109/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
ZÁKON
z 13. novembra 1984
o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení a zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského sa mení takto:
1.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Nemocenské sa určí z priemernej čistej mzdy pracovníka pripadajúcej na pracovný deň (ďalej len „čistá denná mzda"), najviac však zo sumy 150 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.1)“.
Čl. II
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 89/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského a zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1, § 14, § 19a ods. 3, § 22 ods. 1 a v § 29 ods. 2 sa suma 100 Kčs nahrádza sumou 150 Kčs.
2.
§ 10 ods. 3 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení takto:
V § 17 ods. 1 sa suma 100 Kčs nahrádza sumou 125 Kčs.
Čl. IV
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení a zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 750 Kčs.
2.
§ 8 ods. 1 znie:
„(1)
Peňažná pomoc v materstve sa určuje z priemernej čistej mzdy pracovníčky pripadajúcej na pracovný deň (ďalej len „čistá denná mzda“), najviac však zo sumy 150 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.1)“.
Čl. V
Nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, peňažná pomoc v materstve a vyrovnávací príspevok v ťarchavosti a materstve, vyplácané vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov, sa upraví podľa predchádzajúcich článkov bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákona.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 85 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. a zákona č. 20/1975 Zb.