25/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1983 do 31.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
Ústrednej rady odborov
z 10. novembra 1982,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 216 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov:
Čl. I
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „z ktorého spor vznikol“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Komisie sa ustanovujú v základných organizáciách Revolučného odborového hnutia tých organizačných jednotiek, v ktorých je aspoň 500 pracovníkov v pracovnom pomere, a v organizáciách štátneho a družstevného obchodu a miestneho hospodárstva, v ktorých je aspoň 100 pracovníkov v pracovnom pomere. Na učňov a pracovníkov činných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa pritom neprihliada. Pri menšom počte pracovníkov sa komisia ustanoví so súhlasom okresnej odborovej rady, ak to závodný výbor Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor") považuje za účelné.
(2)
Komisie môžu byť ustanovené tiež pri tých podnikových výboroch Revolučného odborového hnutia, ktorým bola zverená právomoc závodného výboru.
(3)
V oblasti školstva spravovaného okresnými národnými výbormi sa komisie ustanovujú pri okresných výboroch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, pre oblasť školstva spravovaného krajskými národnými výbormi pri krajských výboroch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.“.
3.
§ 3 ods. 1 znie:
„(1)
Členov komisie v základnej organizácii Revolučného odborového hnutia volí členská schôdza alebo konferencia tejto základnej organizácie verejným hlasovaním. Členov komisie pri podnikovom výbore Revolučného odborového hnutia volí konferencia delegátov tých základných organizácií Revolučného odborového hnutia, pre pracovisko ktorých má byť komisia príslušná. Členov komisie ustanovovanej v oblasti školstva volí plenárne zasadanie okresného, prípadne krajského výboru odborového zväzu. Komisia musí mať najmenej sedem členov. Počet členov komisie určuje závodný výbor s prihliadnutím na veľkosť a štruktúru organizácie, na charakter, rozsah a problematiku činnosti organizácie. Počet členov komisie ustanovovanej pri podnikovom výbore Revolučného odborového hnutia alebo v oblasti školstva určuje odborový orgán, pri ktorom sa komisia ustanovuje.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa prvá veta nahrádza vetou: „Členom komisie môže byť len člen základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, pre pracovisko ktorej je komisia príslušná, ktorý dosiahol vek 18 rokov, pokiaľ nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená.“.
5.
§ 3 ods. 4 znie:
„(4)
O ustanovení komisie závodný výbor (podnikový výbor Revolučného odborového hnutia, okresný alebo krajský výbor Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy) bezodkladne upovedomí kolektív pracovníkov, vedenie organizácie, okresný súd a okresnú odborovú radu, príslušné podľa sídla komisie. Ak je komisia ustanovená pri podnikovom výbore Revolučného odborového hnutia alebo v oblasti školstva príslušná pre pracoviská vo viacerých okresoch, upovedomia sa všetky okresné odborové rady v týchto odboroch.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa druhá veta nahrádza vetou: „Dopĺňaciu voľbu treba však vykonať vždy, keď závodný výbor určí, že sa doterajší počet členov komisie zvýši (§ 3 ods. 1), alebo ak sa počet členov komisie zníži na menej než sedem.“.
7.
§ 4 ods. 3 znie:
„(3)
Člena komisie môže z funkcie odvolať orgán, ktorý ho zvolil.“.
8.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Rozhodcovské konanie sa začína na návrh pracovníka (bývalého pracovníka) alebo organizácie. Konanie sa začína dňom podania návrhu komisii.
(2)
Návrhom možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä
a)
o splnení povinnosti, ktorá vyplýva z právneho predpisu, pracovnoprávneho vzťahu alebo z porušenia práva,
b)
o zrušení kárneho opatrenia,
c)
o určení, či tu pracovnoprávny vzťah alebo právo je, či nie je, alebo či bol právny úkon vykonaný platne, ak je na tom naliehavý právny záujem.
(3)
Návrh sa podáva písomne alebo ústne. Písomný návrh sa podáva poverenému členovi komisie, pracovníkovi organizácie poverenému na to komisiou po dohode s organizáciou, do podateľne organizácie alebo pracovníkovi organizácie poverenému prijímať písomnosti. Ústny návrh sa podáva do zápisnice, ktorú spíše poverený člen komisie alebo pracovník organizácie poverený na to komisiou po dohode s organizáciou. Písomný návrh je podaný dňom jeho doručenia a ústny návrh je podaný dňom spísania zápisnice. Písomný návrh na zrušenie kárneho opatrenia je podaný tiež jeho odovzdaním na pošte.
(4)
V návrhu treba uviesť, kto návrh podáva (navrhovateľ), čo uplatňuje a proti komu návrh smeruje (odporca), ako aj skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie návrhu a ako ich možno preukázať. Ak je návrh neúplný, komisia zabezpečí jeho doplnenie. Rovnopis návrhu zašle komisia odporcovi.
(5)
Navrhovateľ môže vziať návrh späť alebo zmeniť spôsobom uvedeným v odseku 3 alebo v priebehu pojednávania pred komisiou, kým komisia uzavretý zmier neschválila alebo o spore nerozhodla.
(6)
Komisia svojím rozhodnutím rozhodcovské konanie zastaví,
a)
ak navrhovateľ vezme návrh späť,
b)
ak vedúci pracovník, ktorý uložil kárne opatrenie, vyhovie celkom návrhu pracovníka zrušiť toto kárne opatrenie.
(7)
V rozhodnutí o zastavení rozhodcovského konania rozhodne komisia na návrh pracovníka aj o nákladoch konania. Rozhodnutie o zastavení konania sa vyhotovuje písomne a doručuje všetkým účastníkom. Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci podať námietky (§ 13).“.
9.
§ 6 ods. 2 znie:
„(2)
Na prejednanie návrhu je príslušná komisia ustanovená v základnej organizácii Revolučného odborového hnutia tej organizačnej jednotky, v ktorej má (pred skončením pracovného pomeru mal) trvalé pracovisko pracovník, ktorý je účastníkom konania (§ 1 ods. 1). Návrh môže prejednať aj komisia príslušná pre pracovisko, na ktorom sporný nárok vznikol; spor prejedná tá komisia, ktorej bol návrh podaný. V oblasti školstva je na prejednanie návrhu príslušná iba komisia ustanovená podľa § 2 ods. 3.“.
10.
V § 7 ods. 3 a 4 sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „predseda komisie“.
11.
V § 8 ods. 2 sa prvá veta nahrádza vetou: „Z účasti na pojednávaní je vylúčený člen komisie, u ktorého so zreteľom na jeho pomer k prejednávanej veci, účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.“.
12.
V § 8 ods. 3 sa druhá veta nahrádza vetou: „Užšie komisie, ich členov a predsedu určí komisia na celé funkčné obdobie; zriadiť alebo zrušiť užšie komisie alebo zmeniť ich zloženie počas funkčného obdobia môže komisia len v naliehavých prípadoch.“.
13.
V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak rozhodnutie závisí na posúdení skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, určí komisia po vypočutí účastníkov znalca. Komisia znalca vypočuje; môže mu tiež uložiť, aby posudok vypracoval písomne. Miesto vypočutia znalca sa môže komisia v odôvodnených prípadoch uspokojiť s jeho písomným posudkom.
(4)
Účastníci a ich zástupcovia majú právo vyjadriť sa k predloženým podkladom, zaobstaraným dokladom, znaleckým posudkom, k výpovediam ostatných účastníkov a osôb prizvaných na objasnenie veci; môžu týmto osobám klásť so súhlasom predsedu komisie otázky.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
14.
§ 11 včítane nadpisu znie:
㤠11
Zmier
Komisia sa usiluje predovšetkým o urovnanie sporu zmierom. Ak dôjde k zmieru, komisia ho schváli, ak neodporuje právnym predpisom. Schválenie zmieru vyhlási predseda komisie s poučením, že proti schváleniu zmieru nie sú námietky prípustné. Do 15 dní po schválení zmieru doručí komisia účastníkom osobne alebo poštou ako doporučenú zásielku do vlastných rúk rovnopis zápisnice o pojednávaní, prípadne tej jeho časti, ktorá obsahuje schválený zmier. Schváleným zmierom je komisia viazaná.“.
15.
§ 12 ods. 2 znie:
„(2)
Komisia môže vo svojom rozhodnutí priznať viac, než čoho sa navrhovateľ domáha, iba vtedy, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkmi. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia (§ 81 ods. 1 zákonníka) môže komisia iba potvrdiť alebo zrušiť, nemôže ho však meniť.“.
16.
V § 12 ods. 3 sa tretia veta nahrádza vetou: „Písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí komisia účastníkom do 15 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia.“.
17.
§ 12 ods. 4 znie:
„(4)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia komisie musí obsahovať označenie rozhodcovskej komisie, presné označenie účastníkov, mená ich zástupcov, označenie prejednávanej veci, znenie výroku, odôvodnenie, poučenie o námietkach, deň a miesto vyhlásenia rozhodnutia a podpis predsedu komisie.“.
18.
V § 12 sa vypúšťa odsek 5.
19.
V § 13 ods. 1 sa tretia veta nahrádza vetou: „Ak rozhodnutie neobsahuje riadne poučenie o námietkach, možno podať námietky do troch mesiacov od doručenia.“.
20.
§ 13 ods. 2 znie:
„(2)
Námietky sa podávajú písomne alebo ústne spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3. Lehota na podanie námietok je zachovaná aj vtedy, ak sú písomné námietky posledný deň lehoty (odsek 1) odovzdané na odoslanie pošte.“.
21.
V § 14 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak komisia rozhodla o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom alebo o právach niekoľkých účastníkov, nie je dotknutá právoplatnosť tej časti výroku, proti ktorej neboli v určenej lehote podané námietky; to neplatí, ak sa rozhodnutie týka niekoľkých účastníkov a z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi nimi.
(3)
Rozhodnutie komisie, proti ktorému nie sú prípustné námietky, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom. Rozhodnutie komisie, ktoré sa nedoručuje účastníkom, nadobúda právoplatnosť dňom vyhlásenia.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
22.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Len čo bol vo veci schválený zmier alebo o nej bolo právoplatne rozhodnuté, nemôže sa prejednávať znovu.“.
23.
V § 16 sa vypúšťa posledná veta.
24.
V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
O návrhu rozhodne komisia rozhodnutím, ktoré vyhlási jej predseda so stručným odôvodnením a s poučením o námietkach. Písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým bol návrh zamietnutý, doručí komisia účastníkom do 15 dní odo dňa vyhlásenia. O jeho obsahu platí primerane ustanovenie § 12 ods. 4.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
25.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Komisia vedie zoznam podaných návrhov, do ktorého sa zapisujú
a)
návrh na začatie rozhodcovského konania s uvedením dňa jeho podania, mena a priezviska (názvu) navrhovateľa a odporcu a stručného označenia predmetu sporu,
b)
deň vyhlásenia rozhodnutia komisie o spore (schválenia zmieru) a deň doručenia jeho písomného vyhotovenia (rovnopisu zápisnice o pojednávaní alebo jej časti) účastníkom,
c)
námietky proti rozhodnutiu komisie s uvedením dňa ich podania a s uvedením mena (názvu) účastníka, ktorý tieto námietky podáva,
d)
návrh na postúpenie sporu súdu, ak do 30 dní od začatia rozhodcovského konania nebol v ňom schválený zmier ani nebolo vydané rozhodnutie, s uvedením dňa podania návrhu a mena (názvu) účastníka, ktorý tento návrh podáva,
e)
odoslanie spisu súdu v prípade bezvýslednosti konania s uvedením dňa odoslania,
f)
návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia komisie (schválenia zmieru) podaný účastníkom podľa § 17 s uvedením dňa podania návrhu a mena (názvu) účastníka, ktorý tento návrh podáva.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
26.
§ 21 včítane nadpisu znie:
„Zánik komisie
§ 21
(1)
Komisia zanikne, ak zanikne základná organizácia Revolučného odborového hnutia, v ktorej bola ustanovená, alebo orgán, pri ktorom bola ustanovená, alebo ak uplynie jej funkčné obdobie a nová komisia nie je zvolená do šiestich mesiacov po uplynutí funkčného obdobia.
(2)
Odborový orgán uvedený v § 3 ods. 4 bezodkladne upovedomí o zániku komisie kolektív pracovníkov, vedenie organizácie, okresný súd (okresné súdy) a okresnú odborovú radu (okresné odborové rady), ktoré boli upovedomené o ustanovení komisie.“.
27.
§ 22 znie:
㤠22
Komisia pri svojom zániku upozorní účastníkov na právne dôsledky s týmto zánikom spojené a odovzdá spisy o skončených aj neskončených sporoch okresnej odborovej rade, v obvode pôsobnosti ktorej má svoje sídlo. Po zániku komisie táto okresná odborová rada potvrdzuje na žiadosť účastníka vykonateľnosť schváleného zmieru alebo právoplatného rozhodnutia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.
Predseda:
Hoffmann v. r.