150/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1984 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 15.decembra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zápisy právnych vzťahov vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľnosti alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu možno vykonávať v nesporných prípadoch tiež na základe písomného ohlásenia občana o zmene právneho vzťahu, doloženého osvedčením štátneho notárstva,1) v obvode ktorého je nehnuteľnosť. Podrobnosti o náležitostiach ohlásenia takýchto zmien upraví vykonávací predpis.“.
2.
V § 4 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.
1)
§ 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).