49/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 15. februára 1983
o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP
Dňa 4. júla 1982 bola v Neubrandenburgu podpísaná Dohoda o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP.
Dohoda na základe svojho článku XV nadobudla platnosť 2. októbrom 1982 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP
Zmluvné strany, vychádzajúc z princípov spolupráce členských štátov RVHP a úloh vyplývajúcich z Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP, ako aj úloh zabezpečenia jednotnosti merania v členských štátoch RVHP za účelom zvýšenia efektívnosti práce národných metrologických služieb, zníženia nákladov pri výmene tovaru, rozšírenia a urýchlenia obchodnej výmeny meracej techniky, sa dohodli na ďalej uvedenom:
Článok I
Zmluvné strany v súlade s touto Dohodou uznávajú výsledky typových skúšok a úradného overenia meradiel, ktoré sú predmetom výmeny tovaru medzi členskými štátmi RVHP a podliehajú týmto úkonom podľa právneho poriadku zmluvných strán.
Vzájomné uznávanie výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel sa v prípadoch, že neexistujú normy RVHP, vykonáva na základe dojednania medzi členskými štátmi RVHP.
Článok II
Zmluvná strana štátu - dovozca meradiel uznáva výsledky typových skúšok meradiel pri dodržaní týchto podmienok:
- existujú normy RVHP technických podmienok alebo normy RVHP technických požiadaviek na meradlá a normy RVHP metód a prostriedkov overenia meradiel;
- typové skúšky meradiel sa vykonávajú v súlade s požiadavkami noriem RVHP a meradlá podrobené typovým skúškam vyhovujú požiadavkám noriem RVHP;
- na meradlách, ktorých typ bol schválený na základe vykonania typových skúšok a (alebo) v technickej (prevádzkovej) dokumentácii, je značka schválenia typu.
Článok III
Zmluvná strana štátu - dovozca meradiel uznáva výsledky úradného overenia meradiel pri dodržaní týchto podmienok:
- uznali sa výsledky typových skúšok meradiel;
- úradné overenie sa vykonalo v súlade s požiadavkami noriem RVHP metód a prostriedkov overenia;
- overené meradlá vyhovujú požiadavkám noriem RVHP;
- na meradlách je národná overovacia značka s uvedením roku overenia alebo existuje dokument o úradnom overení meradiel.
Článok IV
Typové skúšky meradiel v súlade s ustanovením tejto Dohody vykonáva zmluvná strana štátu - výrobca alebo iná zmluvná strana po dohode so zmluvnou stranou štátu - výrobcom.
Schválenie typu meradiel vykonáva zmluvná strana štátu - výrobca.
Úradné overenie meradiel vykonávajú orgány štátu - výrobca alebo orgány iných zmluvných strán tejto Dohody, ktoré majú oprávnenie na overovanie v súlade so zákonodarstvom týchto štátov.
Článok V
Meradlá, ktorých typy sa schválili na základe typových skúšok vykonaných v súlade s podmienkami tejto Dohody, a (alebo) prevádzková dokumentácia meradiel sa označí národnou značkou schválenia typu štátu - výrobcu v súlade so zákonodarstvom štátu - výrobcu. Informácie o týchto značkách schválenia typu meradiel sú uvedené v prílohe tejto Dohody.
Článok VI
Meradlá úradne overené v súlade s podmienkami tejto Dohody sa označia národnou overovacou značkou alebo sa k nim priloží dokument o vykonaní úradného overenia v súlade so zákonodarstvom štátu - výrobcu.
Článok VII
Zmluvné strany najneskoršie 3 mesiace po podpise tejto Dohody si vymenia informácie o tvaroch a spôsoboch značenia národnou overovacou značkou. Zmluvné strany sa v trojmesačnej lehote navzájom informujú o všetkých zmenách tvaru a spôsobe značenia národnou overovacou značkou.
Článok VIII
Na účely tejto Dohody sa zmluvné strany navzájom informujú o meradlách, ktoré boli podrobené typovým skúškam v súlade s touto Dohodou a na žiadosť zainteresovanej zmluvnej strany jej zašlú dokumenty osvedčujúce schválenie typu meradiel.
Zmluvná strana, ktorá prijala rozhodnutie o uznaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel, informuje o tom zmluvnú stranu štátu - výrobcu a dáva súhlas na ich dovoz a používanie v súlade so svojím zákonodarstvom.
Článok IX
Zmluvná strana, ktorá uznala výsledky typových skúšok a úradného overenia meradiel, pri zistení, a to aj vykonaním opakovaných skúšok vo svojom štáte, že tieto meradlá nevyhovujú požiadavkám noriem RVHP pre ne platných, môže zmeniť svoje rozhodnutie, informujúc o dôvodoch zmluvnú stranu štátu - výrobcu.
Článok X
Spory vznikajúce pri uplatňovaní tejto Dohody sa riešia po dohode medzi splnomocnencami zmluvných strán.
Článok XI
Zmluvná strana štátu - výrobca informuje zmluvné strany o všetkých prípadoch zmeny rozhodnutia o schválení typu meradiel.
Článok XII
Zmluvné strany prihliadajú vo svojej činnosti na uznesenia stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie v otázkach, ktoré sa vzťahujú k predmetu Dohody.
Článok XIII
Táto Dohoda sa môže meniť len so súhlasom všetkých zmluvných strán. Návrhy na zmeny môže predkladať ktorákoľvek zmluvná strana. Tieto návrhy sa zasielajú depozitárovi.
Článok XIV
Táto Dohoda sa odovzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Dohody. Depozitár zašle overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným stranám a informuje ich aj o všetkých oznámeniach a vyhláseniach, ktoré dostal.
Článok XV
Táto Dohoda nadobúda platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ju podpíšu bez výhrady schválenia 90 dní po jej podpise.
Pre zmluvné strany, ktoré podpíšu túto Dohodu s výhradou dodatočného schválenia, nadobúda Dohoda platnosť 90 dní po tom, čo oznámili depozitárovi schválenie Dohody.
Článok XVI
Táto Dohoda je uzavretá na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Dohody jej výpoveďou. Výpoveď nadobúda platnosť pre zmluvnú stranu, ktorá urobila vyhlásenie o výpovedi, po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania tohto vyhlásenia depozitárovi.
Článok XVII
K tejto Dohode môžu pristúpiť so súhlasom zmluvných strán kompetentné orgány iných štátov, ktoré súhlasia s jej cieľmi a princípmi a prevezmú záväzky vyplývajúce z tejto Dohody.
Kompetentné orgány iných štátov, ktoré chcú pristúpiť k tejto Dohode, to oznámia písomne depozitárovi. Podmienky pristúpenia sa ustanovia po dohode medzi zmluvnými stranami a orgánom, ktorý zaslal vyhlásenie o pristúpení, a uvádzajú sa v príslušnom protokole.
Dané v Neubrandenburgu (NDR) 4. júla 1982 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.
Za Štátny výbor pre vedu a technický pokrok
Bulharskej ľudovej republiky
N. Kalčev
Za Štátny úrad pre metrológiu
Maďarskej ľudovej republiky
M. Gacsi
Za Štátny úrad pre normalizáciu, metrológiu a akosť
Vietnamskej socialistickej republiky
Hoang-minh-tuan
Za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšanie tovaru
Nemeckej demokratickej republiky
H. Lilie
Za Štátny výbor pre normalizáciu Rady ministrov
Kubánskej republiky
A. Henríquez
Za Štátny výbor cien a noriem
Mongolskej ľudovodemokratickej republiky
D. Cedendorž
Za Poľský výbor pre normalizáciu, meranie a akosť
B. Adamski
Za Štátny výbor
Zväzu sovietskych socialistických republík
A. Nikiforenko
Za Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj
Československej socialistickej republiky:
T. Hill
Príloha
INFORMÁCIE O ZNAČKÁCH SCHVÁLENIA TYPOV MERADIEL ČLENSKÝCH ŠTÁTOV RVHP
1. Tvar a rozmery značky schválenia typu meradiel Bulharskej ľudovej republiky.
Grafická úprava značky zodpovedá obr.1 a 2
obrázok 01
Obr.1
Por.
čís.
Menovité rozmery, mm
a b h c k e H s d
1 10 5 5 7,8 1,8 0,25 2,5 0,25 1,8
2 14 7 7 9,8 2,4 0,35 3,5 0,35 2,5
3 20 10 10 16,0 3,4 0,5 5,0 0,5 3,5
4 28 14 14 22,4 4,8 0,7 7,0 0,7 5,0
5 40 20 20 32,0 6,8 1,0 10,0 1,0 7,0
6 56 28 28 44,8 9,5 1,4 14,0 1,4 10,0
7 80 40 40 64,0 13,6 2,0 20,0 2,0 14,0
obrázok 02
Obr. 2
Por.
čís.
Menovité rozmery, mm
a b h c k e H s d
1 10 5 5 7,8 1,8 0,5 5 0,5 3,0
2 14 7 7 9,8 2,4 0,7 7 0,7 4,2
3 20 10 10 16,0 3,4 1,0 10 1,0 6,0
4 28 14 14 22,4 4,8 1,4 14 1,4 8,4
5 40 20 20 32,0 6,8 2,0 20 2,0 12,0
2. Informácie o značke vykonania typových skúšok meradiel Maďarskej ľudovej republiky. Značka vykonania typových skúšok meradiel MĽR sa skladá z písmenovo-číselného označenia obsahujúceho:
písmená Th a štyri číslice pre meradlá, ktoré podliehajú povinnému overeniu; písmeno T a štyri číslice pre meradlá, ktoré nepodliehajú povinnému overeniu.
3. Tvar a rozmery značky schválenia typu meradiel Nemeckej demokratickej republiky. Menovité rozmery H sa volia z radu: 8; 12; 25; 40 mm.
Grafická úprava a spôsob zostrojenia značky zodpovedá obr.3.
obrázok 03
x - poradové číslo meranej veličiny
y - skratka pre Nemeckú demokratickú republiku
z - registračné číslo
Obr.3
4. Informácie o značke schválenia typu meradiel Poľskej ľudovej republiky. Značka schválenia typu meradiel PĽR sa skladá z písmenovo-číselného označenia a obsahuje 3 časti
PRL - skratka názvu štátu
T - skratka slova „typ“
písmenovo-číselné alebo číselné označenie typu
Dve prvé časti značky schválenia typu sú spoločné pre všetky meradlá, tretia časť obsahuje označenie typu meradiel.
Prvá časť značky sa píše kurzívou a ostatné obyčajným písmom. Veľkosť značky schválenia typu sa neurčuje.
Príklady značky schválenia typu niektorých typov meradiel PĽR:
PRL T A14 - sklonné analytické váhy so vstavaným závažím a so stálym zaťažením;
PRL T 302 - kompenzátor jednosmerného prúdu
5. Tvar a rozmery značky schválenia typu meradiel Zväzu sovietskych socialistických republík. Menovité rozmery H sa volia z radu: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 mm. Grafická úprava a spôsob zostrojenia značky pre rozmer H = 100 mm zodpovedá údajom na obr.4.
obrázok 04
Obr.4
6. Informácie o značke schválenia typu meradiel Československej socialistickej republiky. Značka schválenia typu meradiel ČSSR sa skladá z písmenovo-číselného označenia v podobe
vzorec 01
kde: ČS - písmenové označenie názvu štátu;
a - číselné označenie oblasti merania;
b - číselné označenie meranej veličiny;
c - číselné označenie konkrétneho typu meradiel;
d - posledné dvojčíslie roku schválenia typu meradiel;
e - registračné číslo.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.