112/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985 do 31.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 15. novembra 1984
o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 57/1984 Zb., podľa § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 121/1975 Zb. a zákona č. 57/1984 Zb., podľa § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb. a podľa § 21 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.:
§ 1
Prídavky na deti patriace podľa predpisov o nemocenskom zabezpečení1) sú mesačne
na jedno dieťa 200 Kčs
na dve deti 650 Kčs
na tri deti 1210 Kčs
na štyri deti 1720 Kčs
a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 350 Kčs mesačne.
§ 2
Výchovné k dôchodkom patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení2) je mesačne
na jedno dieťa Kčs na dve deti Kčs na tri deti Kčs na štyri detiKčs
k dôchodku invalidnému 250 650 1210 1720
inému 200 650 1210 1720

a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa o 350 Kčs mesačne.
§ 3
Príspevok na úhradu potrieb dieťaťa patriaci podľa predpisov o pestúnskej starostlivosti3) je 750 Kčs, a ak je dieťa staršie ako 10 rokov, 850 Kčs za kalendárny mesiac.
§ 4
Odmena pestúna patriaca podľa predpisov o pestúnskej starostlivosti,4) a to aj pri spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov, je za každé zverené dieťa 300 Kčs za kalendárny mesiac.
§ 5
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 68/1980 Zb., ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti;
2.
§ 1 a 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 9/1982 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Štrougal v. r.
1)
§ 24 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb.§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl a § 33 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb.§ 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 99/1972 Zb. a zákona č. 121/1975 Zb.
2)
§ 46 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.
3)
§ 6 ods. 1 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.
4)
§ 9 zákona č. 50/1973 Zb.