74/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 8. června 1983,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 36 odst. 1 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích:
Čl. I
Příloha 1 vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb., se doplňuje takto:
Položka G sazebníku I se doplňuje o body č. 4 a č. 5, které zní:
„4. smlouvy o zřízení, změně nebo zrušení věcného břemene . . . . . 100 Kčs
5. smlouvy o výstavbě nového domu s byty v osobním vlastnictví,*) jejich změny a doplňky . . . . . 100 Kčs“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Ing. Tlapák v. r.
*)
Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.