148/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984 do 31.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
ZÁKON
zo 14. decembra 1983
o zjednotení sadzieb nemocenského
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení sa mení takto:
1.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Výška nemocenského za pracovný deň je 90% čistej dennej mzdy.
(2)
Za prvé tri pracovné dni pracovnej neschopnosti je však výška nemocenského 70% čistej dennej mzdy. Pri pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pracovným úrazom (chorobou z povolania), alebo pri karanténe patrí za prvé tri pracovné dni nemocenské vo výške 90% čistej dennej mzdy; vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť, že nemocenské v tejto výške patrí za prvé tri pracovné dni aj v ostatných prípadoch pracovnej neschopnosti.
(3)
Nemocenské je najmenej 16 Kčs denne; ak by však táto suma prevýšila 90% čistej dennej mzdy pracovníka, nemocenské je 90% tejto mzdy.“.
2.
§ 51 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa.
3.
§ 61 ods. 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 89/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení takto:
1.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Výška nemocenského za pracovný deň je 90% priemernej dennej pracovnej odmeny.
(2)
Za prvé tri pracovné dni pracovnej neschopnosti je však výška nemocenského 70% priemernej dennej pracovnej odmeny. Pri pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pracovným úrazom (chorobou z povolania), alebo pri karanténe patrí za prvé tri pracovné dni nemocenské vo výške 90% priemernej dennej pracovnej odmeny; vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť, že nemocenské v tejto výške patrí za prvé tri pracovné dni aj v ostatných prípadoch pracovnej neschopnosti.
(3)
Nemocenské je najmenej 16 Kčs denne; ak by však táto suma prevýšila 90% priemernej dennej pracovnej odmeny, nemocenské je 90% tejto odmeny.“.
2.
§ 14 ods. 2 sa vypúšťa.
3.
V § 118 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a druhu“.
Čl. III
(1)
Nemocenské vyplácané vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov sa upraví podľa Čl. I č. 1 a Čl. II č. 1 bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku obdobne platí aj pre poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.