Predpis bol zrušený predpisom 431/1991 Zb.

137/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1984 do 31.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 10. novembra 1983,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 29 ods. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, § 152 ods. 2 Trestného poriadku č. 141/1961 Zb. a § 373 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1, v § 3 ods. 1 a 2 a v § 5 ods. 1 sa suma „350,- Kčs“ nahrádza sumou „400,- Kčs“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slovo „päťdesiatimi“ nahrádza slovom „stomi“.
3.
§ 3 ods. 4 znie:
„(4)
Z pracovnej odmeny odsúdeného za práce vykonávané vo voľnom čase pre inú organizáciu, než u ktorej je zaradený do práce na základe zmluvy medzi ústavom a hospodárskou organizáciou v zmysle § 26 ods. 3 zákona, sa vykoná zrážka vo výške 70% na úhradu trov výkonu trestu.“.
4.
§ 5 ods. 2 znie:
„(2)
Z pracovnej odmeny za práce vykonávané vo voľnom čase pre inú organizáciu, než u ktorej je zaradený do práce (§ 3 ods. 4), patrí odsúdenému vreckové vo výške 30%.“.
5.
§ 6 ods. 1 a 3 znejú:
„(1)
Z pracovnej odmeny patrí odsúdenému úložné vo výške určenej v prílohe.
(3)
Z časti úložného, ktorá prevyšuje 600,- Kčs, môže odsúdený poskytovať príspevky svojej manželke (manželovi), deťom, rodičom, starým rodičom, súrodencom, družke (druhovi) a plniť svoje záväzky, pokiaľ táto časť nepodlieha zrážkam podľa § 8 a § 8a.“.
6.
Nadpis druhého oddielu znie:
„Zrážky vykonávané na základe výkonu rozhodnutí a dohôd o zrážkach zo mzdy a iných príjmov“.
7.
V § 8 ods. 1 prvá veta znie:
„(1)
Ak je nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny odsúdeného na vymoženie výživného pre nezaopatrené deti, zrazia sa na uspokojenie pohľadávky bežného výživného sumy vo výške, ktorá zodpovedá zrážkam uvedeným v § 2.“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je nariadený výkon rozhodnutia pre niektorú z pohľadávok vymenovaných v § 4 ods. 1, možno vykonávať zrážky pre tú istú pohľadávku súbežne podľa § 4 aj podľa § 8 ods. 2; zrážky podľa § 4 sa považujú za zrážky vykonané pri výkone rozhodnutia.“.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Ak je uspokojenie pohľadávky voči odsúdenému zabezpečené dohodou o zrážkach zo mzdy a iných príjmov podľa § 57 Občianskeho zákonníka alebo podľa § 246 Zákonníka práce, vykonávajú sa zrážky z časti úložného, ktorá prevyšuje 600,- Kčs spolu s ostatnými pohľadávkami, pre ktoré je nariadený výkon rozhodnutia (§ 8 ods. 2 druhá veta). Poradie zrážok sa riadi dňom, keď bola dohoda ústavu doručená, prípadne dňom uzavretia dohody, ak ide o dohodu medzi ústavom a odsúdeným.
(2)
Ak je dohodou zabezpečená niektorá z pohľadávok vymenovaných v § 4 ods. 1, použije sa ustanovenie § 8 ods. 3 obdobne.“.
10.
V § 9 ods. 1 sa suma „20,- Kčs“ nahrádza sumou „30,- Kčs“.
11.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úroky z omeškania sa nepožadujú.“.
12.
V § 11 sa suma „28,- Kčs“ nahrádza sumou „50,- Kčs“.
13.
§ 17 znie:
㤠17
(1)
Ak ten, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi trest odňatia slobody alebo je vzatý do väzby, postupuje sa podľa ustanovenia § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku ako pri zmene platiteľa mzdy, pričom za mzdu povinného sa tu považuje pracovná odmena odsúdeného, pokiaľ podľa tejto vyhlášky môže slúžiť na uspokojenie vymáhanej pohľadávky.
(2)
Ak bol odsúdený alebo obvinený premiestnený do iného ústavu, pokračuje tento ústav vo výkone rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny. Táto zmena nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.
(3)
Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane v prípadoch, keď osoba uvedená v § 15 bola premiestnená do iného osobitného výchovného zariadenia.
(5)
Inak sa na výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny odsúdeného a na výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovancov osobitných výchovných zariadení vzťahujú všeobecné ustanovenia o výkone rozhodnutia.“.
Čl. II
(1)
Trovy výkonu väzby (§ 9) a výkonu trestu (§ 11) upravené touto vyhláškou sa určia odo dňa jej účinnosti.
(2)
Podľa § 8a sa postupuje aj v prípade dohôd uzavretých alebo doručených ústavu pred účinnosťou tejto vyhlášky.
(3)
Zrážky z pracovnej odmeny odsúdených za mesiac december 1983 sa vykonajú podľa tejto vyhlášky.
Čl. III
Príloha vyhlášky sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.
Minister:
Prof. JUDr. Pješčak DrSc. v. r.
Príloha vyhlášky č. 137/1983 Zb.
Tabuľka na vykonávanie zrážok z pracovnej odmeny odsúdených I., II. a III. nápravnovýchovnej skupiny s vyživovacou povinnosťou a bez vyživovacej povinnosti
Pracovná odmena od Kčs S vyživovacou povinnosťou Bez vyživovacej povinnosti Vreckové pre NVS
výživné pre Ďalšie zrážky Úložné
1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti a viac Ďalšie zrážky Úložné I. II. III.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
400 148 164 164 196 24 12 40 24 32 24 20
500 180 205 210 245 30 15 50 30 40 30 25
600 210 246 258 294 36 18 60 36 48 36 30
700 238 287 308 343 42 21 70 42 56 42 35
800 264 328 360 392 48 24 80 48 64 48 40
900 288 369 414 441 54 27 90 54 72 54 45
1000 310 410 470 490 60 30 100 60 80 60 50
1100 330 451 528 539 66 33 110 66 88 66 55
1200 348 492 564 588 72 36 120 72 96 72 60
1300 364 533 598 637 78 39 130 78 104 78 65
1400 378 560 630 686 84 42 140 84 112 84 70
1500 390 585 660 720 90 45 150 90 120 90 75
1600 400 608 688 752 96 48 160 96 128 96 80
1700 410 629 714 782 102 51 170 102 136 102 85
1800 420 648 738 810 108 54 180 108 144 108 90
1900 430 665 760 836 114 57 190 114 152 114 95
2000 440 680 780 860 120 60 200 120 160 120 100
2100 450 693 798 882 126 63 210 126 168 126 105
2200 460 704 814 924 132 66 220 132 176 132 110
2300 470 713 828 966 138 69 230 138 184 138 115
2400 480 720 864 1008 144 72 240 144 192 144 120
2500 490 725 900 1050 150 75 250 150 200 150 125
2600 500 754 936 1092 156 78 260 156 208 156 130
2700 510 783 972 1134 162 81 270 162 216 162 135
2800 520 812 1008 1176 168 84 280 168 224 168 140
2900 530 841 1044 1218 174 87 290 174 232 174 145
3000 540 870 1080 1260 180 90 300 180 240 180 150
3100 550 899 1116 1302 186 110 310 230 248 186 155
3200 560 928 1152 1344 192 130 320 280 156 192 160
3300 570 957 1188 1386 198 150 330 330 264 198 165
3400 580 986 1224 1428 204 170 340 380 272 204 170
3500 590 1015 1260 1470 210 190 350 430 280 210 175
3600 600 1044 1296 1512 216 210 360 480 288 216 180
3700 610 1073 1332 1554 222 230 370 530 296 222 185
3800 620 1102 1368 1596 228 250 380 580 304 228 190
3900 630 1131 1404 1638 234 270 390 630 312 234 195
4000 640 1160 1440 1680 240 290 400 680 320 240 200
4100 640 1160 1440 1680 6% 290+67% zo sumy nad 4000 10% 680+50% zo sumy nad 4000 8% 6% 5%
Poznámka: zrážky na trovy výkonu trestu tvoria zvyšok pracovnej odmeny.