54/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. marca 1983
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky
Dňa 28. augusta 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 8. januára 1983.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zambijskej republiky, vedené prianím zlepšiť vzťahy medzi oboma štátmi spoluprácou v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa na tomto:
Článok 1
V rámci tejto Dohody budú zmluvné strany rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu a zdravotníckej starostlivosti včítane výmeny delegácií a jednotlivcov.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, zdravotníckymi a umeleckými inštitúciami svojich štátov predovšetkým:
a)
podporovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých ústavov;
b)
organizovaním umeleckých, kultúrnych a informatívnych výstav na území oboch zmluvných strán;
c)
usporadúvaním koncertov, divadelných a iných predstavení umelcov na území oboch zmluvných strán;
d)
prekladaním, vydávaním a sprístupňovaním literárnych a vedeckých prác oboch zmluvných strán príslušným organizáciám a inštitúciám oboch zmluvných strán;
e)
výmenou kníh, časopisov, názorných inštrukčných pomôcok výuky a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy;
f)
výmenou tlačového, rozhlasového a televízneho materiálu v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch zmluvných strán;
g)
podporovaním vzájomnej spolupráce v oblasti filmovej tvorby a sprístupňovaním filmov z oblasti vedy a školstva druhej zmluvnej strane na jej území;
h)
pozývaním pozorovateľov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné medzinárodné stretnutia v oblasti uvedenej v článku 1 Dohody, ktoré sa budú konať na území druhej zmluvnej strany za predpokladu, že to dovoľujú predpisy a poriadky týchto stretnutí.
Článok 3
Každá zmluvná strana umožní poskytovaním štipendií študentom oboch zmluvných strán študovať na príslušných školských inštitúciách podľa vzájomne dohodnutých podmienok.
Článok 4
V súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi bude každá zmluvná strana uznávať diplomy a akademické hodnosti udelené v druhom štáte.
Článok 5
Zmluvné strany dovolia vedcom a výskumným pracovníkom prístup do knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých ústavov v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať v najvyššej možnej miere športové súťaže medzi štátnymi príslušníkmi svojich štátov a výmenu športovcov, výchovných odborníkov a športových družstiev.
Článok 7
Za účelom vykonávania tejto Dohody zmluvné strany dohodnú vykonávacie plány vždy na určité časové obdobia, v ktorých budú spresňovať konkrétne akcie spolupráce včítane finančných podmienok.
Článok 8
Táto Dohoda bude platiť päť rokov, na konci tohto obdobia sa bude považovať za predĺženú na ďalšie obdobie piatich rokov s tým, že jedna zo zmluvných strán môže vyjadriť úmysel ukončiť ju písomnou výpoveďou predloženou druhej zmluvnej strane najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia.
V prípade oznámenia zaslaného podľa odseku 1 tohto článku budú zmluvné strany viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť dohodu o krokoch, ktoré sa podniknú za účelom splnenia všetkých záväzkov prijatých podľa tejto Dohody, ktoré môžu ďalej trvať v deň skončenia platnosti tejto Dohody.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými zmluvné strany potvrdia, že Dohoda bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.
Dané v Prahe 28. augusta 1980 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu Zambijskej republiky:

Wilson Chakulya v. r.

minister zahraničných vecí
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.