122/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983 do 30.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. novembra 1983,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 písm. a) č. 13 sa za slovo „dávkach“ vkladajú slová „zo zabezpečenia v chorobe a“.
2.
§ 9 písm. a) č. 4 znie:
„4.
o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotných roľníckych družstiev, vedeckým pracovníkom, umelcom a novinárom, občanom poskytujúcim služby na základe povolenia národného výboru, ako aj rodinným príslušníkom všetkých týchto osôb, s výnimkou chorôb, na ktoré povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Šalgovič v. r.

Colotka v. r.