej len „škola“) sa koná každoročne od 15. januára do 15. februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ školy. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak o to požiada rodič alebo iný zákonný zástupca (ďalej len „zástupca žiaka“), lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží mu okresný národný výbor (ďalej len „národný výbor“)2) začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. O možnosti odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky škola informuje zástupcu žiaka pri zápise. Ak zástupca žiaka požiada o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k žiadosti priloží vyjadrenie okresnej pedagogicko-psychologickej poradne3) a lekára.
(2)
Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže národný výbor na návrh riaditeľa školy, po prerokovaní so zástupcom žiaka a vyjadrení okresnej pedagogicko-psychologickej poradne3) dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok.2)
(3)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka, riaditeľa školy alebo národného výboru môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať, ak ide o prevedenie na inú školu v rámci územného obvodu jedného národného výboru; ak ide o prevedenie na inú školu v územnom obvode iného národného výboru, robí sa tak po dohode obidvoch národných výborov.
(4)
Prevedenie žiaka do inej školy sa musí prerokovať so zástupcom žiaka; pri prevedení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti.
(5)
Ak sa žiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa žiak prevádza, dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.
(6)
Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zástupca žiaka je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a v štátnej reprezentácii.
(7)
Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zástupca žiaka; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva, alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.
§ 2a
Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vzťahuje aj na deti cudzincov s dlhodobým alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.2a)
§ 3
(1)
Zo zdravotných a iných vážnych dôvodov možno žiaka úplne alebo čiastočne oslobodiť od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo na jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia vyučujúceho učiteľa a obvodného detského (školského) lekára; ak ide o žiaka zrakovo, sluchovo a telesne postihnutého alebo o žiaka s chybou reči aj po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a odborného lekára.
(2)
Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní; ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jeho vyučovania nezúčastňuje.
(3)
Žiakom, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy4) a sú v domácom ošetrení, poskytuje škola individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Zástupca žiaka je povinný utvoriť učiteľom, ktorí zabezpečujú individuálne vyučovanie, podmienky na túto činnosť.
(4)
Mimoriadne nadaného žiaka môže riaditeľ školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovaní predchádzajúceho ročníka5) na základe výsledkov komisionálneho preskúšania, vyjadrenia obvodného detského (školského) lekára a okresnej pedagogicko-psychologickej poradne; žiaka možno preradiť do vyššieho ročníka len so súhlasom zástupcu žiaka.
§ 3a
(1)
Do školy možno zapísať aj žiakov zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých alebo žiakov s chybami reči.
(2)
Pri školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými chybami učenia a správania, pre zrakovo, sluchovo, mentálne a telesne postihnutých žiakov alebo pre žiakov s chybami reči. Zaraďovanie žiakov, počty žiakov v triede a organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti upravuje osobitný predpis.6)
§ 4
(1)
Do tried s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov alebo skupín predmetov7) zaraďuje žiaka riaditeľ školy na základe odporúčania školy, do ktorej žiak dochádza, a podľa nadania a predpokladov žiaka; nadanie a predpoklady žiaka sa overia komisionálnym preskúšaním. Na zaradenie žiaka do týchto tried je potrebný súhlas zástupcu žiaka.
(2)
Žiaka, ktorý nepreukáže predpoklady na plnenie povinnej školskej dochádzky v triedach uvedených v odseku 1 (trvale neuspokojivý prospech, zdravotné dôvody, výchovné dôvody a pod.), preradí riaditeľ školy na konci klasifikačného obdobia po prerokovaní v pedagogickej rade a po oznámení zástupcovi žiaka do príslušnej školy (triedy), v ktorej má plniť povinnú školskú dochádzku. Ak o preradenie žiaka požiada zástupca žiaka, alebo to zo zdravotných dôvodov navrhne obvodný detský (školský) lekár, riaditeľ školy preradí žiaka aj počas klasifikačného obdobia.
Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
§ 5
(1)
Vyučovanie sa začína o 8. hodine; podľa miestnych podmienok môže riaditeľ školy určiť začiatok vyučovania od 7.30 hod. do 8.30 hod.: v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy môže riaditeľ školy určiť začiatok vyučovania na 7. hodinu. Ak z priestorových dôvodov nemožno vyučovanie zabezpečiť pre všetkých žiakov v dopoludňajších hodinách, organizuje sa výnimočne vo dvoch smenách. Vyučovanie a výchovná činnosť sa končia najneskôr o 18. hodine.
(2)
Stredajšie popoludnie a pri smenovom vyučovaní stredajšie dopoludnie je určené na mimoškolskú záujmovú činnosť a na oddych žiakov. V tomto čase sa nevyučuje a učitelia neukladajú žiakom písomnú domácu prípravu.
(3)
Vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju predlžovať. Spravidla po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka 15 až 30 minút. Jej dĺžku určí riaditeľ školy. Žiaci cez hlavnú prestávku opúšťajú učebňu; ak sú na to utvorené podmienky, zdržiavajú sa mimo školskej budovy v určených priestoroch školy. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Pri smenovom vyučovaní možno skrátiť každú vyučovaciu hodinu popoludňajšej smeny na 40 minút. V školách s internátom sa dĺžka vyučovacích hodín neskracuje.
(4)
V prvom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac štyri vyučovacie hodiny, v druhom až štvrtom ročníku päť vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni najviac sedem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, žiaci siedmeho až deviateho ročníka osem vyučovacích hodín.
(5)
Škola organizuje školské výlety. Riaditeľ školy ich zaradí do pracovného plánu školy, pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie. Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodenný výlet, pre žiakov piateho až deviateho ročníka dva jednodenné alebo jeden dvojdenný výlet. Žiakom piateho až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
(6)
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri branných cvičeniach, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.
(7)
Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou výchovno-výcvikových zájazdov.
(8)
Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
(9)
Školy utvárajú podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov; na ten účel sprístupňujú objekty a priestory ihrísk, telocviční, plavární, klubov a učební. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiaka základnej školy
§ 6
Stupne hodnotenia a klasifikácie
(1)
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný.
(2)
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 - menej uspokojivé
4 - neuspokojivé.
(3)
Celkový prospech žiaka sa hodnotí
a)
v 1. až 4. ročníku školy týmito stupňami:
prospel
neprospel,
b)
v 5. až deviatom ročníku školy týmito stupňami:
prospel s vyznamenaním
prospel veľmi dobre
prospel
neprospel.
(4)
Výsledky práce v záujmových útvaroch organizovaných školou sa hodnotia týmito stupňami:
pracoval úspešne
pracoval.
(5)
Klasifikácia podľa odseku 1 sa v ročníkoch a vyučovacích predmetoch určených Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky nahrádza slovným hodnotením.
§ 7
Celkové hodnotenie žiaka
(1)
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky klasifikácie v jednotlivých vyučovacích predmetoch a klasifikáciu jeho správania.
(2)
Ak nie je možné žiaka klasifikovať na konci prvého polroka pre vážne objektívne príčiny, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín, a to tak, aby sa táto klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nie je možné klasifikovať žiaka ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje.
(3)
Ak nie je možné klasifikovať žiaka na konci druhého polroka pre vážne objektívne príčiny, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín, a to tak, aby sa táto klasifikácia žiaka mohla vykonať najneskôr do 15. októbra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
§ 8
(1)
Ak má zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka; ak príslušný predmet vyučuje sám riaditeľ školy, môže zástupca žiaka požiadať o komisionálne preskúšanie národný výbor. Riaditeľ školy, prípadne národný výbor posúdia oprávnenosť žiadosti a oznámia zástupcovi žiaka, či bude žiak preskúšaný.
(2)
Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní; ak pre neprítomnosť žiaka nie je možné preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ školy zástupcovi žiaka; ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné.
§ 9
Opravné skúšky
(1)
Žiakovi piateho až deviateho ročníka školy, ktorý je na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, umožní riaditeľ školy vykonať opravné skúšky.
(2)
Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. Ak žiak z vážnych dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy mu umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra; do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník. Žiak môže v jednom dni robiť iba jednu opravnú skúšku.
(3)
Ak žiak nepríde na opravné skúšky v určenom termíne bez odôvodneného ospravedlnenia, klasifikuje sa v predmete, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom „nedostatočný“.
(4)
Opravné skúšky sa konajú ako komisionálne skúšky.
§ 10
Ak žiak kurzu (vrátane jeho externej formy) na doplnenie vzdelania poskytovaného základnou školou8) bol pri skúškach na záver tohto kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“, umožní mu riaditeľ školy vykonať opravnú skúšku. Ak bol žiak stupňom „nedostatočný“ klasifikovaný najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky vykonať do dvoch mesiacov, ak bol stupňom „nedostatočný“ klasifikovaný z viac predmetov, môže opravné skúšky vykonať najskôr za pol roka.
§ 11
Pravidlá správania (školský poriadok)
(1)
Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
(2)
Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov, do školskej družiny a školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
(3)
Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
(4)
Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov.
(5)
Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; zdržovať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených vnútorným poriadkom školy.
(6)
Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napríklad fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok).
(7)
Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zástupcu žiaka alebo ním poverenej osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú najesť alebo vypiť si nealkoholický nápoj. Žiaci sa môžu zúčastniť na filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o večerné predstavenie, môžu ich navštíviť len v sprievode zástupcu žiaka alebo ním poverených osôb.
(8)
Žiak môže účinkovať opakovane v divadle, vo filme, v televízii alebo v iných obdobných verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľa školy.
§ 12
Výchovné opatrenia
(1)
Pochvaly a iné ocenenia9) sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
(2)
Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
(3)
Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca národného výboru alebo zástupca spoločenskej organizácie.
(4)
V osobitne odôvodnených prípadoch (napríklad statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty) udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie orgány národného výboru alebo minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
(5)
Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
(6)
Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
(7)
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa a pokarhanie od riaditeľa školy.
(8)
Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
(9)
O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka; opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
Záverečné ustanovenia
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 126/1978 Zb. o základnej škole,
2.
úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1975 č. 4116/1975-I o organizácii základných deväťročných škôl, registrovaná v čiastke 22/1975 Zb.,
3.
úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 7. júla 1980 č. 5138/1980-20 o zriaďovaní a organizácii tried pre nadaných a talentovaných žiakov na základných školách, registrovaná v čiastke 4/1981 Zb.,
4.
smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 26. júla 1973 č. 8363/1973-I o individuálnom vyučovaní detí, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu dochádzať do školy, registrované v čiastke 28/1973 Zb.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.
1)
§ 5 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
2)
§ 34 školského zákona.§ 10 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).
2a)
Napr. § 19 zákona č. 498/1990 Zb. o utečencoch; § 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.
3)
4)
5)
7)
6)
Vyhláška MŠ SSR č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.
8)
9)