Predpis bol zrušený predpisom 100/1988 Zb.

108/1984 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1985 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
ZÁKON
z 13. novembra 1984
o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
(1)
Zvyšujú sa dôchodky zo sociálneho zabezpečenia (poistenia) priznané pred 1. januárom 1971, a to starobné, invalidné, čiastočne invalidné, vdovské a sirotské dôchodky.
(2)
Zvýšenie patrí aj k dôchodkom priznaným po 31. decembri 1970, ak ide o
a)
starobné, invalidné a čiastočne invalidné dôchodky, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 1971 a ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 1976, pokiaľ tieto dôchodky boli vymerané z priemerného mesačného zárobku alebo z iného obdobného základu vypočítaného za obdobie ukončené pred 1. januárom 1971,
b)
vdovské a sirotské dôchodky, ak sú vymerané z dôchodkov uvedených v odseku 1 alebo v ustanovení písmena a).
(3)
Zvýšenie patrí
a)
k starobnému a invalidnému dôchodku v sume 70 Kčs mesačne,
b)
k čiastočnému invalidnému dôchodku a sirotskému dôchodku obojstranne osirelého dieťaťa v sume 35 Kčs mesačne,
c)
k vdovskému dôchodku v sume 42 Kčs mesačne,
d)
k sirotskému dôchodku jednostranne osirelého dieťaťa v sume 21 Kčs mesačne.
(4)
Ak dôchodca poberá viacero dôchodkov, ku ktorým sa poskytuje zvýšenie, patrí zvýšenie len k jednému z nich, a to výhodnejšie. Toto zvýšenie sa pre súbeh dôchodkov neznižuje o polovicu; na účely úpravy výšky dôchodkov pri ich súbehu sa na zvýšenie neprihliada.
(5)
Zvýšenie k dôchodku patrí, aj keď dôchodok spolu s ním prekročí hranice obmedzujúce výšku dôchodku určeným percentným pomerom k priemernému mesačnému (ročnému) zárobku alebo prekročí najvyššie výmery dôchodku (úhrnu dôchodkov pri súbehu) určené pevnými sumami. Zvýšenie spolu s dôchodkom (úhrnom dôchodkov) nesmie však prekročiť hranicu ustanovenú v § 66 ods. 2 prvej vete zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.
(6)
Ak sa dôchodok vypláca v zníženej výmere pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo ak jeho výplata je obmedzená,1) prizná sa zvýšenie k takto upravenému dôchodku.
(7)
Pri výpočte dôchodku, ktorého výška sa určuje z dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie, a pri zvyšovaní dôchodku pre bezmocnosť sa na zvýšenie neprihliada.
(8)
Zvýšenia dôchodkov podľa predchádzajúcich odsekov a podľa čl. I zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. a čl. I zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. sú zahrnuté v určenej najnižšej výmere dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu (čl. II č. 1, 8 a 9) a v najnižších výmerách dôchodkov účastníkov odboja uvedených v čl. II č. 4 až 7. Zvýšenie k starobnému, invalidnému a čiastočnému invalidnému dôchodku podľa predchádzajúcich odsekov nepatrí, ak sa tieto dôchodky poskytujú vo výmere uvedenej v čl. II č. 3.
(9)
Zvýšenie dôchodku sa vypláca mesačne vopred súčasne s mesačnými sumami dôchodku.
(10)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia o zvýšení dôchodkov predpisy o dávkach dôchodkového zabezpečenia obdobne.
Čl. II
Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov, zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 116/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení, a zákona č. 56/1984 Zb. o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 42 ods. 1 a 2 a v § 45 ods. 2 sa suma 880 Kčs nahrádza sumou 950 Kčs a suma 1500 Kčs sumou 1600 Kčs.
2.
§ 46 ods. 1 znie:
„(1)
Výchovné patrí požívateľovi starobného, invalidného, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, čiastočného dôchodku za výsluhu rokov, osobného a sociálneho dôchodku na každé dieťa (§ 40). Požívateľke vdovského dôchodku patrí výchovné na každé dieťa (§ 40), ak nie je účastná nemocenského zabezpečenia46) a má v priamom zaopatrení aspoň jedno dieťa vo veku do troch rokov. Výchovné patrí aj na dieťa zverené požívateľovi niektorého z uvedených dôchodkov do pestúnskej starostlivosti. Výchovné nepatrí na dieťa, ktorému sa poskytuje invalidný dôchodok.
3.
§ 56 ods. 2 znie:
(2) Starobný a invalidný dôchodok je najmenej, ak ide o účastníka odboja
skupiny Kčs mesačne
I. 1770
II. 1470
III. 1270
IV. 1170.".“.
4.
§ 57 ods. 2 znie:
„(2)
Vdovský dôchodok vdovy po účastníkovi odboja I. skupiny je najmenej 1140 Kčs mesačne a vdovy po účastníkovi odboja II. až IV. skupiny je najmenej 960 Kčs mesačne.“.
5.
§ 57 ods. 5 znie:
„(5)
Ak vdova po účastníkovi odboja nemá nárok na vdovský dôchodok, požíva však starobný alebo invalidný dôchodok, patrí tento dôchodok najmenej vo výške 1140 Kčs mesačne, ak ide o vdovu po účastníkovi odboja I. skupiny, a vo výške 960 Kčs mesačne, ak ide o vdovu po účastníkovi odboja II. až IV. skupiny.“.
6.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
Ak sa účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa účastníkovi odboja
skupiny vo výške Kčs mesačne
I.                                 1770
II.                                 1470
III.                                 1270
IV.                                 1170.
(2)
Ak sa vdove po účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa vo výške 960 Kčs mesačne.“.
7.
V § 60 sa suma 880 Kčs nahrádza sumou 950 Kčs a suma 1500 Kčs sumou 1600 Kčs.
8.
§ 60a včítane nadpisu znie:
㤠60a
Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu a zvýšenie dôchodku pre bezmocnosť
(1)
Ak vdovský dôchodok vdovy po účastníkovi odboja je jediným zdrojom príjmu vdovy a nedosahuje sumu 1050 Kčs mesačne, zvyšuje sa na túto sumu. Ustanovenia § 42 ods. 1 časti prvej vety za bodkočiarkou a odseku 4 platia obdobne.
(2)
Ak dôchodok (úhrn dôchodkov) nedosahuje sumu 1700 Kčs mesačne a je jediným zdrojom príjmu dôchodcu a jeho rodinného príslušníka, z ktorých jeden je účastníkom odboja, zvyšuje sa dôchodok (úhrn dôchodkov) na túto sumu. Ustanovenia § 42 ods. 2 až 4 platia obdobne.
(3)
Zvýšenie dôchodku pre bezmocnosť sa prizná aj nad hranicu uvedenú v § 47 ods. 1, ak bol dôchodok (úhrn dôchodkov) upravený podľa predchádzajúceho odseku.“.
9.
V § 159 sa suma 880 Kčs nahrádza sumou 950 Kčs a suma 1500 Kčs sumou 1600 Kčs.
Čl. III.
Prechodné ustanovenia
(1)
Zvýšenie dôchodku podľa čl. I sa poskytuje k dôchodkom ktoré sa priznali pred 1. januárom 1971 (čl. I ods. 1), bez žiadosti; zvýšenie k dôchodkom, ktoré sa priznali po 31. decembri 1970 (čl. I ods. 2), sa poskytuje na žiadosť.
(2)
Zvýšenie dôchodku podľa čl. I sa poskytuje k dôchodkom vyplácaným ku dňu účinnosti tohto zákona od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
(3)
Starobné, invalidné, vdovské dôchodky, sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, sociálne dôchodky a dôchodky rodičov a súrodencov vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákona, ktoré sú upravené ako jediný zdroj príjmu dôchodcu (§ 42 ods. 1, § 45 ods. 2 prvá veta a § 159 prvá veta zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov), sa zvýšia na sumu 950 Kčs (čl. II č. 1 a 9) bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona. Pokiaľ dôchodky uvedené v predchádzajúcej vete neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú sumu 950 Kčs (čl. II č. 1 a 9), prípadne sumu 1050 Kčs (čl. II č. 8 - § 60a ods. 1), upravia sa na žiadosť najskoršie od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
(4)
Úprava starobného, invalidného, sociálneho dôchodku a dôchodku rodičov a súrodencov, na ktorý je odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu (§ 42 ods. 2, § 45 ods. 2 druhá veta a § 159 druhá veta zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov), z dôvodu jediného zdroja príjmu na sumu 1600 Kčs (čl. II č. 1 a 9) sa vykoná na žiadosť najskoršie od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona. To tiež platí, ak ide o úpravu dôchodku (úhrnu dôchodkov), ktorý je jediným zdrojom príjmu, na sumu 1700 Kčs podľa čl. II č. 8 (§ 60a ods. 2).
(5)
Dôchodky účastníkov odboja, ktoré nedosahujú výšku ustanovenú v čl. II č. 3 až 7, sa upravia na žiadosť najskoršie od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
(6)
Čiastočné invalidné dôchodky účastníkov odboja priznané pred účinnosťou tohto zákona sa na žiadosť prepočítajú vzhľadom na novoustanovenú najnižšiu výmeru invalidného dôchodku účastníka odboja (čl. II č. 3), ak je to pre nich výhodnejšie. Úprava dôchodkov sa vykoná najskoršie od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tohto zákona.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
1)
§ 39 a § 64 ods. 2 tretia veta zákona č. 121/1975 Zb.
46)
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na jeho vykonanie. Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov. Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 128/1975 Zb. v znení neskorších predpisov.