118/1983 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
České národní rady
ze dne 31. října 1983,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákonů České národní rady č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb. a č. 25/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 1 ods. 1 se z výčtu ministerstev České socialistické republiky vypouští ministerstvo výstavby a techniky.
2.
Za § 1 se vkladá nový § 1a, který zní:
㤠1a
(1)
Zřizuje se Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj jako ústřední orgán státni správy České socialistické republiky pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, územní plánování a stevební řád.
(2)
Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj se skladá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů. Předsedu České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj jmenuje a odvolává předsedníctvo České národní rady, další členy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.
(3)
Práci České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a jejího aparátu řídí a její rozhodnutí vydává předseda Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.
(4)
Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj rozhoduje ve sboru o zásadních otázkach patřících do její působnosti. O ostatních otázkach rozhoduje její předseda a vedoucí pracovníci na základě dělby řídících funkcí stanovené statutem komise.“.
3.
§ 6 se vypouští.
4.
V § 20 se slova „v § 1 a 2“ nahrazují slovy „v části první“.
Čl. II
Zrušuje se ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky. Jeho působnost, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí na Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983.
Kempný v. r.

Korčák v. r.