26/1983 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu a meranie
zo 14. januára 1983,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch
Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 1 písm. f) a § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Československý analytický normál (aj československý referenčný materiál zloženia, ďalej len „normál") je miera v podobe látky alebo materiálu o presne určenom obsahu jednej alebo viacerých zložiek, ktorá je úradne overená Úradom pre normalizáciu a meranie (ďalej len „úrad").“.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Organizácia vyrábajúca materiál určený pre normál (ďalej len „výrobca") predkladá technické zadanie tejto výroby pred jej začatím úradu na schválenie.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
K ohláseniu ukončenej výroby materiálu pre normál pripojí výrobca zápisnicu o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k technickému zadaniu; zároveň odovzdá úradu vzorky materiálu podľa § 3.“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Overovanie normálu má povahu zisťovania a určenia určitých hodnôt (atestácia). V odôvodnených prípadoch, najmä keď sa overuje pomocou štátneho etalónu,1) nevykonávajú sa overovacie rozbory na rôznych miestach a v rôznom čase podľa odseku 1 a postup overovania sa určí v schválenom technickom zadaní.“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Úrad môže podľa povahy normálu určiť aj iný spôsob úradného overenia, než aký je uvedený v odseku 2.
(5)
Vzorky určené na úschovu podľa odseku 2 i podľa § 3 sa v určenom množstve odovzdávajú úhradu bezplatne.“.
6.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý spolu s nadpisom znie:
㤠9a
Referenčný materiál vlastností
(1)
Československý referenčný materiál vlastností (ďalej len „referenčný materiál“) je miera v podobe látky alebo materiálu, ktorá v čase jej platnosti trvalým spôsobom reprodukuje hodnotu určitej veličiny a je úradne overená úradom.
(2)
Pre referenčný materiál určený a používaný ako hlavný podnikový etalón2) platí overenie vykonané podľa tejto vyhlášky ako typové overenie a úradné overenie vykonané pred jeho uvedením do obehu.
(3)
Na referenčné materiály sa primerane vzťahujú aj ustanovenia vyhlášky týkajúce sa normálov, s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 1.“.
7.
Za § 9 sa ďalej vkladajú § 9b a § 9c, ktoré spolu s nadpisom znejú:
„Spoločné ustanovenia
§ 9b
(1)
Na žiadosť organizácie môže úrad výnimočne overiť materiál pre normál alebo referenčný materiál bez toho, aby sa postupovalo podľa § 2, alebo povoliť jeho overenie v zahraničí.
(2)
Tuzemský odberateľ normálov z dovozu alebo referenčných materiálov z dovozu je povinný opatriť si pred uzavretím hospodárskej zmluvy s organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť od úradu povolenie a predložiť úradu potrebné podklady, najmä z hľadiska potrebnosti dovozu.3)
(3)
Normál z dovozu alebo referenčný materiál z dovozu sa považuje za overený podľa tejto vyhlášky, pokiaľ tak vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná.
(4)
Register normálov a referenčných materiálov vedie Československý metrologický ústav. Tento ústav v rozsahu určenom úradom takisto zabezpečuje príslušné organizačné a technické činnosti podľa tejto vyhlášky a fakturuje organizáciám podľa cenníka metrologických výkonov úhrady za úradné overovanie.
§ 9c
Táto vyhláška sa nevzťahuje na prevádzkové normály a prevádzkové referenčné materiály, ktoré nie sú určené na úradné overenie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.
Predseda:
Ing. Hill CSc. v. r.
1)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe (ďalej len „zákon").
2)
3)